Akty prawne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 – 2020

 

Regulacje Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie Unii Europejskiej

 

1.Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
– Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 z późn. zm.

 

2.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.

 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 – Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn.zm. 

 

4.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008
 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.

 

Regulacje Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie krajowym

 

1.Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

  • o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020 poz.695
  • z dnia 24 lipca 2020 r. wraz ze zmianą krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – Dz.U.2020 poz. 1440
  •  z dnia 23 stycznia 2020 r. Dz. U. 2020 poz.300
  • tekst jednolity z 13 grudnia 2019 r. Dz. U. 2020 poz. 217
  • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach Dz.U. 2018 Poz. 83 
  • tekst jednolity z dnia 6 marca 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 627
  • z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ww. ustawy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2017 poz. 5
  • z dnia 20 lutego 2015 r. Dz. U. 2015 poz. 349

 

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Dz. U. poz. 2355

 

3.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie  do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Dz. U. 2017 poz. 1780

 

4.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Dz.U. 2017 poz. 107 

 

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Dz. U. poz. 2357

 

6.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Dz.U. 2018 poz. 396

 

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej – Dz. U. 2017 poz. 106

 

8.Zarządzenie Nr 59 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Dz.U. 2020 poz. 81

 

Regulacje krajowe w sprawie działania M16 „Współpraca”

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Dz.U. 2022 r. poz.1609