O SIR

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewni CDR.

Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów możliwa będzie dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.

Cel główny i cele szczegółowe SIR:
Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:

 1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Zadania CDR w ramach SIR

  • koordynacja wdrażania SIR na poziomie krajowym;
  • współpraca z jednostką centralną w zakresie identyfikacji partnerów KSOW działających w ramach SIR na poziomie krajowym i międzynarodowym;
  • identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR na poziomie krajowym oraz przekazywanie ich jednostce centralnej;
  • opracowanie, we współpracy z jednostką centralną, kryteriów oceny stosowanych przy wyborze operacji związanych z SIR, zgłaszanych do dwuletnich planów operacyjnych;
  • udział w Grupie Roboczej, Grupach Tematycznych i w strukturach innych podmiotów związanych z SIR;
  • ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR na poziomie krajowym;
  • opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania operacji dotyczących SIR oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat tych operacji;
  • utworzenie i prowadzenie baz danych zawierających operacje, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
  • współpraca z jednostką centralną w prowadzeniu na portalu KSOW bazy danych partnerów KSOW w zakresie dotyczącym SIR;
  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat sieci EPI, na temat odkryć naukowych i nowych technologii mających znaczenie dla innowacji oraz wymiana wiedzy w zakresie innowacji z innymi państwami;
  • prowadzenie działań promocyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
  • zbieranie od WODR i partnerów KSOW działających w ramach SIR propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie,
  • opracowanie projektu planu działania i projektów dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR;
  • realizacja planu działania na poziomie krajowym w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW w zakresie zarządzania operacjami wykorzystującymi wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz sposobów współpracy w ramach tych operacji;
  • opracowanie, we współpracy z WODR, co pół roku informacji i co dwa lata sprawozdania z realizacji dwuletnich planów operacyjnych oraz co roku sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym SIR;
  • zapewnienie świadczenia usług przez brokerów innowacji, o których mowa w Programie, zwanych dalej „brokerami”, w ramach CDR na poziomie krajowym;
  • współpraca z jednostkami naukowymi, instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz innowacji, siecią EPI oraz z innymi państwami w zakresie innowacji.
  • Zadania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (16) w ramach SIR:
  • wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów KSOW do współpracy w zakresie wdrażania operacji innowacyjnych w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w województwie;
  • identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR i jednostkom regionalnym;
  • ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR w województwie;
  • współpraca z CDR, w szczególności przy prowadzeniu baz danych, w zakresie dotyczącym województwa, zbieraniu propozycji działań i operacji oraz opracowaniu informacji i sprawozdań.
  • gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;
  • informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji w ramach SIR w województwie;
  • uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych,
  • przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR;
  • realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i działających w ramach SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
  • zapewnienie świadczenia usług przez brokerów w ramach WODR w województwie;
  • zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego oraz stała współpraca z tymi grupami.

Grupa Tematyczna d.s. Innowacji w Rolnictwie

W skład grupy wejdą przedstawiciele administracji rządowej, NCBR, doradztwa rolniczego, jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawiciele organizacji branżowych.

Zadania Grupy:

 • Określenie obszarów działania Grupy Tematycznej;
 • Identyfikacja priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR) na poziomie krajowym;
 • Przygotowanie propozycji dla Grupy Roboczej KSOW;
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie.

Grupy Zadaniowe (Focus Groups):

W skład grup zadaniowych wchodzić będą pracownicy merytoryczni jednostek doradztwa rolniczego oraz stosownie do obszaru tematycznego przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe), przedstawiciele organizacji branżowych.

Zadania Grup:

 • Określenie zakresu działań Grupy Zadaniowej ;
 • Identyfikacja priorytetów strategicznych w ramach Grup Zadaniowych i głównych obszarów działania w ramach Sieci Innowacji w Rolnictwie;
 • Przygotowanie propozycji dla Grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie;
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie w ramach Grupy Zadaniowej.

Proponowane obszary dla Grup Zadaniowych:

 • Produkcja roślinna (w tym integrowana ochrona roślin)
 • Produkcja zwierzęca (w tym dobrostan zwierząt)
 • Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska
 • Agrobiznes (w tym małe przetwórstwo)
 • Rozwój obszarów wiejskich

Zakłada się stosownie do specyficznych problemów i potrzeb możliwość tworzenia innych obszarów działania grup zadaniowych.

Państwowe Instytuty Badawcze i Wyższe Uczelnie - rola i zadania:

 • Prowadzenie badań niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania (innowacji)
 • Przekazywanie tematyki i wyników badań do praktyki poprzez platformę SIR oraz na konferencjach, seminariach i spotkaniach z interesariuszami SIR;
 • Inicjowanie powstawania partnerstw na rzecz innowacji w rolnictwie;
 • Udział w Grupach Operacyjnych i współpraca z brokerami;
 • Udział przedstawicieli w Grupie Roboczej ds. KSOW, Grupie Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie oraz Grupach Zadaniowych;
 • Przygotowanie i zgłaszanie propozycji tematów/projektów do planu działania SIR na lata 2014-2020 oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR.

Zadania Brokerów Innowacji w ramach SIR:

 • Identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nimi kontaktów/współpracy oraz prowadzenie działań aktywizujących
 • Pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, pomoc w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów formalnych związanych z funkcjonowaniem grupy
 • Pomoc w przygotowaniu min. planu biznesowego operacji oraz analizy wykonalności danego przedsięwzięcia
 • Udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego
 • Stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy której tworzeniu broker miał udział

Grupy Operacyjne

Stworzone na potrzeby konkretnych projektów ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla konkretnych wyzwań.

Połączenie różnych kompetencji (praktyczne i naukowe), niezbędnych do wykonania konkretnego działania.

Grupy służące praktycznemu wykonania działań, zorientowane na wyniki, współpracujące z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w dane działanie.

Składające się z różnych podmiotów, w tym rolnicy, naukowcy, doradcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Zadania:

 • Tworzenie i realizacja konkretnych projektów innowacyjnych ukierunkowanych na znajdowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla szczególnych wyzwań i nowych możliwości;
 • Wiązanie różnych umiejętności (praktycznych i teoretycznych - naukowych), potrzebnych przy realizacji projektu bądź zadania;
 • Działania ukierunkowane na praktyczne rezultaty dla grupy;
 • Uzyskiwanie korzyści z interakcji przy współtworzeniu projektu („zarażanie się pomysłami”).

Podstawowe informacje o operacjach realizowanych w ramach funkcjonowania Sieci

Tytuł operacji: „Koszty wynagrodzenia pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wykonujących zadania na rzecz SIR w okresie od IV 2015 do V 2017”.
Operacja ma na celu zapewnienie odpowiedniej kadry do prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł operacji: „Zakup sprzętu komputerowego, biurowego oraz mebli dla pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 w latach 2016-2017”
Operacja ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym odpowiedniego sprzętu dla pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego realizujących zadania na rzecz SIR, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski. Warunki pracy oraz sprzęt, o którym mowa jest niezbędny do prawidłowej i terminowej realizacji zadań Sieci. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł operacji:  „Koszty funkcjonowania Działu Innowacji w Rolnictwie realizującego zadania PROW 2014-2020 w latach 2016-2017”
Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania zadań oraz sprawnego funkcjonowania stanowisk pracy zaangażowanych w wykonywanie zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł operacji: „Koszty wynagrodzenia pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wykonujących zadania na rzecz SIR w okresie od VI 2017 do XII 2018”
Operacja ma na celu zapewnienie odpowiedniej kadry do prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Tytuł operacji:  „Koszty funkcjonowania Działu Innowacji w Rolnictwie realizującego zadania PROW 2014-2020 w latach 2016-2018”

Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania zadań oraz sprawnego funkcjonowania stanowisk pracy zaangażowanych w wykonywanie zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Tytuł operacji:  „Wynagrodzenia bezosobowe pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz SIR w 2017 r. oraz wynajem i utrzymanie samochodu w okresie sierpień-listopad 2018 r”

Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez kontrole, audyty w zakresie KSOW, delegacje krajowe i zagraniczne pracowników, organizacja spotkań dla osób wykonujących zadania SIR, koszty uczestnictwa delegatów SIR. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Operacje realizowane przez CDR w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017

Tytuł operacji: „Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu”

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich., Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich., Podniesienie jakości realizacji Programu.

Uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy: produkcji roślinnej, produkcji trzody, produkcji mleka/bydła mięsnego, zapobiegania degradacji gleby poprzez odpowiedni sposób uprawy roli i dobór roślin, racjonalne nawożenie, mała retencja w krajobrazie rolniczym, zagrożenie suszą – właściwa gospodarka składnikami mineralnymi, precyzyjne nawożenie roślin uprawnych – opracowanie planu nawożenia, badanie zasobności gleb i skanowanie pól, precyzyjna aplikacja środków ochrony roślin, precyzyjny siew, jak pisać i informować w Internecie o innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zasady tworzenia efektywnych newsletterów, zbieranie materiału informacyjnego oraz ilustracyjnego dotyczącego innowacyjnych metod gospodarowania w wizytowanym gospodarstwie pasiecznym, przygotowanie wniosków dla projektów innowacyjnych, grupy operacyjne – wymagania formalno-prawne przedsięwzięć wspieranych w ramach działania „Współpraca”, rola doradców we wspieraniu działań innowacyjnych. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 406 osób.

Tytuł operacji: „Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie”

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy, kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 1330 osób.

Tytuł operacji: Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie oraz przygotowanie rollupu informacyjno - promocyjnego.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; podniesienie jakości realizacji programu; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym; wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych – podczas wyjazdu studyjnego do Niemiec, Danii i Szwecji. Realizacja operacji przyczyni się do wydania raportu pt. „Diagnoza identyfikowanych przez rolników obszarów problemowych oraz określenie możliwości podejmowania przez nich współpracy z naukowcami na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań” Badanie połączone z identyfikacją rolników gotowych do podjęcia współpracy w ramach Działania ,,Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, a także zostanie przygotowany rollup informacyjno-promocyjny. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 292 osób.

Tytuł operacji: Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: wspieranie innowacji
w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; podniesienie jakości realizacji Programu; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym; zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: innowacyjny rozwój energetyki producenckiej na obszarach wiejskich, wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym, praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej, innowacyjne rozwiązania
w uprawach ekologicznych, w produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwie produktów ekologicznych wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych województwa wielkopolskiego, nauka dla praktyki - innowacyjne rozwiązania w ekologicznej produkcji rolnej, innowacje w produkcji mleka, innowacyjne niskoemisyjne praktyki agrotechniczne w produkcji rolniczej, pierwsze doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych na przykładzie krajów europejskich, tj. Czech i Austrii. Realizacja operacji przyczyni się również do tworzenia sieci kontaktów i wymiany wiedzy fachowej pomiędzy przedstawicielami nauki, rolnikami, doradcami na dwóch zorganizowanych przez CDR stoiskach informacyjno-promocyjnych. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 488 osób oraz udzielenie informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz Działaniu Współpraca w ramach PROW 2014-2020 osobom odwiedzjącym stoiska na targach.

Realizacja Planów Operacyjnych na lata 2014-2015 i 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; podniesienie jakości realizacji Programu; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym; aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: od zaradności do przedsiębiorczości; innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie; ulotka informacyjna Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich; innowacje w rolnictwie - upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń; promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako części EIP-AGRI oraz innowacyjne metody transferu wiedzy- stoisko SIR na Centralnej Wystawie Rolniczej w Monachium; sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju polskiej wsi; forum wiedzy i innowacji; tłumaczenie materiałów promocyjnych związanych z EIP-AGRI i grupami operacyjnymi EPI.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 694 osób, udzielenie informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz Działaniu Współpraca w ramach PROW 2014-2020 osobom odwiedzjącym stoisko na targach w Monachium, wydanie 35 000 szt. ulotek, przetłumaczenie 148 artykułów wydanych przez Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI).

