Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich i ma charakter otwarty.

Struktura SIR oparta jest na publicznym doradztwie rolniczym: CFunkcjonowanie SIR zapewniają publiczne jednostki doradztwa rolniczego:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) jako koordynator Sieci,
  • 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR) jako jednostki
    realizujące zadania Sieci w poszczególnych województwach.

W każdej z powyższych instytucji zatrudnione są osoby na stanowiskach
koordynatora Sieci oraz brokera innowacji.
Osoby te są wspierane przez merytorycznych pracowników Ośrodków, doradców
rolniczych pracujących bezpośrednio w terenie z rolnikami, księgowych oraz
specjalistów ds. zamówień publicznych – wspierając tworzące się Grupy Operacyjne EPI.
Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów możliwa
jest dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie
we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich
oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.
Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW, w tym SIR i realizacja zadań SIR,
w szczególności plany działania na lata 2014-2020 są finansowane
ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

CEL GŁÓWNY SIR

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie
i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:

1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy
rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi,
przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami
wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

3. Pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI oraz pomoc w opracowaniu
projektów przez Grupy Operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.