Możliwości wzmocnienia współpracy w ramach AKIS – raport

Zachęcamy do zapoznania się z raportem opracowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach projektu SIR pn. „Doradztwo w edukacji rolniczej – możliwości wzmocnienia współpracy w ramach AKIS”.

Raport stanowi podsumowanie działalności zespołu ds. współpracy pomiędzy doradztwem rolniczym a szkołami kształcącymi w zawodach rolniczych, którego inicjatywa powołania powstała  w II połowie 2021 roku.

Pobierz raport

Skład zespołu

Skład Zespołu stanowili przedstawiciele:

  • organu nadzorującego jednostki doradztwa rolniczego w Polsce (MRiRW),
  • publicznej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych (KCER),
  • szkół nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSCKR),
  • szkół kształcących w zawodach rolniczych – prowadzonych przez samorządy powiatowe,
  • jednostek doradztwa rolniczego.

Cele i zadania zespołu

1) poprawa dotychczasowych mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami rolniczymi a jednostkami publicznego doradztwa rolniczego w Polsce;
2) wypracowanie nowych mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodach rolniczych a publicznym doradztwem rolniczym w celu zwiększenia udziału szkół w procesie transferu wiedzy rolniczej;
3) współudział w przygotowaniu regionalnych planów współpracy pomiędzy Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i szkołami rolniczymi na dany rok szkolny wraz z monitoringiem ich realizacji;
4) inicjowanie zmian legislacyjnych w celu usprawnienia współpracy i wzmocnienia funkcjonowania w obszarze systemu AKIS (ang. Agricultural Knowledge and Information Systems);
5) wypracowanie trwałych modeli współpracy, rekomendowanie dobrych praktyk;
6) wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń wspólnych działań wybranych jednostek doradczych i szkół w celu wdrożenia ich w innych regionach kraju;
7) identyfikowanie problemów utrudniających efektywną współpracę, przygotowywanie propozycji ich rozwiązania oraz propozycji wymiany doświadczeń i informacji;
8) koordynacja wymiany informacji w zakresie wspólnego uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz innych, w tym pochodzących z budżetu krajowego;
9) inicjowanie i koordynowanie współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć, w tym upowszechnianie informacji o projektach innowacyjnych;
10) monitorowanie możliwości zaangażowania szkół rolniczych w budowę zintegrowanej platformy informatycznej oraz jej wykorzystania na potrzeby edukacji rolniczej;
11) monitorowanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na wspólne przedsięwzięcia realizowane przez jednostki doradztwa rolniczego i szkoły rolnicze;
12) współudział w tworzeniu i opiniowaniu dokumentów strategicznych związanych z kształceniem rolniczym w kraju;
13) przygotowanie rocznego raportu ze współpracy pomiędzy jednostkami doradztwa rolniczego a szkołami kształcącymi w zawodach rolniczych.

Wykonane prace

W toku realizacji operacji pt. „Doradztwo w Edukacji Rolniczej – możliwości wzmocnienia współpracy w ramach AKIS” zorganizowano 4 spotkania Zespołu.

Dokonano przeglądu i analizy sprawozdań z działalności Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego pod kątem realizacji współpracy ze Szkołami Rolniczymi i Szkołami kształcącymi na profilu rolniczym.

Na początku sierpnia 2023 roku przesłano ankiety w formie pytań otwartych do członków Zespołu, szkół rolniczych i Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, aby dzięki informacji zwrotnej nakreślić najodpowiedniejszą tematykę czwartego, ostatniego spotkania zespołu, które odbyło się stacjonarnie 15 września 2023 roku. Starano się określić zdanie ankietowanych na tematy takie jak: współtworzenie Zintegrowanej Platformy Doradczej, propozycje ewentualnych systemowych rozwiązań w zakresie współpracy ośrodków ze szkołami, problemy napotykane we współpracy, wzajemne oczekiwania szkół i ośrodków. Pytano też o przykłady współpracy, które zasługują na wdrożenie w całej Polsce.

Wnioski i rekomendacje

Szkoły rolnicze aktywnie współpracują z instytutami badawczymi, agencjami podległymi Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodkami doradztwa rolniczego, uczelniami wyższymi o profilu rolniczym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się szeroko pojętą działalnością na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Współpraca ta ma charakter dwustronny, z jednej strony ma na celu wspieranie szkół rolniczych w zdobywaniu i wykorzystywaniu w procesie kształcenia nowoczesnej wiedzy i umiejętności a z drugiej umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Przeprowadzone badania i analizy współpracy ośrodków doradztwa rolniczego ze szkołami rolniczymi pokazały zaawansowany i zróżnicowany zakres działań realizowanych corocznie w ramach kooperacji między instytucjami.

Istotne jest kontynuowanie tych aktywności oraz wzmacnianie tych o najwyższym potencjale rozwoju systemu AKIS. W celu usprawnienia współpracy między jednostkami doradztwa rolniczego a szkołami kształcącymi na profilach rolniczych istotne jest zwiększenie ilości porozumień i poszerzenie współpracy oraz wdrożenie przytoczonych w raporcie zmian i rozwiązań – otwórz