Tytuł operacji: Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Oddział w Poznaniu.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych, partnerstwo dla rozwoju - zasady ubiegania się o wsparcie i wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach działania M 16 „Współpraca”. Realizacja operacji przyczyni się również do stworzenia cyklu 8 odcinków filmu, odcinki zostaną wyemitowane w Telewizji Polskiej Program 1 w bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 134 osób,
a także 1,5 miliona odbiorców całego cyklu 8 odcinków filmu.

Tytuł operacji: Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu i Krakowie oraz Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych oraz w produkcji zwierzęcej wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych, możliwości wymiany wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych między doradcami i rolnikami z zakresu działań środowiskowych, stosowanych w wybranych krajach UE, innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych, spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR, II Forum wiedzy i innowacji, razem możemy więcej - działanie "Współpraca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020, EIP-AGRI - wymiana wiedzy i doświadczeń ma znaczenie, spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla brokerów innowacji oraz pracowników CDR i ODR wspierających prace związane z wdrażaniem działania „Współpraca”. Realizacja operacji przyczyni się również do tworzenia sieci kontaktów i wymiany wiedzy fachowej pomiędzy przedstawicielami nauki, rolnikami, doradcami na zorganizowanym przez CDR stoisku informacyjno-promocyjnym podczas XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH.
Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 537 osób, udzielenie informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz Działaniu Współpraca w ramach PROW 2014-2020 osobom odwiedzjącym stoisko na targach, wydanie 35 000 szt. broszur, przetłumaczenie 22 materiałów informacyjnych wydanych przez Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) oraz przeszkolenie pracowników WODR oraz CDR wykonujących zadania na rzecz SIR podczas trzech spotkań informacyjno-szkoleniowych

Innowacje w rolnictwie – kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności

W dniach 02-03.03.2016 r. odbędzie się konferencja „Innowacje w rolnictwie – kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności” realizowana w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Celem operacji jest ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zwiększenia zainteresowania rolników i ich zaangażowania we wdrażanie innowacji, w tym również współpracy z partnerami na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań we własnych gospodarstwach.
Uczestnicy konferencji uzyskają wiedzę na tematy: produkcji roślinnej, produkcji trzody, produkcji mleka/bydła mięsnego. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 160 osób.

Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje w dniach 21-22 czerwca 2016 r. oraz 30-31 sierpnia 2016 r. szkolenia pt. „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska” realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Celem operacji jest współpraca doradców i rolników nowatorów na rzecz upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk w tym zakresie.
Uczestnicy szkoleń uzyskają wiedzę na tematy: zapobiegania degradacji gleby poprzez odpowiedni sposób uprawy roli i dobór roślin, racjonalne nawożenie, mała retencja
w krajobrazie rolniczym, zagrożenie suszą – właściwa gospodarka składnikami mineralnymi. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie w trakcie dwóch szkoleń 50 osób.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym

W dniach 22-23.09.2016 r. odbędzie się szkolenie pt. „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym” realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem operacji jest przygotowanie doradców rolniczych, pracowników izb rolniczych, rolników do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych.

Operacja poprzez swoje działania informacyjno-edukacyjne oraz tworzenie sieci kontaktów pozwoli na rozpoznanie nowoczesnych rozwiązań i możliwych do wykorzystania dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie precyzyjnym do gospodarstw rolnych.Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na tematy: precyzyjne nawożenie roślin uprawnych – opracowanie planu nawożenia, badanie zasobności gleb i skanowanie pól, precyzyjna aplikacja środków ochrony roślin, precyzyjny siew. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 46 osób.

Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich

W dniach 15-17 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie nt. „Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich” realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest zwiększenie innowacyjności w działalności rolniczej oraz w ramach działalności pozarolniczej mieszkańców wsi. Szczegółowym celem operacji jest osiągnięcie większej skuteczności (efektywności) działania instytucji i osób na rzecz wspierania innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez nabycie umiejętności informowania i promowania wiedzy o innowacyjnych metodach gospodarowania, co jest zbieżne z priorytetem I PROW.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na tematy: jak pisać i informować w Internecie o innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zasady tworzenia efektywnych newsletterów, zbieranie materiału informacyjnego oraz ilustracyjnego dotyczącego innowacyjnych metod gospodarowania w wizytowanym gospodarstwie pasiecznym. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 24 osób.

Przygotowanie doradców do wspierania działań innowacyjnych w rolnictwie

W dniach 5-7.12.2016 r. odbędzie się szkolenie pt. „Przygotowanie doradców do wspierania działań innowacyjnych” realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Celem operacji jest przygotowanie doradców rolniczych, w szczególności doradców zajmujących się ekonomiką i organizacją gospodarstw, do udzielania rolnikom pomocy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii wytwarzania i organizacji gospodarstw co spowoduje poprawę konkurencyjności ich gospodarstw, w tym także poprzez wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na tematy: przygotowanie wniosków dla projektów innowacyjnych, grupy operacyjne – wymagania formalno-prawne przedsięwzięć wspieranych w ramach działania „Współpraca”, rola doradców we wspieraniu działań innowacyjnych. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 30 osób.

Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje w dniach 22-23 maja 2017 r. oraz 19-20 czerwca 2017 r. szkolenia pt. „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska” realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Celem operacji jest współpraca doradców i rolników nowatorów na rzecz upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk w tym zakresie.
Uczestnicy szkoleń uzyskają wiedzę na tematy: zapobiegania degradacji gleby poprzez odpowiedni sposób uprawy roli i dobór roślin, racjonalne nawożenie, mała retencja
w krajobrazie rolniczym, zagrożenie suszą – właściwa gospodarka składnikami mineralnymi. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie w trakcie dwóch szkoleń 50 osób.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym

W dniach 21-22.09.2017 r. odbędzie się szkolenie pt. „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym”. Szkolenie realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Celem operacji jest przygotowanie doradców rolniczych, pracowników izb rolniczych, rolników do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych. Operacja poprzez swoje działania informacyjno-edukacyjne oraz tworzenie sieci kontaktów pozwoli na rozpoznanie nowoczesnych rozwiązań i możliwych do wykorzystania dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie precyzyjnym do gospodarstw rolnych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na tematy: precyzyjne nawożenie roślin uprawnych – opracowanie planu nawożenia, badanie zasobności gleb i skanowanie pól, precyzyjna aplikacja środków ochrony roślin, precyzyjny siew, programy do przetwarzania danych zebranych w rolnictwie precyzyjnym. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 46 osób.

Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych

W dniach 22-23.11.2017 r. odbędzie się seminarium pt. „Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych” realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem operacji jest zintensyfikowanie współpracy podmiotów sfery B+R i publicznego doradztwa rolniczego (WODR) na rzecz sprawnego tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych; przygotowanie uczestników do podejmowania wspólnych działań na rzecz usprawnienia procesu powstawania i upowszechniania innowacji rolniczych; usprawnienie realizacji etapu wdrażania nowości rolniczych, poprzez stosowanie odpowiednio przygotowanych przez autorów tych nowości instrukcji wdrożeniowych; udrożnienie bądź uruchomienie nowych, sprawnych kanałów przepływu informacji pomiędzy podmiotami sfery B+R a wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego w przedmiocie tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych. Celem operacji jest także inicjowanie współdziałania pomiędzy potencjalnymi partnerami grup operacyjnych (uczestnikami i wykładowcami seminarium), promocja korzyści wynikających ze współpracy i tworzenia partnerstw oraz zapoznanie uczestników konferencji z możliwościami wsparcia w ramach działania "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020.

Uczestnicy seminarium uzyskają wiedzę na tematy: działanie „Współpraca” jako składowa PROW 2014-2020, proces powstawania innowacji rolniczych oraz ich rozpowszechniania, nowe rozwiązania w hodowli i chowie bydła i trzody chlewnej oraz ich wdrażanie i upowszechnianie w produkcji rolniczej, nowości w hodowli kukurydzy i zbóż oraz ich wdrażanie i upowszechnianie w produkcji rolniczej. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 30 osób.

Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą Olsztynie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Szepietowie, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą oraz z Podlaską Izbą Rolniczą realizują w okresie kwiecień-wrzesień 2018 r. projekt pt.

"Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości"

Celem głównym operacji jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań dotyczących dywersyfikacji dochodów gospodarstwa poprzez rozwój działalności w kierunku produkcji i sprzedaży wysokiej jakości żywności, wykorzystując w tym celu krótkie łańcuchy dostaw.
Ponadto celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń wśród 80 bezpośrednich uczestników operacji z zakresu systemów jakości żywności, w których uczestnictwo może dać rolnikom wymierne korzyści. Realizacja powyższych celów przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i podniesie poziom wiedzy oraz umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego.
Celem szczegółowym operacji jest powiązanie uczestników operacji, stworzenie dla nich sieci kontaktów, co będzie służyło powołaniu jednej lub kilku grup operacyjnych w celu wnioskowania do działania „Współpraca”, w ramach którego przewiduje się wyodrębnienie nowego przedmiotu operacji ukierunkowanego na tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych. Nabór wniosków na to działanie jest przewidziany na wrzesień 2018 r.

Operacja zakłada organizację spotkania informacyjno-szkoleniowego, wyjazdu studyjnego, konferencji podsumowującej oraz wydanie broszury. Bezpośrednią grupę docelową będzie stanowiło 80 bezpośrednich uczestników operacji, którzy wezmą udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, wyjeździe studyjnym i konferencji podsumowującej zorganizowanej na koniec wyjazdu:

 • po 15 rolników (producentów rolnych) zajmujących się produkcją żywności wysokiej jakości w oparciu o tradycje regionu oraz prowadzący przetwórstwo i sprzedaż na poziomie gospodarstwa lub planujących rozpoczęcie tej działalności z czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego;
 • doradcy, przedstawiciele samorządu rolniczego, przedstawiciele instytucji bądź organizacji działających na rzecz rozwoju rolnictwa jak również świata nauki, którzy będą upowszechniali zdobytą wiedzę i doświadczenie ale też propagowali ideę krótkich łańcuchów dostaw w środowisku rolniczym.

Ponadto w ramach operacji zostanie wydana broszura. Będzie ona stanowiła formę promocji i przekazu informacji oraz wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas operacji możliwie szerokiemu gronu odbiorców. Nakład druku broszury wyniesie 1 000 sztuk. Dodatkowo jej wersja elektroniczna będzie dostępna na stronach internetowych ośrodków i izb rolniczych z województw objętych operacją co dodatkowo zwiększy liczbę odbiorców bezpośrednich.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl

Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermount-Ferrand

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z Grupą Producentów Rolnych „Wołowina Pomorska”, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Spółdzielnią Producentów Bydła Mięsnego „Mazurska Wołowina” informują, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „ Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermount-Ferrand”, której głównym celem jest pomoc w utworzeniu grupy operacyjnej w zakresie produkcji zwierzęcej – bydło mięsne oraz w opracowaniu przez nią wniosku o dofinansowanie. Służyć ma temu wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji operacji. W trakcie wyjazdu studyjnego zostaną podjęte miedzy innymi zadania dotyczące moderacji powstania grupy operacyjnej oraz zapoznanie się z doświadczeniami francuskimi w zakresie tworzenia przez grupy operacyjne wniosków o dofinansowanie działań innowacyjnych. Francja posiada duże doświadczenie w zakresie stosowana postępu genetycznego w produkcji zwierzęcej. Grupa docelowa będzie się składała z rolników, przedsiębiorców, członków grup producenckich, doradców i specjalistów ODR-ów oraz naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i/lub Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uczestnictwo w międzynarodowych targach francuskich będzie miało wpływ na zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie hodowli zwierząt, w zakresie działań na utrzymanie bioróżnorodności ras w Polsce oraz może spowodować zainteresowanie rolników także innymi, rasami które obecnie nie są dominujące w naszym kraju. Operacja owocować będzie dalszym rozwojem hodowli i postępu hodowlanego. Może również w przyszłości wpłynąć na uatrakcyjnienie oferty gospodarstw hodowlanych (hodowla ciekawych ras bydła mięsnego).

