O czym trzeba pamiętać aby projekt mógł zostać dofinansowany?

Aby koszty kwalifikowalne zostały zrefundowane Grupie Operacyjnej, w wysokościach wynikających m.in. z powyższych zapisów, należy pamiętać o tym że:
• projekt (operacja) nie może być realizowany w więcej niż w 10 etapach,

• zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową musi nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie, 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy – lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

• koszty kwalifikowane operacji nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, koszty kwalifikowane nie są finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

• koszty kwalifikowalne ponoszone przez Grupę Operacyjną muszą być dokonywane w formie rozliczenia bezgotówkowego,

• Grupa Operacyjna poniesie koszty kwalifikowalne zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców,

• koszty kwalifikowalne zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa(realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu), a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r. pod warunkiem, że zostały poniesione przez funkcjonującą Grupę Operacyjną,

• Grupa Operacyjna musi prowadzić stronę internetową, na której będzie zamieszczać in-formacje o projekcie, w okresie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,

• Grupa Operacyjna, wraz z wnioskiem o płatność końcową, musi złożyć dokument zawierający informacje o osiągniętych wynikach, przeprowadzonych analiz, prób lub te-stów, które potwierdzają możliwość zastosowania rezultatów zrealizowanej operacji w praktyce.

 

Warunkiem wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy jest przede wszystkim zrealizowanie operacji zgodnie z zawartą umową (w tym osiągnięcie zaplanowanych wskaźników) oraz ze-stawieniem rzeczowo-finansowym operacji, udokumentowanie realizacji zamierzonych działań oraz poniesionych kosztów.