Październikowe wydanie biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z październikowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci ds. WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.


W bieżącym numerze m.in. następujące informacje:

Rolnictwo węglowe — osuszone torfowiska w Irlandii emitują do 8 milionów ton CO2 rocznie. Jednocześnie dochody gospodarstw rolnych spadają. Irlandzka grupa operacyjna bada wykonalność płatności opartych na rezultatach dla torfowisk uprawnych, aby zdywersyfikować dochody rolników i wspierać gospodarkę wiejską, a także mieć znaczący wpływ na środowisko.

Przywracanie murów z suchego kamienia jako elementu krajobrazu rolniczego – chorwacka organizacja pozarządowa przekazuje wiedzę i umiejętności przyszłym pokoleniom w celu przywrócenia suchych kamiennych murów jako wydajnej, estetycznej i zrównoważonej opcji.

Europejski Tydzień Misji na rzecz Gleby – coroczny Europejski Tydzień Misji na rzecz Gleby mający na celu m.in. promowanie misji programu Horyzont Europa – „Porozumienie w sprawie gleby dla Europy” (Mission Soil) odbędzie się w Hiszpanii, w dniach 21-23 listopada 2023 r., również z  transmisją na żywo.

Monitorowanie i odporność gleby – w ramach unijnej strategii dotyczącej gleby na rok 2030 UE zaproponowała nowe prawo o monitorowaniu gleby, która uwzględnia kluczowe zagrożenia dla gleby w UE (np. erozję, utratę materii organicznej gleby i zasolenie). Nowe prawo zapewnia ramy prawne, które mają pomóc państwom członkowskim zapewnić do 2050 r. właściwe monitorowanie gleb, zarządzanie nimi i ich zrównoważone użytkowanie.

Zwiększanie bioróżnorodności na gruntach rolnych poprzez elementy krajobrazu charakteryzujące się dużą różnorodnością – raport z prac grupy fokusowej Europejskiej sieci WPR dotycząca tworzenia i utrzymywania elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności, które pozytywnie wpływają na różnorodność biologiczną gruntów rolnych. 

Innowacyjna ochrona roślin uprawnych: Zrównoważone stosowanie pestycydów – raport z  warsztatów pn. „Innowacyjna ochrona roślin uprawnych – zrównoważone stosowanie pestycydów” zorganizowanych przez Europejską sieć WPR w kwietniu 2023 r. w Amsterdamie. 

Seminarium dotyczące umiejętności i uczenia się przez całe życie – w lutym 2024 r. Europejska sieć WPR organizuje seminarium na temat umiejętności i uczenia się przez całe życie, skierowane do doradców rolniczych i szkoleniowców. Zaproszenie zostanie opublikowane jeszcze w październiku br. na stronie internetowej sieci UE WPR.

Zaproszenie do zgłaszania materiałów dotyczących powiązań miejsko-wiejskich – Regional Science Policy & Practice (RSPP) planuje wydanie specjalne dotyczące „Powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi”. Przyjmowane będą materiały zawierające analizę polityk terytorialnych na poziomie lokalnym odnoszących się do polityki żywnościowej, klimatu, ochrony różnorodności biologicznej i łączenia ekosystemów. Termin: 31 grudnia 2023 r.

Wymiana wiedzy w zakresie ekologicznej produkcji owoców – projekt BIOFRUITNET w ramach programu „Horyzont 2020” dobiegł końca i udostępniono wyniki ponad trzech lat gromadzenia praktycznej i naukowej wiedzy na temat ekologicznej uprawy owoców.

Broszura na temat możliwości finansowania programu „Horyzont Europa”: zaproszenia 2024 – dostępna jest już nowa broszura Europejskiej sieci WPR pn. „Możliwości finansowania w ramach programu Horyzont Europa: zaproszenia 2024”.

Strona internetowa Europejskiej sieci WPR: portal „Horyzont Europa” – na stronie internetowej Europejskiej sieci WPR opublikowano nową sekcję „Horyzont Europa”.  


Pobierz październikowe wydanie biuletynu i dowiedz się więcej: 

Biuletyn w oryginalnej wersji językowej

Biuletyn – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate