Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich
(podsieć KSOW) i ma charakter otwarty.

Struktura SIR oparta jest na publicznym doradztwie rolniczym: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) pełni rolę koordynatora Sieci,
natomiast 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR) wykonuje zadania SIR w poszczególnych województwach. Osoby wykonujące
zadania na rzecz SIR, zatrudnione w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, dzielą się na
koordynatorów SIR i brokerów innowacji, którzy wspierają tworzące się Grupy Operacyjne EPI.
Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów możliwa jest dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie
we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.
Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW, w tym SIR i realizacja zadań SIR, w szczególności plany działania na lata 2014-2020 są finansowane
ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

CEL GŁÓWNY SIR

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:

 1. Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania min. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowobadawczych
  i doradców
 2. Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych
 3. Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejskim
  partnerstwem innowacyjnym na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju EIP-AGRI
 4. Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie
  oraz efektów prac grup operacyjnych
 5. Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych
 6. Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy oraz prowadzenie bazy projektów
 7. Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji
 8. Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji

Aby promować innowacje i wspierać wymianę informacji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie prowadzi bazy danych dotyczące:
przykładów wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
projektów realizowanych przez Grupy Operacyjne;
projektów realizowanych przez Partnerów w ramach dwuletnich Planów Operacyjnych KSOW.