Przeczytaj relację i pobierz materiały z II Szczytu Polskich Grup Operacyjnych EPI – KŁŻ

W dniach 13-14 czerwca br. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyła się konferencja pn. „II Szczytu Polskich Grup Operacyjnych EPI – KŁŻ” zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Wydarzenie, które odbyło się w Łodzi, było pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, dedykowanym Grupom Operacyjnych EPI, realizującym projekty poświęcone Krótkim Łańcuchom Dostaw Żywności (KŁŻ). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele ww. Grup, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego oraz administracji publicznej oraz rolnicy.

Celem wydarzenia było w szczególności ułatwienie nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń między funkcjonującymi Grupami Operacyjnymi KŁŻ, rolnikami produkującymi i dostarczającymi żywności bezpośrednio konsumentom ostatecznym, w ramach RHD, MLO czy sprzedaży bezpośredniej, a także podmiotami zajmującymi się tematyką skracania łańcuchów dostaw żywności.

Konferencja była również doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnymi i przyszłymi możliwościami dofinansowania projektów i działań marketingowych związanych z tematyką konferencji, w ramach programów krajowych i unijnych oraz aktualnymi przepisami prawa  w zakresie sprzedaży i dostaw bezpośrednich dotyczących KŁŻ.

 

Wydarzenie otworzył Pan Paweł Krzeczunowicz, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, który po powitaniu uczestników, który podkreślił znaczenie dostaw wysokiej jakości żywności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Wskazał, że skracanie łańcuchów dostaw żywności i jej sprzedaż bezpośrednio przez rolników do konsumentów jest kluczowym elementem tego bezpieczeństwa. Dyrektor wskazał również, że działalność grup operacyjnych i współdziałanie rolników w celu redukcji kosztów, budowaniu wspólnej marki jest bardzo ważne, również w kontekście realizacji celów nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Następnie Pan dr inż. Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji, rozpoczął sesję prezentującą Grupy Operacyjne EPI-KŁŻ uczestniczące w konferencji. W trakcie dyskusji omówiono potrzeby Grup Operacyjnych EPI KŁŻ oraz napotkane problemy związane z ich tworzeniem oraz funkcjonowaniem.

 

Następnie Pani Ewa Kluś, Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji podsumowała dotychczasowe nabory tematycznych działania „Współpraca” dla Krótkich Łańcuchów Dostaw. W trakcie prezentacji odbyła się niezwykle ważna dyskusja. W trakcie dyskusji poruszano wiele tematów i wiele spraw związanych m.in. z zasadami rozliczania operacji, w tym dostarczania dowodów rzeczowej realizacji poszczególnych zadań,  prowadzenia ewidencji sprzedaży produktów czy też relacji pomiędzy przepisami działania Współpraca a tymi związanymi z prowadzeniem sprzedaży w ramach RHD, MLO i sprzedaży bezpośredniej. Wiele pytań dotyczyło udziału w grupach operacyjnych podmiotów nie zajmujących się produkcją podstawową, i czy są one traktowane jako pośrednicy. Ponadto poruszano kwestie związane z dostarczaniem produktów przez grupy do tzw. HoReCa (hotele, restauracje, catering). Naczelnik Wydziału Oceny Wniosków, Pan Łukasz Galek wyjaśnił, że podmioty z grupy HoReCa nie są traktowane jako odbiorca końcowy.

 

W dalszej kolejności wydarzenia odbyła się prezentacja połączona z dyskusją na temat Krótkie Łańcuchy Dostaw w ramach działania „Współpraca” teraz i jutro – spodziewane kierunki rozwoju oraz możliwości finansowania dla Grup Operacyjnych EPI KŁŻ we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027. Prezentację zaprezentował Pan Łukasz Tomczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Panią Emilią Lińską. W kolejnym okresie finansowania 2023-2027 tworzenie i działalność Grup Operacyjnych EPI dla krótkich łańcuchów dostaw żywności prowadzić będą lokalne grupy działania. Nowością będzie możliwość uzyskania finansowania na proces samego tworzenia grupy, choć nie będzie to wymóg obligatoryjny.

 

Kolejnym elementem wydarzenia była prezentacja wybranych Grup Operacyjnych EPI-KŁŻ. Swoje działania przedstawiły Grupy: Niezapomnianie Smaki, Lubuskie Wina Regionalne, Dostawcy Natury, Campetrus i Piwniczka Podlaska. Przedstawiciele tych grup zaprezentowali historię samego ich powstawania, etapów realizacji projektów, a także wskazywali priorytetowe, z ich punktu widzenia i doświadczenia, elementy, które mają pozwolić na osiągnięcie sukcesu wspólnej sprzedaży. Na pewno budującym jest fakt, że wszystkie grupy kładą duży nacisk na wysoką jakość swoich produktów, ale również ich rozpoznawalność na lokalnych rynkach i wśród lokalnych odbiorców.

 

Drugi dzień konferencji rozpoczęły  prelekcje poświęcone bezpieczeństwu żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz sprzedaży bezpośredniej w świetle aktualnych regulacji prawnych, które zaprezentowały Pani Bożena Kaczmarczyk Kierownik Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w WSSE  oraz Pani Karolina Florek, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Zarówno w czasie tych prezentacji, jak i po ich zakończeniu padło dużo pytań związanych m.in. z etykietami oraz informacjami na nich zawartymi, badaniami przydatności, okresem trwałości i okresem przydatności do spożycia.

 

Następnie Pan Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprezentował możliwości wsparcia sprzedaży i marketingu produktów rolno-spożywczych w ramach działań KOWR, w tym przede wszystkim działanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz cele i formy działalności dla wspólnego znaku Produkt Polski.

Ponadto w trakcie wydarzenia prowadzona była dyskusja o formach kontynuacji działania „Współpraca” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

 

Ostatnim elementem konferencji była prezentacja na temat Innowacyjnych rozwiązań w teorii i praktyce w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, którą omówiła Pani Barbara Sałata z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. W czasie prelekcji Pani Sałata podkreślała zasadność organizowania małych przetwórni oraz opisywała pomoc jaką dostarcza CDR dla zainteresowanych rolników.

 

Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności przez Grupy Operacyjne EPI, jest dużą szansą dla wielu stron. Przetwarzanie produktów pochodzenia rolniczego i dostarczenie bezpośrednio konsumentom jest szansą na dywersyfikację dochodów gospodarstw. Z drugiej strony Grupy Operacyjne EPI mogą odegrać kluczową rolę w dostarczaniu bezpiecznej żywności wysokiej jakości na lokalne rynki.

 

Prezentacje do pobrania:

Prezentacja Grup Operacyjnych EPI-KLZ

Podsumowanie dotychczasowych naborów_ARIMR

II szczyt Grup Operacyjnych EPI_MRIRW

2022.05.24. Możliwości wsparcia sprzedaży i marketingu żywnosći_KOWR

Dostawcy Natury

LUBUSKIE WINA REGIONALNE

Niezapomniane Smaki

prezentacja Piwniczka Podlaska

PREZENTACJA_CAMPETRUS_PGR

RHD produkty pochodzenia roślinnego Inspekcja Sanitarna 

Bezpieczeństwo żywnościowe w produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych regulacji prawnych_GIW

Innowacyjne rozwiązania w teorii i praktyce w zakresie przetwórstwa rolno – spożywczego_CDR RADOM