O SIR

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewni CDR.

Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów możliwa będzie dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.

Cel główny i cele szczegółowe SIR:
Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:

 1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Zadania CDR w ramach SIR

  • koordynacja wdrażania SIR na poziomie krajowym;
  • współpraca z jednostką centralną w zakresie identyfikacji partnerów KSOW działających w ramach SIR na poziomie krajowym i międzynarodowym;
  • identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR na poziomie krajowym oraz przekazywanie ich jednostce centralnej;
  • opracowanie, we współpracy z jednostką centralną, kryteriów oceny stosowanych przy wyborze operacji związanych z SIR, zgłaszanych do dwuletnich planów operacyjnych;
  • udział w Grupie Roboczej, Grupach Tematycznych i w strukturach innych podmiotów związanych z SIR;
  • ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR na poziomie krajowym;
  • opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania operacji dotyczących SIR oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat tych operacji;
  • utworzenie i prowadzenie baz danych zawierających operacje, wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
  • współpraca z jednostką centralną w prowadzeniu na portalu KSOW bazy danych partnerów KSOW w zakresie dotyczącym SIR;
  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat sieci EPI, na temat odkryć naukowych i nowych technologii mających znaczenie dla innowacji oraz wymiana wiedzy w zakresie innowacji z innymi państwami;
  • prowadzenie działań promocyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
  • zbieranie od WODR i partnerów KSOW działających w ramach SIR propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie,
  • opracowanie projektu planu działania i projektów dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR;
  • realizacja planu działania na poziomie krajowym w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW w zakresie zarządzania operacjami wykorzystującymi wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz sposobów współpracy w ramach tych operacji;
  • opracowanie, we współpracy z WODR, co pół roku informacji i co dwa lata sprawozdania z realizacji dwuletnich planów operacyjnych oraz co roku sprawozdania z realizacji planu działania w zakresie dotyczącym SIR;
  • zapewnienie świadczenia usług przez brokerów innowacji, o których mowa w Programie, zwanych dalej „brokerami”, w ramach CDR na poziomie krajowym;
  • współpraca z jednostkami naukowymi, instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz innowacji, siecią EPI oraz z innymi państwami w zakresie innowacji.
  • Zadania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (16) w ramach SIR:
  • wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów KSOW do współpracy w zakresie wdrażania operacji innowacyjnych w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w województwie;
  • identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR i jednostkom regionalnym;
  • ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR w województwie;
  • współpraca z CDR, w szczególności przy prowadzeniu baz danych, w zakresie dotyczącym województwa, zbieraniu propozycji działań i operacji oraz opracowaniu informacji i sprawozdań.
  • gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;
  • informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji w ramach SIR w województwie;
  • uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych,
  • przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR;
  • realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i działających w ramach SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
  • zapewnienie świadczenia usług przez brokerów w ramach WODR w województwie;
  • zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego oraz stała współpraca z tymi grupami.

Grupa Tematyczna d.s. Innowacji w Rolnictwie

W skład grupy wejdą przedstawiciele administracji rządowej, NCBR, doradztwa rolniczego, jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawiciele organizacji branżowych.

Zadania Grupy:

 • Określenie obszarów działania Grupy Tematycznej;
 • Identyfikacja priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR) na poziomie krajowym;
 • Przygotowanie propozycji dla Grupy Roboczej KSOW;
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie.

Grupy Zadaniowe (Focus Groups):

W skład grup zadaniowych wchodzić będą pracownicy merytoryczni jednostek doradztwa rolniczego oraz stosownie do obszaru tematycznego przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe), przedstawiciele organizacji branżowych.

Zadania Grup:

 • Określenie zakresu działań Grupy Zadaniowej ;
 • Identyfikacja priorytetów strategicznych w ramach Grup Zadaniowych i głównych obszarów działania w ramach Sieci Innowacji w Rolnictwie;
 • Przygotowanie propozycji dla Grupy Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie;
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji w rolnictwie w ramach Grupy Zadaniowej.

Proponowane obszary dla Grup Zadaniowych:

 • Produkcja roślinna (w tym integrowana ochrona roślin)
 • Produkcja zwierzęca (w tym dobrostan zwierząt)
 • Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska
 • Agrobiznes (w tym małe przetwórstwo)
 • Rozwój obszarów wiejskich

Zakłada się stosownie do specyficznych problemów i potrzeb możliwość tworzenia innych obszarów działania grup zadaniowych.

Państwowe Instytuty Badawcze i Wyższe Uczelnie - rola i zadania:

 • Prowadzenie badań niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania (innowacji)
 • Przekazywanie tematyki i wyników badań do praktyki poprzez platformę SIR oraz na konferencjach, seminariach i spotkaniach z interesariuszami SIR;
 • Inicjowanie powstawania partnerstw na rzecz innowacji w rolnictwie;
 • Udział w Grupach Operacyjnych i współpraca z brokerami;
 • Udział przedstawicieli w Grupie Roboczej ds. KSOW, Grupie Tematycznej d.s. Innowacji w Rolnictwie oraz Grupach Zadaniowych;
 • Przygotowanie i zgłaszanie propozycji tematów/projektów do planu działania SIR na lata 2014-2020 oraz dwuletnich planów operacyjnych SIR.

Zadania Brokerów Innowacji w ramach SIR:

 • Identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nimi kontaktów/współpracy oraz prowadzenie działań aktywizujących
 • Pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, pomoc w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów formalnych związanych z funkcjonowaniem grupy
 • Pomoc w przygotowaniu min. planu biznesowego operacji oraz analizy wykonalności danego przedsięwzięcia
 • Udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego
 • Stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy której tworzeniu broker miał udział

Grupy Operacyjne

Stworzone na potrzeby konkretnych projektów ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla konkretnych wyzwań.

Połączenie różnych kompetencji (praktyczne i naukowe), niezbędnych do wykonania konkretnego działania.

Grupy służące praktycznemu wykonania działań, zorientowane na wyniki, współpracujące z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w dane działanie.

Składające się z różnych podmiotów, w tym rolnicy, naukowcy, doradcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Zadania:

 • Tworzenie i realizacja konkretnych projektów innowacyjnych ukierunkowanych na znajdowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla szczególnych wyzwań i nowych możliwości;
 • Wiązanie różnych umiejętności (praktycznych i teoretycznych - naukowych), potrzebnych przy realizacji projektu bądź zadania;
 • Działania ukierunkowane na praktyczne rezultaty dla grupy;
 • Uzyskiwanie korzyści z interakcji przy współtworzeniu projektu („zarażanie się pomysłami”).

Podstawowe informacje o operacjach realizowanych w ramach funkcjonowania Sieci

Tytuł operacji: „Koszty wynagrodzenia pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wykonujących zadania na rzecz SIR w okresie od IV 2015 do V 2017”.
Operacja ma na celu zapewnienie odpowiedniej kadry do prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł operacji: „Zakup sprzętu komputerowego, biurowego oraz mebli dla pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 w latach 2016-2017”
Operacja ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym odpowiedniego sprzętu dla pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego realizujących zadania na rzecz SIR, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski. Warunki pracy oraz sprzęt, o którym mowa jest niezbędny do prawidłowej i terminowej realizacji zadań Sieci. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł operacji:  „Koszty funkcjonowania Działu Innowacji w Rolnictwie realizującego zadania PROW 2014-2020 w latach 2016-2017”
Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania zadań oraz sprawnego funkcjonowania stanowisk pracy zaangażowanych w wykonywanie zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł operacji: „Koszty wynagrodzenia pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wykonujących zadania na rzecz SIR w okresie od VI 2017 do XII 2018”
Operacja ma na celu zapewnienie odpowiedniej kadry do prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Tytuł operacji:  „Realizacja zadań Działu Innowacji w Rolnictwie i Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. SIR realizujących zadania PROW 2014-2020 w 2018 r. wraz z kosztem najmu auta za miesiące kwiecień-czerwiec 2019”

Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania zadań oraz sprawnego funkcjonowania stanowisk pracy zaangażowanych w wykonywanie zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Tytuł operacji:  „Wynagrodzenia bezosobowe pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz SIR w 2017 r. oraz wynajem i utrzymanie samochodu w okresie sierpień-listopad 2018 r”

Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez kontrole, audyty w zakresie KSOW, delegacje krajowe i zagraniczne pracowników, organizacja spotkań dla osób wykonujących zadania SIR, koszty uczestnictwa delegatów SIR. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Tytuł operacji: „Sprzęt komputerowy, wyposażenie oraz materiały biurowe zakupione dla pracowników realizujących zadania na rzecz SIR w 2018 r. oraz koszt najmu auta za miesiące październik-listopad 2019”

Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania zadań oraz sprawnego funkcjonowania stanowisk pracy osób zaangażowanych w wykonywanie zadań Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł operacji: „Koszty funkcjonowania Działu Innowacji w Rolnictwie i Zespołu Innowacji w rolnictwie ds. obsługi SIR realizujących zadania PROW 2014-2020 w 2018 r. wraz z kosztem najmu auta za miesiące sierpień-wrzesień 2019”

Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania zadań oraz sprawnego funkcjonowania stanowisk pracy zaangażowanych w wykonywanie zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich na terenie Polski.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacje realizowane przez CDR w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017

Tytuł operacji: „Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu”

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich., Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich., Podniesienie jakości realizacji Programu.

Uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy: produkcji roślinnej, produkcji trzody, produkcji mleka/bydła mięsnego, zapobiegania degradacji gleby poprzez odpowiedni sposób uprawy roli i dobór roślin, racjonalne nawożenie, mała retencja w krajobrazie rolniczym, zagrożenie suszą – właściwa gospodarka składnikami mineralnymi, precyzyjne nawożenie roślin uprawnych – opracowanie planu nawożenia, badanie zasobności gleb i skanowanie pól, precyzyjna aplikacja środków ochrony roślin, precyzyjny siew, jak pisać i informować w Internecie o innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zasady tworzenia efektywnych newsletterów, zbieranie materiału informacyjnego oraz ilustracyjnego dotyczącego innowacyjnych metod gospodarowania w wizytowanym gospodarstwie pasiecznym, przygotowanie wniosków dla projektów innowacyjnych, grupy operacyjne – wymagania formalno-prawne przedsięwzięć wspieranych w ramach działania „Współpraca”, rola doradców we wspieraniu działań innowacyjnych. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 406 osób.

Tytuł operacji: „Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie”

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy, kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 1330 osób.

Tytuł operacji: Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie oraz przygotowanie rollupu informacyjno - promocyjnego.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; podniesienie jakości realizacji programu; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym; wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych – podczas wyjazdu studyjnego do Niemiec, Danii i Szwecji. Realizacja operacji przyczyni się do wydania raportu pt. „Diagnoza identyfikowanych przez rolników obszarów problemowych oraz określenie możliwości podejmowania przez nich współpracy z naukowcami na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań” Badanie połączone z identyfikacją rolników gotowych do podjęcia współpracy w ramach Działania ,,Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, a także zostanie przygotowany rollup informacyjno-promocyjny. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 292 osób.

Tytuł operacji: Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: wspieranie innowacji
w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; podniesienie jakości realizacji Programu; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym; zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: innowacyjny rozwój energetyki producenckiej na obszarach wiejskich, wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym, praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej, innowacyjne rozwiązania
w uprawach ekologicznych, w produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwie produktów ekologicznych wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych województwa wielkopolskiego, nauka dla praktyki - innowacyjne rozwiązania w ekologicznej produkcji rolnej, innowacje w produkcji mleka, innowacyjne niskoemisyjne praktyki agrotechniczne w produkcji rolniczej, pierwsze doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych na przykładzie krajów europejskich, tj. Czech i Austrii. Realizacja operacji przyczyni się również do tworzenia sieci kontaktów i wymiany wiedzy fachowej pomiędzy przedstawicielami nauki, rolnikami, doradcami na dwóch zorganizowanych przez CDR stoiskach informacyjno-promocyjnych. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 488 osób oraz udzielenie informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz Działaniu Współpraca w ramach PROW 2014-2020 osobom odwiedzjącym stoiska na targach.

Realizacja Planów Operacyjnych na lata 2014-2015 i 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; podniesienie jakości realizacji Programu; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym; aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: od zaradności do przedsiębiorczości; innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie; ulotka informacyjna Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich; innowacje w rolnictwie - upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń; promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako części EIP-AGRI oraz innowacyjne metody transferu wiedzy- stoisko SIR na Centralnej Wystawie Rolniczej w Monachium; sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju polskiej wsi; forum wiedzy i innowacji; tłumaczenie materiałów promocyjnych związanych z EIP-AGRI i grupami operacyjnymi EPI.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 694 osób, udzielenie informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz Działaniu Współpraca w ramach PROW 2014-2020 osobom odwiedzjącym stoisko na targach w Monachium, wydanie 35 000 szt. ulotek, przetłumaczenie 148 artykułów wydanych przez Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI).

Tytuł operacji: Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Oddział w Poznaniu.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych, partnerstwo dla rozwoju - zasady ubiegania się o wsparcie i wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach działania M 16 „Współpraca”. Realizacja operacji przyczyni się również do stworzenia cyklu 8 odcinków filmu, odcinki zostaną wyemitowane w Telewizji Polskiej Program 1 w bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 134 osób,
a także 1,5 miliona odbiorców całego cyklu 8 odcinków filmu.

Tytuł operacji: Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu i Krakowie oraz Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych oraz w produkcji zwierzęcej wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych, możliwości wymiany wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych między doradcami i rolnikami z zakresu działań środowiskowych, stosowanych w wybranych krajach UE, innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych, spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR, II Forum wiedzy i innowacji, razem możemy więcej - działanie "Współpraca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020, EIP-AGRI - wymiana wiedzy i doświadczeń ma znaczenie, spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla brokerów innowacji oraz pracowników CDR i ODR wspierających prace związane z wdrażaniem działania „Współpraca”. Realizacja operacji przyczyni się również do tworzenia sieci kontaktów i wymiany wiedzy fachowej pomiędzy przedstawicielami nauki, rolnikami, doradcami na zorganizowanym przez CDR stoisku informacyjno-promocyjnym podczas XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH.
Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 537 osób, udzielenie informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz Działaniu Współpraca w ramach PROW 2014-2020 osobom odwiedzjącym stoisko na targach, wydanie 35 000 szt. broszur, przetłumaczenie 22 materiałów informacyjnych wydanych przez Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) oraz przeszkolenie pracowników WODR oraz CDR wykonujących zadania na rzecz SIR podczas trzech spotkań informacyjno-szkoleniowych

Innowacje w rolnictwie – kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności

W dniach 02-03.03.2016 r. odbędzie się konferencja „Innowacje w rolnictwie – kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności” realizowana w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Celem operacji jest ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zwiększenia zainteresowania rolników i ich zaangażowania we wdrażanie innowacji, w tym również współpracy z partnerami na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań we własnych gospodarstwach.
Uczestnicy konferencji uzyskają wiedzę na tematy: produkcji roślinnej, produkcji trzody, produkcji mleka/bydła mięsnego. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 160 osób.

Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje w dniach 21-22 czerwca 2016 r. oraz 30-31 sierpnia 2016 r. szkolenia pt. „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska” realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Celem operacji jest współpraca doradców i rolników nowatorów na rzecz upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk w tym zakresie.
Uczestnicy szkoleń uzyskają wiedzę na tematy: zapobiegania degradacji gleby poprzez odpowiedni sposób uprawy roli i dobór roślin, racjonalne nawożenie, mała retencja
w krajobrazie rolniczym, zagrożenie suszą – właściwa gospodarka składnikami mineralnymi. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie w trakcie dwóch szkoleń 50 osób.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym

W dniach 22-23.09.2016 r. odbędzie się szkolenie pt. „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym” realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem operacji jest przygotowanie doradców rolniczych, pracowników izb rolniczych, rolników do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych.

Operacja poprzez swoje działania informacyjno-edukacyjne oraz tworzenie sieci kontaktów pozwoli na rozpoznanie nowoczesnych rozwiązań i możliwych do wykorzystania dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie precyzyjnym do gospodarstw rolnych.Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na tematy: precyzyjne nawożenie roślin uprawnych – opracowanie planu nawożenia, badanie zasobności gleb i skanowanie pól, precyzyjna aplikacja środków ochrony roślin, precyzyjny siew. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 46 osób.

Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich

W dniach 15-17 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie nt. „Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich” realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest zwiększenie innowacyjności w działalności rolniczej oraz w ramach działalności pozarolniczej mieszkańców wsi. Szczegółowym celem operacji jest osiągnięcie większej skuteczności (efektywności) działania instytucji i osób na rzecz wspierania innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez nabycie umiejętności informowania i promowania wiedzy o innowacyjnych metodach gospodarowania, co jest zbieżne z priorytetem I PROW.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na tematy: jak pisać i informować w Internecie o innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zasady tworzenia efektywnych newsletterów, zbieranie materiału informacyjnego oraz ilustracyjnego dotyczącego innowacyjnych metod gospodarowania w wizytowanym gospodarstwie pasiecznym. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 24 osób.

Przygotowanie doradców do wspierania działań innowacyjnych w rolnictwie

W dniach 5-7.12.2016 r. odbędzie się szkolenie pt. „Przygotowanie doradców do wspierania działań innowacyjnych” realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Celem operacji jest przygotowanie doradców rolniczych, w szczególności doradców zajmujących się ekonomiką i organizacją gospodarstw, do udzielania rolnikom pomocy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii wytwarzania i organizacji gospodarstw co spowoduje poprawę konkurencyjności ich gospodarstw, w tym także poprzez wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na tematy: przygotowanie wniosków dla projektów innowacyjnych, grupy operacyjne – wymagania formalno-prawne przedsięwzięć wspieranych w ramach działania „Współpraca”, rola doradców we wspieraniu działań innowacyjnych. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 30 osób.

Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje w dniach 22-23 maja 2017 r. oraz 19-20 czerwca 2017 r. szkolenia pt. „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska” realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Celem operacji jest współpraca doradców i rolników nowatorów na rzecz upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk w tym zakresie.
Uczestnicy szkoleń uzyskają wiedzę na tematy: zapobiegania degradacji gleby poprzez odpowiedni sposób uprawy roli i dobór roślin, racjonalne nawożenie, mała retencja
w krajobrazie rolniczym, zagrożenie suszą – właściwa gospodarka składnikami mineralnymi. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie w trakcie dwóch szkoleń 50 osób.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym

W dniach 21-22.09.2017 r. odbędzie się szkolenie pt. „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym”. Szkolenie realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Celem operacji jest przygotowanie doradców rolniczych, pracowników izb rolniczych, rolników do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych. Operacja poprzez swoje działania informacyjno-edukacyjne oraz tworzenie sieci kontaktów pozwoli na rozpoznanie nowoczesnych rozwiązań i możliwych do wykorzystania dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie precyzyjnym do gospodarstw rolnych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na tematy: precyzyjne nawożenie roślin uprawnych – opracowanie planu nawożenia, badanie zasobności gleb i skanowanie pól, precyzyjna aplikacja środków ochrony roślin, precyzyjny siew, programy do przetwarzania danych zebranych w rolnictwie precyzyjnym. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 46 osób.

Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych

W dniach 22-23.11.2017 r. odbędzie się seminarium pt. „Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych” realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem operacji jest zintensyfikowanie współpracy podmiotów sfery B+R i publicznego doradztwa rolniczego (WODR) na rzecz sprawnego tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych; przygotowanie uczestników do podejmowania wspólnych działań na rzecz usprawnienia procesu powstawania i upowszechniania innowacji rolniczych; usprawnienie realizacji etapu wdrażania nowości rolniczych, poprzez stosowanie odpowiednio przygotowanych przez autorów tych nowości instrukcji wdrożeniowych; udrożnienie bądź uruchomienie nowych, sprawnych kanałów przepływu informacji pomiędzy podmiotami sfery B+R a wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego w przedmiocie tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych. Celem operacji jest także inicjowanie współdziałania pomiędzy potencjalnymi partnerami grup operacyjnych (uczestnikami i wykładowcami seminarium), promocja korzyści wynikających ze współpracy i tworzenia partnerstw oraz zapoznanie uczestników konferencji z możliwościami wsparcia w ramach działania "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020.

Uczestnicy seminarium uzyskają wiedzę na tematy: działanie „Współpraca” jako składowa PROW 2014-2020, proces powstawania innowacji rolniczych oraz ich rozpowszechniania, nowe rozwiązania w hodowli i chowie bydła i trzody chlewnej oraz ich wdrażanie i upowszechnianie w produkcji rolniczej, nowości w hodowli kukurydzy i zbóż oraz ich wdrażanie i upowszechnianie w produkcji rolniczej. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 30 osób.

Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą Olsztynie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Szepietowie, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą oraz z Podlaską Izbą Rolniczą realizują w okresie kwiecień-wrzesień 2018 r. projekt pt.

"Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości"

Celem głównym operacji jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań dotyczących dywersyfikacji dochodów gospodarstwa poprzez rozwój działalności w kierunku produkcji i sprzedaży wysokiej jakości żywności, wykorzystując w tym celu krótkie łańcuchy dostaw.
Ponadto celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń wśród 80 bezpośrednich uczestników operacji z zakresu systemów jakości żywności, w których uczestnictwo może dać rolnikom wymierne korzyści. Realizacja powyższych celów przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i podniesie poziom wiedzy oraz umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego.
Celem szczegółowym operacji jest powiązanie uczestników operacji, stworzenie dla nich sieci kontaktów, co będzie służyło powołaniu jednej lub kilku grup operacyjnych w celu wnioskowania do działania „Współpraca”, w ramach którego przewiduje się wyodrębnienie nowego przedmiotu operacji ukierunkowanego na tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych. Nabór wniosków na to działanie jest przewidziany na wrzesień 2018 r.

Operacja zakłada organizację spotkania informacyjno-szkoleniowego, wyjazdu studyjnego, konferencji podsumowującej oraz wydanie broszury. Bezpośrednią grupę docelową będzie stanowiło 80 bezpośrednich uczestników operacji, którzy wezmą udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, wyjeździe studyjnym i konferencji podsumowującej zorganizowanej na koniec wyjazdu:

 • po 15 rolników (producentów rolnych) zajmujących się produkcją żywności wysokiej jakości w oparciu o tradycje regionu oraz prowadzący przetwórstwo i sprzedaż na poziomie gospodarstwa lub planujących rozpoczęcie tej działalności z czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego;
 • doradcy, przedstawiciele samorządu rolniczego, przedstawiciele instytucji bądź organizacji działających na rzecz rozwoju rolnictwa jak również świata nauki, którzy będą upowszechniali zdobytą wiedzę i doświadczenie ale też propagowali ideę krótkich łańcuchów dostaw w środowisku rolniczym.

Ponadto w ramach operacji zostanie wydana broszura. Będzie ona stanowiła formę promocji i przekazu informacji oraz wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas operacji możliwie szerokiemu gronu odbiorców. Nakład druku broszury wyniesie 1 000 sztuk. Dodatkowo jej wersja elektroniczna będzie dostępna na stronach internetowych ośrodków i izb rolniczych z województw objętych operacją co dodatkowo zwiększy liczbę odbiorców bezpośrednich.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl

Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermount-Ferrand

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z Grupą Producentów Rolnych „Wołowina Pomorska”, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Spółdzielnią Producentów Bydła Mięsnego „Mazurska Wołowina” informują, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „ Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermount-Ferrand”, której głównym celem jest pomoc w utworzeniu grupy operacyjnej w zakresie produkcji zwierzęcej – bydło mięsne oraz w opracowaniu przez nią wniosku o dofinansowanie. Służyć ma temu wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji operacji. W trakcie wyjazdu studyjnego zostaną podjęte miedzy innymi zadania dotyczące moderacji powstania grupy operacyjnej oraz zapoznanie się z doświadczeniami francuskimi w zakresie tworzenia przez grupy operacyjne wniosków o dofinansowanie działań innowacyjnych. Francja posiada duże doświadczenie w zakresie stosowana postępu genetycznego w produkcji zwierzęcej. Grupa docelowa będzie się składała z rolników, przedsiębiorców, członków grup producenckich, doradców i specjalistów ODR-ów oraz naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i/lub Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uczestnictwo w międzynarodowych targach francuskich będzie miało wpływ na zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie hodowli zwierząt, w zakresie działań na utrzymanie bioróżnorodności ras w Polsce oraz może spowodować zainteresowanie rolników także innymi, rasami które obecnie nie są dominujące w naszym kraju. Operacja owocować będzie dalszym rozwojem hodowli i postępu hodowlanego. Może również w przyszłości wpłynąć na uatrakcyjnienie oferty gospodarstw hodowlanych (hodowla ciekawych ras bydła mięsnego).

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl

Tytuł operacji: Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów zarządzania w chowie bydła

Celem głównym operacji jest budowa powiązań poziomych i pionowych w sferze agrobiznesu oraz podniesienie merytorycznej i praktycznej wiedzy z zakresu technologii i organizacji chowu i hodowli bydła.

Celem szczegółowym jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w budownictwie obór, w tym budownictwa niskonakładowego i ich wyposażeniu, zdrowia zwierząt, żywienia bydła mlecznego oraz mięsnego, doskonalenia genetycznego oraz zarządzania stadem bydła.

W trakcie szkoleń związanych z chowem bydła mlecznego zaplanowane są wizyty w mleczarni oraz gospodarstwach rolnych nagrodzonych za najlepsze wyniki produkcyjne.
W części szkoleń związanych z chowem bydła mięsnego zostały przewidziane wizyty w gospodarstwach prowadzących chów bydła w systemie QMP.

Szkolenia odbędą się w

 • Węgrów 10-12 września 2019
 • Rokosowo 17-19 września 2019
 • Kalsk 24-26 września 2019
 • Bydgoszcz 09-11 października 2019

informacje o naborze znajdą Państwo na stronie   https://sir.cdr.gov.pl/2019/08/08/nowoczesne-systemy-zarzadzania-w-chowie-bydla

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl

Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych

Operacja pod nazwą „Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych” mająca na celu podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji małych gospodarstw rolnych wśród 200 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod małego przetwórstwa i jego dystrybucji oraz stymulowanie do takiej współpracy. Celami szczegółowymi operacji jest: promowanie i rozwój małego przetwórstwa na obszarze realizacji poprzez wielopodmiotową współpracę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań tej produkcji wśród 200 uczestników operacji, poznanie innowacyjnych i nowych technologii małego przetwórstwa i dystrybucji jego produktów oraz roli nauki w transferze wiedzy i innowacji w tym zakresie przez 200 uczestników operacji, przedstawienie przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w małym przetwórstwie 200 uczestnikom operacji.

W każdej konferencji, w każdym województwie udział weźmie 50 uczestników, w tym 25 rolników,
10 przedsiębiorców, 10 doradców i 5 naukowców. W każdej z konferencji udział wezmą tylko przedstawiciele z danego województwa. Uczestnicy będą rekrutowani z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Łącznie w całej operacji udział weźmie 200 uczestników. Będą to osoby, które prowadzą działalność na terenie danego województwa lub znają jego specyfikę w zakresie małego przetwórstwa. Tak zbudowana grupa docelowa będzie gwarantem odpowiedniej identyfikacji problemów w zakresie małego przetwórstwa, przedstawienia możliwości ich rozwiązania oraz zawiązania współpracy podmiotów w tym zakresie oraz pozwoli na osiągnięcie przedstawionych celów operacji.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl

Tytuł operacji: „Realizacja operacji zgłoszonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a także wynajem i utrzymanie samochodu w okresie grudzień- 2018 r. – marzec 2019 r.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych, budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości, promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermont-Ferrand, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), Działanie „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020. Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 330 osób oraz wydanie broszury pt. „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości” w nakładzie 1 000 egzemplarzy. Jednocześnie operacja obejmuje najem samochodu do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Tytuł operacji: „Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Oddział w Warszawie, Radomiu i Poznaniu, a także koszt najmu samochodu w lipcu 2019 r.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na tematy związane z realizacją poszczególnych projektów: innowacyjne technologie w rolnictwie precyzyjnym, możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych, jak prowadzić nawożenie w zgodzie z nowymi przepisami programu azotanowego, III Forum wiedzy i innowacji (m.in. racjonalne gospodarowanie glebą, precyzyjny chów zwierząt, innowacyjne rozwiązania wpływające na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich, digitalizacja w rolnictwie), Sieciowanie Partnerów SIR (m.in. wystąpienia Grup Operacyjnych EPI realizujących projekty wybrane w ramach pilotażowego naboru do działania „Współpraca”, wystąpienia Partnerów SIR na temat działalności i doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacji w rolnictwie), współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, trzy spotkania informacyjno-szkoleniowe dla brokerów innowacji oraz pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z Oddziałami i Ośrodków Doradztwa Rolniczego wspierających prace związane z wdrażaniem działania „Współpraca”, Partnerstwo dla rozwoju II (m.in. analiza nowych inicjatyw oraz omówienie bieżących problemów przy tworzeniu Grup Operacyjnych EPI zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach naboru 2018 r.), Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), działanie „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 789 uczestników, a także zostanie wydana publikacja pn. „Działanie Współpraca wspierające wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie” w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Jednocześnie operacja obejmuje najem samochodu w celu realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak i Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień realizują w okresie czerwiec-październik 2019 r. projekt pt.

"Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich"

Celem operacji jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na przykładzie sektora agralnego Holandii, ze szczególnym uwzględnieniem działalności holenderskich grup operacyjnych EPI oraz innych organizacji wspierających holenderskich rolników planujących wdrażanie innowacji w aplikowaniu do środków unijnych i budżetu Państwa. Holenderskie GO EPI będą dobrym przykładem oraz mogą zainspirować uczestników operacji do założenia grup operacyjnych EPI w Polsce, co może przełożyć się do zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności oraz może spowodować wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Operacja zakłada organizację wyjazdu studyjnego do Holandii. Bezpośrednią grupę docelową będzie stanowiło 25 uczestników operacji z całego kraju tj. przedstawicieli branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy), rolników lub grupy rolników, przedstawiciele jednostek naukowych, przedstawiciele podmiotów doradczych oraz przedstawiciele innych jednostek, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizują w okresie luty – październik 2019 r. projekt pt.

"Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich"

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 26 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie dystrybucji, promocji i produkcji produktów lokalnych poprzez prezentację dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, a także stworzenie warunków do nawiązywania i poszukiwania partnerstw pomiędzy podmiotami rynkowymi.

Operacja zakłada organizację wyjazdu studyjnego do Niemiec, Austrii i Holandii. Bezpośrednią grupę docelową będzie stanowiło 26 uczestników operacji z województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego tj: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przedstawiciele uczelni wyższych.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

 1. Nawiązanie współpracy producentów rolnych i innych uczestników wyjazdu w ramach grupy operacyjnej.
 2. Wzrost rentowności gospodarstw rolnych poprzez dywersyfikację ich dochodów min. przez zwiększenie sprzedaży i wyższy udział producenta w zysku z wyprodukowania i sprzedaży produktów.
 3. Wzrost liczby podmiotów produkujących żywność na terenach wiejskich.
 4. Zwiększenie dostępności żywności od rolników dla konsumentów w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Uprawa i przetwórstwo trufli szansą na konkurencyjność małych gospodarstw rolnych

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w partnerstwie z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. oraz Fundacją Przedsiębiorczości realizują
w okresie lipiec– październik 2019 r. operację pt. „Uprawa i przetwórstwo trufli szansą na konkurencyjność małych gospodarstw rolnych”.

Celem operacji jest przekazanie doświadczeń włoskich rolników oraz wiedzy know-how z zakresu innowacyjnej uprawy i przetwórstwa trufli wśród 30 mieszkańców obszarów wiejskich województw śląskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym min. 15 w wieku do 35 lat, zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu tej wiedzy. Uczestnicy operacji otrzymają wiedzę nt. działania Współpraca i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja zakłada organizację wyjazdu studyjnego do Włoch. Bezpośrednią grupę docelową będzie stanowiło 30 uczestników operacji z województwa śląskiego, małopolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego tj. rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji.

Etapy realizacji operacji:

 1. 30 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celu operacji tj. innowacyjnej uprawy trufli i jej przetwórstwa.
 2. 30 uczestników projektu otrzyma wiedzę know-how nt. uprawy trufli i ich przetwórstwa.
 3. 30 uczestników otrzyma wiedzę nt. działania Współpraca i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe

 1. Wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych.
 2. Wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw.
 3. Intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Farmy wertykalne przyszłością zrównoważonej produkcji żywności

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w partnerstwie z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. oraz Fundacją Przedsiębiorczości realizują
w okresie lipiec– październik 2019 r. operacje pt. „Farmy wertykalne przyszłością zrównoważonej produkcji żywności”.

Celem operacji jest zwiększenie wiedzy uczestników operacji we wdrażaniu innowacyjnych technologii w zakresie produkcji rolniczej w oparciu o farmy wertykalne, na podstawie przykładów dobrych praktyk z Holandii, wśród 30 uczestników operacji zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu tej wiedzy. Operacja przyczyni się do poszukiwania potencjalnych członków Grup Operacyjnych EPI.

Operacja zakłada organizację wyjazdu studyjnego do Holandii. Bezpośrednią grupę docelową będzie stanowiło 30 uczestników operacji z terenu całej Polski, tj. rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji.

Etapy realizacji operacji:

 1. 30 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celu operacji tj. uprawy wertykalnej oraz sprzedaży bezpośredniej produktów tak wytworzonych.
 2. 30 uczestników otrzyma wiedzę nt. działania Współpraca i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe

 1. Wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności.
 2. Wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw.
 3. Intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Produkcja bezpiecznej zdrowotnie żywności w gospodarstwach rolniczych w aspekcie rozwoju Rolniczego Handlu Detalicznego

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w okresie maj – październik 2019 r. realizuje operację pt. „Produkcja bezpiecznej zdrowotnie żywności w gospodarstwach rolniczych w aspekcie rozwoju Rolniczego Handlu Detalicznego”.

Celem operacji jest wsparcie inicjatyw dążących do utworzenia potencjalnych grup operacyjnych, poprzez przekazanie uczestnikom operacji wiedzy i innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności a także zaprezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników jednostek doradztwa rolniczego i rolników zajmujących się lub planujących produkcję żywności w gospodarstwach rolnych, w celu zwiększenia zainteresowania produkcją żywności
w gospodarstwach rolniczych na terenach wiejskich, poprzez uruchamianie lokalnej produkcji.

Operacja zakłada realizację dwóch szkoleń obejmujących zagadnienia związane z produkcją żywności, w tym
w szczególności produkcją i przetwarzaniem żywności z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. W skład grupy docelowej operacji wchodzić będą pracownicy jednostek doradztwa rolniczego oraz rolnicy zajmujący się lub planujący produkcję żywności w gospodarstwach rolnych. Operacja jest skierowana do zainteresowanych z terenu całej Polski, a każde ze szkoleń
ma zagwarantować miejsca dla 20 słuchaczy.

Etapy realizacji operacji:

 • Wzrost kompetencji u uczestników szkoleń w zakresie innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie żywności,
 • Wzrost wiedzy u uczestników szkoleń o zasadach funkcjonowania grup operacyjnych oraz roli Instytutu, jako pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie, które mogłyby być wdrażane w ramach działania „Współpraca”.

Efekty długofalowe

 • Rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa żywności przez społeczność obszarów wiejskich, poprzez produkcję bezpiecznej zdrowotnie żywności, pozbawionej dodatków, z zachowaniem okresu trwałości oraz bez drastycznych technologii przetwarzania,
 • Wzrost jakości projektów opracowywanych na potrzeby grup operacyjnych planujących wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z pomocą narzędzia, jakim jest działanie Współpraca,
 • Wzbogacenie rynku konsumenta o nowe, w tym również regionalne produkty żywnościowe, wytwarzane na bazie dobrych jakościowo surowców.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, realizuje w okresie kwiecień – październik 2019 projekt pt. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”

Celem operacji jest pomoc w utworzeniu potencjalnej grupy operacyjnej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w rolnictwie ekologicznym poprzez przedstawienie uczestnikom innowacyjnych rozwiązań, metod dotyczących produkcji ekologicznej, sprzedaży produktów ekologicznych w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw, jak również podniesienie wiedzy o działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz zasadach tworzenia i realizacji projektów przez grupy operacyjne EPI, zdobycie nowych doświadczeń dotyczących ww. sektora. Operacja zakłada organizację wyjazdu studyjnego oraz wydanie broszury. Grupa docelowa operacji będzie liczyła 80 uczestników, w której skład będą wchodzili rolnicy, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa oraz osoby zainteresowane produkcją ekologiczną z czterech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Rolnicy, o których mowa, to osoby prowadzące gospodarstwa ekologiczne lub zainteresowane zmianą produkcji konwencjonalnej na produkcję ekologiczną w gospodarstwie (konwersja) oraz sprzedażą „płodów rolnych” w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Przedstawiciele instytucji rolniczych będą przekazywać, upowszechniać wiedzę i doświadczenie na temat działania gospodarstw ekologicznych, jakie można wprowadzać innowacje w rolnictwie ekologicznym na przykładach francuskich gospodarstw ekologicznych, jak również promować krótkie łańcuchy dostaw.

Etapy realizacji operacji:

 • Wzrost świadomości ekologicznej u 80 uczestników wydarzenia oraz wiedzy w zakresie korzyści płynących z produkcji ekologicznej,
 • Wzrost wiedzy u uczestników wydarzenia o zasadach funkcjonowania działania „Współpraca”,
 • zrost wiedzy u uczestników wydarzenia w zakresie zalet budowania sieci kontaktów.

Efekty długofalowe

 • Wzrost zainteresowania budowaniem wspólnych inicjatyw,
 • Upowszechnienie zdobytej w ramach przedmiotowego wydarzenia wiedzy przez przedstawicieli instytucji rolniczych przyczyniające się do wzrostu produkcji zdrowej, ekologicznej żywności z wykorzystaniem dotąd niestosowanych rozwiązań.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Tytuł operacji: „Realizacja operacji zgłoszonej przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie) w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na następujące tematy: pomoc w utworzeniu potencjalnej grupy operacyjnej dotyczącej rolnictwa ekologicznego poprzez przedstawienie uczestnikom innowacyjnych rozwiązań, metod dotyczących produkcji ekologicznej, sprzedaży produktów ekologicznych w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw, jak również podniesienie wiedzy o działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zasadach tworzenia i realizacji projektów przez grupy operacyjne, zdobycie nowych doświadczeń dotyczących ww. sektora.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 80 uczestników, a także zostanie wydana publikacja, która będzie zawierała informacje o działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 w nakładzie 1 000 egzemplarzy. Długotrwałym efektem operacji będzie zmiana myślenia o gospodarstwie ekologicznym, jak również podniesienie świadomości ekologicznej uczestników wyjazdu oraz poznanie korzyści płynących z budowania sieci kontaktów. Przewidywanym wpływem realizowanej operacji na rozwój obszarów wiejskich jest możliwość połączenia się podmiotowo w grupy operacyjne dzięki wspólnym inicjatywom oraz zwiększenie wiedzy na temat innowacyjnych metod i rozwiązań
w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego, ewentualny wzrost poziomu innowacyjności rolnictwa ekologicznego. Uczestnicy będą mogli wprowadzić w swoich gospodarstwach ekologicznych innowacje, jakie obejrzeli. Wśród uczestników mogą nawiązywać się inicjatywy prowadzące do utworzenia potencjalnych grup operacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego lub krótkich łańcuchów dostaw.

 

Tytuł operacji: „Realizacja operacji zgłoszonej przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości - farmy wertykalne) w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na temat wdrażania innowacyjnych technologii w zakresie produkcji rolniczej w oparciu o farmy wertykalne, na podstawie przykładów dobrych praktyk z Holandii.

Efekty realizacji operacji:

 • 30 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celu operacji tj. uprawy wertykalnej oraz sprzedaży bezpośredniej produktów tak wytworzonych;
 • 30 uczestników otrzyma wiedzę nt. działania Współpraca i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe:

 • wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności;
 • wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw;
 • intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa.

 

Tytuł operacji: „Realizacja operacji zgłoszonej przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej) w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na temat podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie Unii Europejskiej.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 25 uczestników wyjazdu studyjnego do Holandii.

Realizacja operacji w wymiarze długookresowym:

a) może przyczynić się do zwiększenia ilości zawiązanych Grup Operacyjnych na rzecz innowacji w ciągu roku od nabycia merytorycznych i praktycznych umiejętności oraz poznania dobrych praktyk przez uczestników;
b) spowoduje wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich;
c) przyczyni się do zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności w Polsce, a rezultaty poszczególnych projektów służyć będą szerokiej grupie odbiorców a nie pojedynczym podmiotom.

 

Tytuł operacji: „Realizacja operacji zgłoszonej przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego) w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia naukowe. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników jednostek doradztwa rolniczego i rolników zajmujących się lub planujących produkcję żywności w gospodarstwach rolnych, w celu zwiększenia zainteresowania produkcją żywności w gospodarstwach rolniczych na terenach wiejskich, poprzez uruchamianie lokalnej produkcji.

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie wzrost kompetencji 40 uczestników szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących innowacyjnych rozwiązań i zasad tworzenia grup operacyjnych. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy szkolenia będą lepiej wspierali tworzące się grupy operacyjne (wzrost jakości projektów). Długookresowym efektem operacji będzie rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa żywności przez społeczność obszarów wiejskich, poprzez produkcję bezpiecznej zdrowotnie żywności (bez dodatków, o odpowiednim okresie trwałości, bez drastycznych technologii przetwarzania). Wzbogacenie rynku konsumenta o nowe, w tym również regionalne produkty żywnościowe wytwarzane na bazie dobrych jakościowo surowców często pochodzących z danego regionu, daje możliwość zwiększenia konkurencji w sektorze rolno-spożywczym. Wiedza uzyskana podczas wykładów i warsztatów będzie miała wpływ na wzrost produktywności innowacyjnej żywności przez rolników, a tym samym rozwój obszarów wiejskich, wynikający pośrednio z podnoszenia kwalifikacji i zwiększenia kompetencji pracowników jednostek doradztwa rolniczego i rolników zajmujących się lub planujących produkcję żywności w gospodarstwach. Przekazywanie zdobytej wiedzy przez pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego bezpośrednio do praktyki rolniczej, przyczyni się do tworzenia sieci współpracy partnerskiej z rolnikami i będzie promocją obszarów wiejskich jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Tytuł operacji: „Realizacja operacji zgłoszonej przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości - trufle) w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu innowacyjnej uprawy i przetwórstwa trufli, na podstawie przykładów dobrych praktyk z Włoch.

Efekty realizacji operacji:

 • 30 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celu operacji tj. innowacyjnej uprawy trufli i ich przetwórstwa;
 • 30 uczestników operacji otrzyma wiedzę know-how nt. uprawy trufli i ich przetwórstwa;
 • 30 uczestników otrzyma wiedzę nt. działania Współpraca i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe:

 • wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych;
 • wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw;
 • intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa.

Tytuł operacji: „Realizacja operacji zgłoszonej przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie) w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
W ramach realizacji operacji uczestnicy uzyskają wiedzę na następujące tematy: podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie dystrybucji, promocji i produkcji produktów lokalnych poprzez prezentację dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, a także stworzenie warunków do nawiązywania i poszukiwania partnerstw pomiędzy podmiotami rynkowymi.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 26 uczestników wyjazdu studyjnego.

a) nawiązanie współpracy producentów rolnych i innych uczestników wyjazdu w ramach grupy operacyjnej;
b) wzrost rentowności gospodarstw rolnych poprzez dywesyfikację ich dochodów m.in. przez zwiększenie sprzedaży i wyższy udział producenta w zysku z wyprodukowania i sprzedaży produktów;
c) wzrost liczby podmiotów produkujących żywność na terenach wiejskich;
d) zwiększenie dostępności żywności od rolników dla konsumentów w ramach krótkich łańcuchów dostaw.