Na jakie wsparcie finansowe może liczyć Grupa Operacyjna?

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane to koszty, które mogą zostać pokryte ze środków otrzymanych na realizację projektu) oraz ryczałtu dotyczącego kosztów bieżących i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 12 000 000 złotych na jednego beneficjenta, czyli Grupę Operacyjną, , w tym na koszty ogólne 1 000 000 złotych.

Wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedna operację nie może przekroczyć 6 000 000 złotych.

Pomoc przyznaje się w wysokości do:

1) 100% kosztów ogólnych (w limicie nieprzekraczającym 500.000,00 zł), czyli takich jak:
• uzyskanie opinii o innowacyjności,
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
• kierowanie robotami budowlanymi,
• przygotowanie dokumentacji technicznej operacji (np. kosztorysów, projektów technologicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości).
UWAGA: koszty te nie mogą przekroczyć 20% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

2) 100% kosztów badań, czyli takich jak:
• zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi,
• zakup materiałów oraz podzespołów, a także koszty wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej,
• odpisy amortyzacyjne dokonane za okres realizacji operacji od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji,
• odpłatne korzystanie, w okresie realizacji operacji, z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji,
• ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania, w okresie realizacji operacji, ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego,
• wynagrodzeń pracowników podmiotów wchodzących w skład Grupy Operacyjnej, bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, wraz z pochodnymi określonymi w rozporządzeniu dotyczącym działania,
• zakup środków produkcji i usług rolniczych ponoszonych w związku z prowadzeniem badań,
• podróże służbowe osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji, do i z miejsca prowadzenia badań.
UWAGA: Poziom pomocy wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji lecz uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 50% kwoty pomocy na daną operację

3) 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, czyli takich jak:
• budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
• zakup lub instalacja: nowych maszyn lub urządzeń, nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań, w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji, wartości niematerialnych i prawnych (w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych).

4) Pomoc przyznaje się również na pokrycie kosztów bieżących (które są wypłacane w formie ryczałtu w wysokości nieprzekraczającej 20% sumy kosztów inwestycyjnych i kosztów badań), czyli między innymi takich jak:
• upowszechnienie i promocja operacji oraz jej rezultatów,
• administrowanie stroną internetową projektu,
• wynajem budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji,
• utrzymanie budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji, obejmujące koszty: sprzątania, ochrony budynków lub pomieszczeń oraz dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, a także odbioru nieczystości płynnych i stałych,
• usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie oraz dostęp do sieci Internet,
• zakup materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i kopiowania dokumentów,
• ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji za okres w którym realizowana jest operacja,
• prowadzenie rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, w tym prowizji i innych opłat,
• usługi księgowe, kadrowe i doradcze,
• wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji.