Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie dotyczy wspierania powstawania i działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW, które w ramach działalności będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych do praktyki.

W ramach działania wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze, etc. Pomoc przyznaje się Grupie Operacyjnej EPI, której celem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Realizacja działania powinna przyczynić się do zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, a rezultaty poszczególnych projektów powinny służyć szerokiej grupie odbiorców, a nie pojedynczym podmiotom.

Zaangażowanie naukowców w wypracowaniu praktycznych i nowatorskich rozwiązań istniejących problemów, wzmocni powiązanie sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym.
Budżet dla całego działania wynosi 67 998 186 EURO.

Pilotażowy nabór wniosków odbył się w dniach od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 roku, na który przeznaczono 20 000 000 EURO, w tym dla woj. mazowieckiego 3 042 000 EURO.
W trakcie trwania naboru pilotażowego złożono 90 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 344 mln.zł.

Drugi nabór wniosków do działania „Współpraca” odbywa się od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r.