Na jakie wsparcie finansowe może liczyć Grupa Operacyjna?

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane to koszty, które mogą zostać pokryte ze środków otrzymanych na realizację projektu) oraz ryczałtu dotyczącego kosztów bieżących i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 5 500 000 zł na jednego beneficjenta, czyli Grupę Operacyjną.

Pomoc przyznaje się w wysokości do:

1) 100% kosztów ogólnych(w limicie nieprzekraczającym 500.000,00 zł), czyli takich jak:

 • uzyskanie opinii o innowacyjności,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
 • kierowanie robotami budowlanymi,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej operacji (np. kosztorysów, projektów technologicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości).

UWAGA: koszty te nie mogą przekroczyć 20% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

2) 90% kosztów badań, czyli takich jak:

 • zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi,
 • zakup materiałów oraz podzespołów, a także koszty wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej,
 • odpisy amortyzacyjne dokonane za okres realizacji operacji od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji,
 • odpłatne korzystanie, w okresie realizacji operacji, z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji,
 • ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania, w okresie realizacji operacji, ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego,
 • wynagrodzeń pracowników podmiotów wchodzących w skład Grupy Operacyjnej, bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, wraz z pochodnymi określonymi w rozporządzeniu dotyczącym działania,
 • zakup środków produkcji i usług rolniczych ponoszonych w związku z prowadzeniem badań,
 • podróże służbowe osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji, do i z miejsca prowadzenia badań.

3) 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, czyli takich jak:

 • budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 • zakup lub instalacja: nowych maszyn lub urządzeń, nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań, w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji, wartości niematerialnych i prawnych (w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych). Pomoc przyznaje się również na pokrycie kosztów bieżących (które są wypłacane w formie ryczałtu w wysokości nieprzekraczającej 20% sumy kosztów inwestycyjnych i kosztów badań), czyli między innymi takich jak:
 • upowszechnienie i promocja operacji oraz jej rezultatów,
 • administrowanie stroną internetową projektu,
 • wynajem budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji,
 • utrzymanie budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji, obejmujące koszty: sprzątania, ochrony budynków lub pomieszczeń oraz dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, a także odbioru nieczystości płynnych i stałych,
 • usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie oraz dostęp do sieci Internet,
 • zakup materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i kopiowania dokumentów,
 • ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji za okres w którym realizowana jest operacja,
 • prowadzenie rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, w tym prowizji i innych opłat,
 • usługi księgowe, kadrowe i doradcze,
 • wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji.