Minikiwi – mały wielki owoc

Owoce minikiwi są nowością na rynku ogrodniczym w Polsce. Dotychczasowe badania potwierdziły ich wartość prozdrowotną a Polskie warunki glebowo-klimatyczne sprzyjają uprawie. Aby wydłużyć podaż owocu na rynku niezbędna jest znajomość optymalnych procedur i technologii pozbiorczych, których obecnie brak. W związku z powyższym Grupa Operacyjna EPI „Minikiwi mały wielki owoc” realizowała  w ramach działania „Współpraca” projekt pn. „Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi (Actinidia arguta) oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia dojrzałości„.

 

Działania podejmowane w ramach projektu

 

Opracowanie optymalnej procedury postępowania po zbiorze z owoców minikiwi (INO + inni):

Badania związane z realizacją pierwszego celu — opracowania optymalnej technologii pozbiorczej, realizowano w obiektach przechowalniczych konsorcjanta tj. gospodarstwa Adama Kostrzewy w miejscowości Bodzew (gm. Belsk Duży). Doświadczenia prowadzono bezpośrednio po zbiorze owoców, czyli jesienią 2020 oraz 2021 roku. Ze względu na rodzaj badań, aby wzmocnić wiarygodność wyników konieczne były dwie serie analiz, aby oszacować wpływ lub jego brak zmienności materiału roślinnego powodowanej przez warunki środowiskowe, a zwłaszcza pogodowe w sezonie uprawowym. Po pierwszym sezonie badań odrzucono warianty najgorsze i skupiono się na porównaniu pozostałych.

Prowadzone w ramach operacji doświadczenia miały na celu odpowiedzieć na pytania:

  • Czy schłodzenie owoców bezpośrednio po zbiorze i przechowywanie ich przez pierwszą noc w temp. 8-10 °C w chłodni zwykłej wraz z ich kilkugodzinnym ozonowaniem, po czym ich sortowanie i włożenie do chłodni kolejnego dnia ma wpływ na ich zdolność przechowalniczą i jakość w trakcie przechowywania.
  • Jaki jest wpływ różnych warunków długotrwałego przechowania chłodniczego na zdolność przechowalniczą minikiwi oraz ich jakość fizyko-chemiczną i sensoryczną. W doświadczeniu, biorąc pod uwagę także ozonowanie owoców przed włożeniem do chłodni przyjęto 6 wariantów/kombinacji przechowywania chłodniczego. Wszystkie warianty przechowywania zostały zastosowane do owoców schładzanych i nieschładzanych we wcześniejszym etapie doświadczenia.

Zaprojektowanie i wykonanie prototypu modułu do oceny dojrzałości owoców minikiwi (MODOM):

Prace nad prototypem modułu do oceny dojrzałości owoców minikiwi prowadzono w trzech grupach tematycznych: projektowanie i konstruowanie prototypu, regulacja i sterowanie elementami roboczymi prototypu, programowanie algorytmów rejestracji, przetwarzania i analizy danych spektralnych

  • W wyniku prowadzonych prac badawczych, zaprojektowano, a następnie wykonano prototypową konstrukcję urządzenia sortującego owoce minikiwi, która ze względu na swój uniwersalny charakter może też zostać wykorzystana do sortowania innych owoców czy drobnych warzyw.
  • Zaprojektowane urządzenie ma budowę modułową, w której wyróżnić można 3 główne elementy składowe system transportowy z pojemnikiem zasypowym, komorę wizyjną z własnym przenośnikiem oraz rozdzielacz (diverter).

 

Główne korzyści z realizacji projektu

 

Wyniki operacji przyczynią się do zwiększenia produkcji minikiwi w Polsce, wpłyną na konkurencyjność polskich producentów tych owoców na rynku krajowym i zagranicznym.


  • Opracowana technologia pozbiorcza pozwoli na wydłużenie podaży owoców minikiwi na rynku.
  • Opracowanie modułu sortującego nieinwazyjnie owoce pod względem stopnia dojrzałości będzie podstawą do zainteresowania producentów maszyn sortujących i w konsekwencji powinno umożliwić produkcję takich urządzeń w cenach dostępnych dla mniejszych gospodarstw.

 

Osiągnięte rezultaty

 

Uzyskane wyniki potwierdzają znany fakt, że na zmienność cech jakościowych obiektów biologicznych wpływ mają trzy zasadnicze czynniki: genotyp (odmiana), środowisko (lokalizacja, warunki pogodowe, warunki uprawy, itd.) oraz interakcja genotypלrodowisko.

W związku z tym wszelkie metody, m.in. klasyfikacyjne, które odnoszą się do parametrów owoców, powinny uwzględniać te trzy źródła zmienności, co z kolei wymaga ciągłego douczania klasyfikatorów o nowe odmiany oraz pozyskiwania danych z wielu sezonów wegetacyjnych i charakteryzujących różne lokalizacje upraw. Zatem uzyskanie uniwersalnego algorytmu klasyfikacji owoców minikiwi wymaga ciągłego doskonalenia i dalszych prac w tym zakresie, aby możliwe było uwzględnienie możliwie największej zmienności, wynikającej z wpływu czynników genotyp, środowisko i ich interakcji.

 

Dodatkowe informacje

 

Uprawa owoców minikiwi to w dużej mierze autorski pomysł polskich naukowców, którzy dzięki współpracy z rolnikami wdrożyli go do praktyki. Jednak jak każdy nowy pomysł wymaga on także opracowania wielu aspektów związanych z praktyczną stroną produkcji. Niniejsza operacja obejmuje kluczowe obecnie dla dalszego rozwoju produkcji tych owoców w Polsce aspekty związane z procedurą pozbiorczą, w tym możliwością nieinwazyjnego sortowania owoców pod względem stopnia dojrzałości, która nie była dotychczas przedmiotem żadnych badań. Autorzy liczą, że rezultaty operacji przyczynią się nie tylko do zwiększenia areału uprawy tej rośliny czy zwiększenia wolumenu produkcji owoców, ale także do spopularyzowania tych owoców wśród konsumentów.    


Miejsca, w których zostały udostępnione materiały dotyczące projektu:

 

Szczegóły projektu:

Rodzaj projektu:

Badawczo-wdrożeniowy

Województwo:

mazowieckie

Główna lokalizacja realizacji projektu (NUTS3):

Miasto Warszawa – PL911

Dodatkowa lokalizacja realizacji projektu (NUTS3):

Żyrardowski – PL926

Obszary działalności:

Produkcja roślinna

Okres realizacji projektu:
od 01.01.2021 do 30.06.2023

Całkowity budżet projektu:

1 692 603,00 zł

Źródła finansowania:

PROW 2014-2020

Strona internetowa projektu:

http://www.minikiwi.sggw.pl