Relacja z V Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”

W dniach 20-21 czerwca br. w Łodzi w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyło się V Forum „ Sieciowanie Partnerów SIR” zorganizowane przez Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązania współpracy w celu wdrażania innowacji w sektorze rolnym. Program konferencji zapewnił platformę do dyskusji na temat współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz analizy potencjalnych problemów związanych z wdrożeniem innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich.

Konferencję otworzył Pan Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który podkreślił znaczenie nowoczesnych rozwiązań, transferu wiedzy z nauki do praktyki oraz współpracy między podmiotami zainteresowanymi innowacjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Laskowska – przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przedstawiła główne kierunki uwzględnione w finansowaniu w nowej perspektywie finansowej, w tym szczególnie inicjatywy wspierające wdrażanie innowacji w rolnictwie.

W trakcie forum krajowy broker innowacji Aleksander Bomberski omówił temat wsparcia finansowego dla Grup Operacyjnych EPI w ramach PS WPR na lata 2023-2027.

Kolejnym punktem wydarzenia była prelekcja Pani Bożeny Podlaskiej – przedstawicielki NCBR, Działu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. programu HE. W ramach prelekcji Pani Podlaska przedstawiła możliwości współpracy i realizacji międzynarodowych projektów w ramach Programu Horyzont Europa oraz przekazała informacje o bieżących konkursach uwzględniając przy tym praktyczne wskazówki dla ubiegających się o środki dostępne w ramach przedmiotowego programu.

Na zakończenie części wykładowej planowanej na dzień pierwszy, p.o. kierownika Zespołu innowacji w rolnictwie ds. obsługi SIR w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie Pani Daria Mularczyk-Mędza omówiła nowe zasady funkcjonowania Sieci na rzez innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2023-2027 oraz Partnerów Sieci w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich +.

Ostatnim punktem pierwszego dnia Forum były warsztaty pn. „Zbudujmy wspólną wizję Partnera SIR w nowej Sieci KSOW+. Co możemy dla siebie zrobić?”. Uczestników wydarzenia podzielono na cztery grupy, gdzie każda reprezentowała inną grupę zawodową. Celem warsztatów było pozyskanie informacji od uczestników w zakresie dwóch tematów:

  • Partnerzy KSOW+ wsparciem dla wdrażania PS WPR na lata 2023-2027; rola Partnerów SIR w nowej Sieci KSOW+ oczami Partnera;
  • Diagnoza problemów polskiego rolnictwa – informacje zebrane od Partnerów KSOW+ wytycznymi do wyboru kierunków tematycznych operacji realizowanych w ramach Planów Operacyjnych KSOW+ od roku 2024

Wnioski wyniesione z dyskusji warsztatowych mogą posłużyć jako materiał do opracowania operacji własnych realizowanych w ramach planów operacyjnych KSOW oraz KSOW+, jak również do wypracowania roli Partnerów przyszłej Sieci KSOW+.

Drugi dzień forum rozpoczął się od podsumowania warsztatów, w ramach których wskazano wiele problemów dotykających praktykę rolniczą, które można redukować z pomocą transferu wiedzy i dobrych praktyk w rolnictwie w ramach planów operacyjnych KSOW i w najbliższej przyszłości KSOW+. Zestawienie obszarów problemowych zostanie przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo z relacji podsumowującego warsztaty wynika, iż uczestnicy konferencji są zainteresowani współpracą z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich + jako jej partnerzy, a tym samym czynnym udziałem w realizacji zadań służących osiągnięciu celów KSOW+.

Kolejnym punktem była prelekcja brokera innowacji Aleksandra Bomberskiego, który przedstawił uczestnikom założenia dla systemu AKIS. Następnie odbyły się wykłady przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych w których Przedstawiciele Państwowych Instytutów Badawczych oraz Uczelni omówiły role we wdrażaniu systemu AKIS oraz miały okazje przedstawić swoją ofertę dla praktyki rolniczej. 

 

Prezentacje do pobrania: