Sprawdź o czym dyskutowano podczas III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”. Pobierz materiały!

W dniach 15-16 czerwca br. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyło się III Forum „ Sieciowania Partnerów SIR” zorganizowane przez Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie. Forum jako unikalne w skali kraju wydarzenie zgromadziło w jednym miejscu przedstawicieli świata nauki, praktyki, biznesu i doradztwa oraz dało możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi. Ideą wydarzenia było przede wszystkim aktywne łączenie Partnerów Sieci SIR w celu realizacji wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, które pozwalają osiągać zamierzone cele oraz pokonywać kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Program wydarzenia zapewnił niepowtarzalną okazję do przedyskutowania tematu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz analizę potencjalnych problemów z tym związanych, a także zapoznanie się z inspirującymi doświadczeniami i pomysłami prezentowanymi przez zaproszonych na wydarzenie prelegentów.

Jednym z elementów, zapewniającym wymianę wiedzy i informacji, była debata dotycząca obecnego i przyszłego wpływu wdrażanych innowacji na funkcjonowanie i konkurencyjność polskiego rolnictwa. W debacie, moderowanej przez Krajowego brokera innowacji dr inż. Aleksandra Bomberskiego z Centrum Doradztwa Rolniczego DR w Brwinowie Oddział w Warszawie, udział wzięli:

  • Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
  • dr Maciej Paszewski, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW,
  • dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
  • Justyna Paluch, Przedsiębiorczyni, wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „LOT nad Bugiem”,
  • dr inż. Mirosław Angielczyk, przedsiębiorca „Dary Natury”,
  • Konrad Misztal – przedsiębiorca.

 

Uczestnicy debaty podkreślili istotny, a w niektórych aspektach wręcz kluczowy wpływ wdrażanych innowacji na rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Wskazali również, że bez odpowiednio szybkiego transferu wiedzy i technologii z nauki do praktyki, ale również z praktyki do praktyki, nie będzie możliwy dynamiczny rozwój naszego rolnictwa, tak aby było ono konkurencyjne na rynkach europejskich i światowych. Jednocześnie zaznaczyli, że innowacje odegrają kluczową rolę w zakresie dostosowywania się polskiego rolnictwa, do zmieniających się trendów konsumenckich, oraz polityk i strategii europejskich, w tym tych zawartych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Kolejnym elementem wspierających sieciowanie uczestników Forum, były prelekcje zaprezentowane przez wybranych partnerów SIR. Dotyczyły one przede wszystkim własnych doświadczeń w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw na rzecz wdrażania innowacji, oraz kwestii w jaki sposób partnerstwa wielopodmiotowe wpływają na rozwój lokalnego rolnictwa, przetwórstwa i społeczności.

W dalszej części forum, odbyły się warsztaty, których ideą była identyfikacja barier w zakresie budowania partnerstw wielopodmiotowych, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a także przedstawienia propozycji narzędzi i metod umożliwiających ich pokonanie. Uczestnicy pracowali w pięciu grupach warsztatowych moderowanych przez członków Zespołu SIR oraz brokerów innowacji. Warty podkreślenia jest fakt, że skład każdej grupy był różnorodny (rolnicy, naukowcy, doradcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych) – zapewniający bardzo wysoki poziom dyskusji oraz ujęcie dyskutowanych tematów w sposób kompleksowy. Raport z warsztatów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania i może stanowić podstawę do dalszych działań, w tym również operacyjnych w tym zakresie. Pobierz raport z warsztatu

 

Forma realizacji wydarzenia, jej różnorodność oraz dobre rozłożenie pomiędzy prelekcjami a sesjami aktywizującymi, spotkały się z dużą akceptacją ze strony uczestników, którzy podkreślali wartość dodaną tego typu wydarzeń jako jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy nimi sami. Zgodnie z założeniami i celami Sieci SIR, ma ona aktywizować i włączać swoich partnerów do działań w ramach partnerstw wielopodmiotowych na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Niniejsze wydarzenie, było tego doskonałym przykładem, co wskazywali jego uczestnicy podczas swoich wystąpień, w trakcie sesji networkingowych oraz w trakcie swobodnych rozmów w czasie przerw. Forum było znakomitym miejscem do wymiany wiedzy oraz informacji w zakresie działalności partnerów, projektów przez nich realizowanych, ale również w zakresie potrzeb i możliwości ich wypełnienia w ramach partnerstw. Uczestnicy wskazywali, że budowanie tak kompleksowych partnerstw wymaga wiedzy, cierpliwości, określenia wspólnych celów a przede wszystkim aktywności wszystkich partnerów, ale jednocześnie podkreślali ich efektywność we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, których celem jest zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Warte podkreślenia jest również to, że uczestnicy optowali za kolejnymi tego typu działaniami podejmowanymi przez Sieć SIR, a mającymi na celu poznanie działalności partnerów, budowanie partnerstw oraz przedstawienie doświadczeń w tym zakresie.

 

Prezentacje do pobrania:

Agata Króliczak 15.06 SER-ce Jadzi

Grzegorz Żurek 16.06- 70 lat wsparcia dla krajowej hodowli roślin i praktyki rolniczej

Wiesława Gąsiorowska – 16.06 – EUROPEA Polska

Mateusz Ciasnocha-EIT Food-15.06

Mateusz Ciasnocha – Rolnik w wielkim świecie

Maciej Paszewski 16.06.- Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w Warszawie

Katarzyna Sadowska- 15.06 – Zioła

Justyna PAluch 16.06 – Przetwórstwo lokalne

Jadwiga Andrzejewska – 15.06.-Lucerna – roślina nieodoceniania

Bożena Ryszawska 16.06.- Finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu