Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie dotyczy wspierania, tworzenia i działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW, które w ramach działalności będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki.

 

W ramach działania wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze. Uczestnikami Grup EPI mogą być także inne podmioty działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na  obszarach wiejskich np.; samorządy, organizacje pozarządowe, związki rolnicze itp.. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Realizacja działania powinna przyczynić się do poprawy dochodowości gospodarstw rolnych, zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, a rezultaty poszczególnych projektów powinny służyć szerokiej grupie odbiorców, a nie pojedynczym podmiotom.

 

Zaangażowanie podmiotów naukowych w wypracowaniu praktycznych i nowatorskich rozwiązań istniejących problemów, wzmocni powiązanie sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym.

 

W dniach 29 marca 2021 r. - 12 maja 2021 r. przeprowadzony został nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Współpraca", którego przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.), tj. krótkich łańcuchów dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszące lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujące się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami – na zasadach płatności zryczałtowanej. W chwili obecnej trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków.

 

W aktualnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planowany jest nabór w ramach Działania „Współpraca” dedykowany dla Grup Operacyjnych planujących realizację projektu badawczo-wdrożeniowego.

 

Dodatkowe informacje:

Kto jest beneficjentem działania „Współpraca”?

Wsparcie przyznawane jest na działanie Grup Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EPI).
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Grupy Operacyjne stanowią część Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI. Tworzone są przez podmioty zaangażowane w poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań, z którymi boryka się praktyka sektora rolno-spożywczego.

Kto może tworzyć Grupę Operacyjną EPI?

Grupa Operacyjna musi składać się co najmniej z dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

 • rolnicy,
 • właściciele lasów,
 • jednostki naukowe (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) oraz uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.Prawo o szkolnictwie wyższym),
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Podmioty uznane zostaną za różne, jeżeli nie są one powiązane ze sobą kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania, pomiędzy co najmniej dwoma dowolnymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Operacyjnej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, polegające na:

 • uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

Właściciel lasu, przedsiębiorca lub podmiot świadczący usługi doradcze, będący jednocześnie rolnikiem, musi wybrać jedną z kategorii w ramach której będzie realizował zadania. W skład Grupy Operacyjnej (GO) mogą wejść inne podmioty niż te wymienione powyżej, o ile posiadają przypisane zadania związane z realizacją operacji (projektu). Założeniem tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych jest zróżnicowanie podmiotów wchodzących w ich skład, poprzez uzasadniony udział oraz zaangażowanie w tworzenie i wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Jak utworzyć Grupę Operacyjną?

Tworzenie Grupy Operacyjnej powinno rozpocząć się od zgłębienia problemu, którego rozwiązania poszukujemy, skupiając się przede wszystkim na identyfikacji podmiotów lub osób, których ten problem dotyczy oraz podmiotów lub osób mogących przyczynić się do opracowania rozwiązań wdrażanych w projekcie. Bardzo ważne jest wielopodmiotowe podejście do zagadnienia, które będzie gwarantowało szeroką wymianę wiedzy oraz doświadczeń w tym zakresie, a więc zaangażowanie zarówno przedstawicieli praktyki, jak i nauki oraz doradztwa. Przy tworzeniu GO należy pamiętać, że powinna ona posiadać zdolność prawną lub w przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, działać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej (np. umowa spółki cywilnej lub umowa konsorcjum).

W dokumencie powołującym Grupę należy zawrzeć co najmniej postanowienia dotyczące:

 • nazwy i składu GO,
 • formy organizacyjnej GO,
 • celu utworzenia i zakresu działalności GO,
 • sposobu podziału zadań, zaplanowanych w ramach realizacji operacji, między podmioty

wchodzące w skład Grupy Operacyjnej oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności przez te podmioty z tytułu realizowanych zadań, sposobu podejmowania decyzji wewnątrz GO,

 • zasad podziału praw nabytych w trakcie realizacji operacji i do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej między podmioty wchodzące w skład Grupy Operacyjnej,
 • zasad reprezentowania podmiotów wchodzących w skład GO.

Grupa Operacyjna ubiegająca się o przyznanie pomocy (składająca wniosek) jest zobowiązana do posiadania numeru identyfikacyjnego, nadanego w trybie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku gdy Grupa Operacyjna nie posiada zdolności prawnej i działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, posługuje się numerem identyfikacyjnym nadanym podmiotowi upoważnionemu do reprezentowania wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład.

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach działania?

 Grupa Operacyjna może realizować projekty (operacje) służące:

 • opracowaniu i wdrożeniu nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 • opracowaniu i wdrożeniu nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lubmetod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 • tworzeniu lub rozwojowi krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dodatkowo realizowany projekt musi prowadzić do osiągnięcia celów szczegółowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Współpraca” tj.:
 • (1A) „Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich”,
 • (1B) „Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem, a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”, oraz jednego z celów:
 • (2A) „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcjirolnej”
 • (3A) „Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacja międzybranżowe”. Oprócz spełnienia powyższych warunków projekt, o którego dofinansowanie ubiega się Grupa Operacyjna, musi uzyskać opinię o innowacyjności. Przedmiotowa opinia wydawana jest przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, która nie wchodzi w skład danej Grupy Operacyjnej oraz posiada kategorię naukową A+, A lub B. Opinia o innowacyjności powinna w swej treści potwierdzić, że operacja, o której dofinansowanie ubiega się Grupa Operacyjna zakłada zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w odniesieniu do produktu objętego załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto rezultaty projektów Grup Operacyjnych EPI mają służyć szerokiej grupie odbiorców, a nie tylko pojedynczym podmiotom.
Na jakie wsparcie finansowe może liczyć Grupa Operacyjna?

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane to koszty, które mogą zostać pokryte ze środków otrzymanych na realizację projektu) oraz ryczałtu dotyczącego kosztów bieżących i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 5 500 000 zł na jednego beneficjenta, czyli Grupę Operacyjną.

Pomoc przyznaje się w wysokości do:

1) 100% kosztów ogólnych(w limicie nieprzekraczającym 500.000,00 zł), czyli takich jak:

 • uzyskanie opinii o innowacyjności,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
 • kierowanie robotami budowlanymi,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej operacji (np. kosztorysów, projektów technologicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości).

UWAGA: koszty te nie mogą przekroczyć 20% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

2) 90% kosztów badań, czyli takich jak:

 • zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi,
 • zakup materiałów oraz podzespołów, a także koszty wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej,
 • odpisy amortyzacyjne dokonane za okres realizacji operacji od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji,
 • odpłatne korzystanie, w okresie realizacji operacji, z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji,
 • ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania, w okresie realizacji operacji, ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego,
 • wynagrodzeń pracowników podmiotów wchodzących w skład Grupy Operacyjnej, bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, wraz z pochodnymi określonymi w rozporządzeniu dotyczącym działania,
 • zakup środków produkcji i usług rolniczych ponoszonych w związku z prowadzeniem badań,
 • podróże służbowe osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji, do i z miejsca prowadzenia badań.

3) 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, czyli takich jak:

 • budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 • zakup lub instalacja: nowych maszyn lub urządzeń, nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań, w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji, wartości niematerialnych i prawnych (w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych). Pomoc przyznaje się również na pokrycie kosztów bieżących (które są wypłacane w formie ryczałtu w wysokości nieprzekraczającej 20% sumy kosztów inwestycyjnych i kosztów badań), czyli między innymi takich jak:
 • upowszechnienie i promocja operacji oraz jej rezultatów,
 • administrowanie stroną internetową projektu,
 • wynajem budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji,
 • utrzymanie budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji, obejmujące koszty: sprzątania, ochrony budynków lub pomieszczeń oraz dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, a także odbioru nieczystości płynnych i stałych,
 • usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie oraz dostęp do sieci Internet,
 • zakup materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i kopiowania dokumentów,
 • ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji za okres w którym realizowana jest operacja,
 • prowadzenie rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, w tym prowizji i innych opłat,
 • usługi księgowe, kadrowe i doradcze,
 • wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji.
O czym trzeba pamiętać aby projekt mógł zostać dofinansowany?

Aby koszty kwalifikowalne zostały zrefundowane Grupie Operacyjnej, w wysokościach wynikających m.in. z powyższych zapisów, należy pamiętać o tym że:

 • projekt (operacja) nie może być realizowany w więcej niż w 10 etapach,
 • zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową musi nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie, 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy – lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 • koszty kwalifikowane operacji nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, koszty kwalifikowane nie są finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
 • koszty kwalifikowalne ponoszone przez Grupę Operacyjną muszą być dokonywanew formie rozliczenia bezgotówkowego,
 • Grupa Operacyjna poniesie koszty kwalifikowalne zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców,
 • koszty kwalifikowalne zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa(realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu), a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r. pod warunkiem, że zostały poniesione przez funkcjonującą Grupę Operacyjną,
 • Grupa Operacyjna musi prowadzić stronę internetową, na której będzie zamieszczać informacje o projekcie, w okresie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,
 • Grupa Operacyjna, wraz z wnioskiem o płatność końcową, musi złożyć dokument zawierający informacje o osiągniętych wynikach, przeprowadzonych analiz, prób lub testów, które potwierdzają możliwość zastosowania rezultatów zrealizowanej operacji w praktyce.

Warunkiem wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy jest przede wszystkim zrealizowanie operacji zgodnie z zawartą umową (w tym osiągnięcie zaplanowanych wskaźników) oraz zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, udokumentowanie realizacji zamierzonych działań oraz poniesionych kosztów.

Gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji, wraz z wymaganymi załącznikami (określonymi w rozporządzeniu dotyczącym działania), należy złożyć w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w formie pisemnej oraz w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję treści.

Terminy składania wniosków, w każdym z naborów ogłasza Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ogłoszenia ukazują się co najmniej na 30 dni przed terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy. Pierwszy nabór pilotażowy odbył się w dniach od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 w ramach którego złożono 90 wniosków na realizację operacji z czego 10 Grup Operacyjnych podpisało umowę z ARiMR. W ramach II naboru wniosków do działania „Współpraca”, który trwał od 16 listopada 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.  Grupy Operacyjne złożyły również 90 wniosków na realizację operacji, aktualnie trwa ocena wniosków przez Departament Działań Delegowanych ARiMR.

Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu tego wniosku do Centrali ARiMR. Jedna Grupa Operacyjna może złożyć tylko jeden wniosek w ramach jednego naboru działania „Współpraca”.

Jak przebiega ocena wniosku?

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie danych zawartych we wniosku oraz dokumentach załączonych do wniosku.

Pierwszy etap to ocena formalna, polegająca między innymi na sprawdzeniu czy:

 • został dochowany termin złożenia wniosku,
 • wypełnione są wszystkie pola obowiązkowe,
 • wniosek posiada wszystkie wymagane załączniki,
 • dokumenty posiadają wymagane podpisy i pieczątki.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został wypełniony nieprawidłowo, Agencja wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.

Wnioski zweryfikowane pozytywnie przechodzą do oceny merytorycznej, w ramach której sprawdzane są między innymi elementy takie jak:

 • spójność poszczególnych części wniosku,
 • rodzaj i zakres wdrażanej innowacji,
 • zgodność z celami PROW,
 • czy potrzeba realizacji operacji jest uzasadniona wynikami badań naukowych,
 • czy w ramach operacji wymagane będzie prowadzenie prac rozwojowych,
 • wpływ operacji na środowisko naturalne oraz łagodzenie zmian klimatu,
 • czy koszty są racjonalne i uzasadnione celem operacji.

W ocenie merytorycznej biorą udział eksperci zewnętrzni, którzy mogą wspierać pracowników ARiMR. Eksperci wybierani są w ramach naboru otwartego według swoich kompetencji i doświadczenia i podzieleni zostają według specjalizacji opiniującego oraz dziedzin Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Cały proces oceny prowadzony będzie przez ARiMR zgodnie z zatwierdzonymi procedurami. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 objętego PROW na lata 2014 – 2020: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

Gdzie szukać wsparcia?

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), działają brokerzy innowacji, którzy udzielają bezpłatnej pomocy tworzącym się Grupom Operacyjnym EPI, a także ułatwiają wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich.