Relacja i materiały z konferencji „Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych”

W dniach 16-17 maja br. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyła się konferencja pn. „Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych” zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Wydarzenie, które odbyło się w Łodzi, było pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, w którym udział wzięli rolnicy, naukowcy, przedstawiciele biznesu, doradcy rolniczy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a dotyczyło rozwiązań teleinformatycznych wspierających produkcję rolniczą. Celem konferencji było przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej innowacyjnych rozwiązaniach wspierających prowadzenie i podejmowanie decyzji w produkcji rolniczej, w tym roślinnej i zwierzęcej, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, zarówno tych już obecnie dostępnych na polskim i europejskim rynku, oraz takich, które funkcjonują w fazie prototypu lub pilotażu. Warte podkreślenia jest to, że prezentowane rozwiązania wpływają pozytywnie na opłacalność produkcji poprzez monitorowanie i optymalizację jej kosztów, a jednocześnie pozwalają zmniejszać presję środowiskową. Wydarzenie było również doskonałym miejscem do prowadzenia dyskusji w zakresie wielokierunkowego rozwoju narzędzi informatycznych wspierających produkcję rolniczą, dostępności do informacji o tej produkcji będących obecnie w wielu systemach i bazach danych oraz integracji takich danych z przeznaczeniem do wykorzystania przez producentów rolnych. Konferencja została poprowadzona przez Panią Marię Sikorską, prowadzącą program telewizyjny „Z klimatem i z pasją”.

 

Wydarzenie otworzył Pan Paweł Krzeczunowicz, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, który po powitaniu uczestników, podkreślił jakie wyzwania stoją przed polskim rolnictwem w związku z nową Wspólną Polityką Rolną, oraz znaczenie narzędzi informatycznych i zbieranych danych w osiągnięciu wyznaczonych celów. Następnie Pan dr inż. Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji, zaprezentował cele sieci SIR, jej strukturę oraz formy działania, a także omówił możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań w ramach działania „Współpraca”, objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przy swojej prezentacji skupił się na elementach sieciowania partnerów, na jego procesie oraz efektach takiej formy współdziałania przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej w ramach Grup Operacyjnych EPI.

 

Przedstawiciele Grup Operacyjnych EPI przedstawili swoje rozwiązania teleinformatyczne, które zostały zaprojektowane i wdrożone właśnie przy współfinansowaniu ze środków działania „Współpraca”. Pan Marek Siuciak omówił cele oraz efekty realizacji projektu Grupy Opercyjnej LODRON. W ramach projektu zbudowano dwa drony, które wyposażone w kamery wielospektralne dostarczały szczegółowe zobrazowania pozwalające na ocenę stanu pastwisk do wypasu bydła. W dalszej kolejności Pan Grzegorz Patoła zaprezentował rozwiązania wypracowane w ramach projektu Wirtualne Pole, które jest innowacyjnym rozwiązaniem na polskim rynku e-grocery stworzonym w zgodzie z ideą community supported agriculture. Ostatnim projektem prezentowanym podczas tej sesji był projekt realizowany przez Grupę ThermoEye, którego zasady działania omówili Pan Łukasz Adamek i Pan Paweł Kielanowski. Rozwiązanie to pozwala na bieżący monitoring dobrostanu trzody chlewnej uwzględniając zachowania behawioralne i chorobowe.

 

Narzędzia informatyczne zidentyfikowane i upowszechnione w ramach projektu Bovine, finansowanego ze środków programu Horyzont przedstawiła dr Virginia Resconi z Uniwersytetu w Saragossie (Hiszpania). Wirtualne ogrodzenie czy kolczyki biosensoryczne to rozwiązania wykorzystujące internet rzeczy (Internet of things), zmniejszające nakład pracy, a jednocześnie zwiększające efektywność produkcji bydła. Są one już stosowane w kilku krajach europejskich, a ich dostępność stale się zwiększa. Więcej informacji dotyczących takich rozwiązań można znaleźć na stronie Bovine Knowledge Hub.

 

Pan Profesor dr hab. Jerzy Henryk Czembor z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, zaprezentował rozwiązanie dotyczące opracowania, wdrożenia i rozpowszechnienia bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowym. Projekt jest w fazie realizacji przez konsorcjum składające się z IHAR-PIB, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Fundację Kaleckiego oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. System będzie skierowany i szeroko promowany wśród wielu grup społecznych, w tym rolników, a jego użytkowanie będzie wzmacniać kapitał społeczny.

           

Ale nie tylko rozwiązania komercyjne są tworzone i doskonalone. Pan Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaprezentował założenia oraz fazy realizacji dwóch strategicznych projektów wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne. System teledetekcji satelitarnej jest wieloletnim projektem, który docelowo ma udostępniać informacje przydatne dla rolników, doradców i administracji, a związane z optymalizacją procesów produkcyjnych w rolnictwie, optymalizacją wykorzystania środków produkcji. Drugim projektem już realizowanym przez KOWR jest system paszportyzacji żywności, które ma zapewnić transparentność oraz przejrzystość produkcji żywności w całym łańcuchu dostaw od producenta pierwotnego, aż do konsumenta. System oparty o technologię blockchain obecnie jest w fazie pilotażu dla produkcji ziemniaka, wieprzowiny oraz wołowiny.

 

Ostatnim elementem pierwszego dnia konferencji były tematyczne sesje networkingowe, które miały na celu łączyć potrzeby rolników z rozwiązaniami oferowanymi przez firmy informatyczne, a także identyfikować ewentualne synergie pomiędzy dostępnymi narzędziami informatycznymi. Podczas sesji prowadzonych przez ekspertów:

  • Joanna Mączyńska-Sęczek, SatAgro Sp. z o.o. – IT w produkcji roślinnej
  • dr hab. SGGW Marcin Gołębiewski, – Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW – IT w produkcji zwierzęcej
  • Jerzy Wierzbicki, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego – Internet rzeczy w ekosystemie dostaw żywności
  • Marcin Adamczyk, ekspert ds. digitalizacji rozwiązań dla zrównoważonej produkcji – IT wspomagające zrównoważoną produkcję
  • Mariola Juchnikowska, IT Project Manager – Integracja systemów informatycznych oraz transfer danych

Prowadzone były bardzo intensywne ale przede wszystkim efektywne dyskusje, które niejednokrotnie przybierały formę praktycznych rozwiązań dla polskiego rolnictwa.

 

W czasie trwania pierwszego dnia konferencji dostępne były stoiska wystawiennicze, na których 15 uczestników prezentowało swoje narzędzia, systemy oraz projekty wdrażające innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję rolniczą.

 

Drugi dzień konferencji rozpoczęła debata z udziałem pięciu ekspertów prowadzących sesje networkingowe. Podkreślali oni, że konieczny jest szybszy transfer rozwiązań naukowych, laboratoryjnych czy pilotażowych do praktyki rolniczej. Jednocześnie konieczne jest wsparcie merytoryczne oraz ułatwianie transferu wiedzy, również poprzez odpowiednie finansowanie. Eksperci zaznaczali, że aplikacje i narzędzia IT powinny być nastawione przede wszystkim na użyteczności i łatwość użytkowania, co wymaga zaangażowania użytkowników ostatecznych czyli rolników już w fazie budowania koncepcji. Jednocześnie wszyscy byli zgodni, że wymiana danych i łączenie systemów jest kluczowe dla zwiększania efektywności tych narzędzi.

 

Akceleratory biznesu, w których start-upy mogą skalować swoje rozwiązania i wychodzić na szerokie wody, są nową usługą oferowaną na polskim rynku, w sektorze rolno-spożywczym. Pan Michał Piosik z foodtech.ac zaprezentował ofertę swojego akceleratora, a jednocześnie przedstawił obecne start-upy, które otoczyli opieką biznesową. Warto tutaj zaznaczyć, że spora grupa uczestników konferencji była zainteresowana podjęciem współpracy i skorzystaniem z usług oferowanych przez ten akcelerator.

 

Ostatnią częścią konferencji były prezentacje narzędzi IT i usług teleinformatycznych oferowanych przez Partnerów SIR. W pierwszej kolejności Panowie Jerzy Koronczok i Roman Bathelt zaprezentowali możliwości systemu zarządzania gospodarstwem Farmnet365 oraz innych usług oferowanych przez Agrocom. Następnie Pan Adrian Piwko ze startupu Pora na Pola zaprezentował nowe możliwości rozwoju polskiego rynku e-grocery dostarczające żywność bezpośrednio od rolników, w oparciu o tokenizację w ramach technologii NFT. Pan dr Mirosław Korzeniowski, ze stowarzyszenia Agroekoton przedstawił innowacyjne rozwiązania w produkcji owoców, w tym automatyzację procesów i robotyzację produkcji wpisujące się w trend Ogrodnictwo 4.0. Jak kluczowe są precyzyjne prognozy pogody i zarządzanie glebą oraz zasobami wody opowiedział Pan Marek Januszewski z Metos Polska. Na koniec Pan Roman Zapała zaprezentował system Elvio do zarządzania produkcją rolniczą w gospodarstwie rolnym, którego funkcjonalności pozwalają na zautomatyzowane wypełnienie obowiązków administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. ELVIO jest systemem modułowym, opracowanym przez firmę Agraves, który stale rozwija się w odpowiedzi na zmianę prawa w zakresie prowadzeniem produkcji rolnej, a także sugestie użytkowników.

 

Materiały do pobrania:

Możliwości finansowania innowacji dla rolnictwa w ramach działania Współpraca PROW 2014-2020 Konferencja ICT

Wirtualne Pole_ 16.05.2022

ThermoEye

LODRON

Presentation Poland 2022

Prezentacja_Paszportyzacja polskiej żywności_ S2MUR

JHC – AGROBANK – ICT Lodz – 2022

Integracja danych

Internet rzeczy

IT w produkcji zwierzęcej

IT w zrównoważonej produkcji

IT-w-produkcji-roślinnej

ICT miesna foodtech.ac

220517 Prezentacja Pora na Pola

PI corporate presentation Metos Polska_Pessl

Agroekoton Łódź 17.05.2022

Elvio – konferencja

Narzędzia ICT_uczestnicy konferencji