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl

Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych

Operacja pod nazwą „Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych” mająca na celu podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji małych gospodarstw rolnych wśród 200 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod małego przetwórstwa i jego dystrybucji oraz stymulowanie do takiej współpracy. Celami szczegółowymi operacji jest: promowanie i rozwój małego przetwórstwa na obszarze realizacji poprzez wielopodmiotową współpracę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań tej produkcji wśród 200 uczestników operacji, poznanie innowacyjnych i nowych technologii małego przetwórstwa i dystrybucji jego produktów oraz roli nauki w transferze wiedzy i innowacji w tym zakresie przez 200 uczestników operacji, przedstawienie przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w małym przetwórstwie 200 uczestnikom operacji.

W każdej konferencji, w każdym województwie udział weźmie 50 uczestników, w tym 25 rolników,
10 przedsiębiorców, 10 doradców i 5 naukowców. W każdej z konferencji udział wezmą tylko przedstawiciele z danego województwa. Uczestnicy będą rekrutowani z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Łącznie w całej operacji udział weźmie 200 uczestników. Będą to osoby, które prowadzą działalność na terenie danego województwa lub znają jego specyfikę w zakresie małego przetwórstwa. Tak zbudowana grupa docelowa będzie gwarantem odpowiedniej identyfikacji problemów w zakresie małego przetwórstwa, przedstawienia możliwości ich rozwiązania oraz zawiązania współpracy podmiotów w tym zakresie oraz pozwoli na osiągnięcie przedstawionych celów operacji.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl

Tytuł operacji: „Realizacja operacji zgłoszonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a także wynajem i utrzymanie samochodu w okresie grudzień- 2018 r. – marzec 2019 r.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych, budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości, promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermont-Ferrand, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), Działanie „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 330 osób oraz wydanie broszury pt. „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości” w nakładzie 1 000 egzemplarzy. Jednocześnie operacja obejmuje najem samochodu do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Tytuł operacji: „Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Oddział w Warszawie, Radomiu i Poznaniu, a także koszt najmu samochodu w lipcu 2019 r.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: innowacyjne technologie w rolnictwie precyzyjnym, możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych, jak prowadzić nawożenie w zgodzie z nowymi przepisami programu azotanowego, III Forum wiedzy i innowacji (m.in. racjonalne gospodarowanie glebą, precyzyjny chów zwierząt, innowacyjne rozwiązania wpływające na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich, digitalizacja w rolnictwie), Sieciowanie Partnerów SIR (m.in. wystąpienia Grup Operacyjnych EPI realizujących projekty wybrane w ramach pilotażowego naboru do działania „Współpraca”, wystąpienia Partnerów SIR na temat działalności i doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacji w rolnictwie), współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, trzy spotkania informacyjno-szkoleniowe dla brokerów innowacji oraz pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z Oddziałami i Ośrodków Doradztwa Rolniczego wspierających prace związane z wdrażaniem działania „Współpraca”, Partnerstwo dla rozwoju II (m.in. analiza nowych inicjatyw oraz omówienie bieżących problemów przy tworzeniu Grup Operacyjnych EPI zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach naboru 2018 r.), Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), działanie „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 789 uczestników, a także zostanie wydana publikacja pn. „Działanie Współpraca wspierające wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie” w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Jednocześnie operacja obejmuje najem samochodu w celu realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.