Zgłoś się do udziału w wizytach krzyżowych pomiędzy Grupami Operacyjnymi EPI działającymi w dziedzinie rolnictwa ekologicznego!

Zachęcamy do udziału w wizytach studyjnych (tzw. krzyżowych) pomiędzy wieloma Grupami Operacyjnymi EPI działającymi w dziedzinie rolnictwa ekologicznego w różnych państwach członkowskich UE, organizowanymi przez  Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Instrument Wsparcia Innowacji i Wymiany Wiedzy | EIP-AGRI. Wizyty dotyczą dwóch zagadnień tematycznych:

Lokalizacje wizyt zostaną wybrane na podstawie otrzymanych zgłoszeń.

 

Wizyty krzyżowe odbędą się równolegle w dniach 28 – 29 czerwca 2023 r. 

Językiem roboczym podczas wizyt krzyżowych jest język angielski (nie będzie zapewnione tłumaczenie na język polski).

 

Celem wizyt krzyżowych między projektami jest zapewnienie możliwości transgranicznej wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się między Grupami Operacyjnymi EPI (GO). Wizyty stworzą okazję do intensywnych nieformalnych interakcji między przedstawicielami GO z różnych państw członkowskich. Mogą one również pomóc we wspieraniu potencjalnej przyszłej współpracy między projektami i podmiotami oraz prowadzić do tworzenia ponadnarodowych grup społecznych.

 

Główne cele wizyt krzyżowych to:

 • umożliwienie wzajemnego uczenia się i wymiany wiedzy na temat innowacji, których dotyczą zaangażowane projekty oraz ich podejścia opartego na zaangażowaniu wielu podmiotów, umożliwiając głębsze zrozumienie procesów innowacyjnych, a jednocześnie dostarczając uczestnikom dalszej inspiracji i wspierając synergię między projektami;
 • omówienie wspólnych wyzwań, potrzeb badawczych z praktyki, inspirujących pomysłów i potencjalnych rozwiązań;
 • wymiana i dalsze rozpowszechnianie wyników projektów w całej UE;
 • stworzenie możliwości potencjalnej przyszłej współpracy i / lub partnerstwa.

 

Proces wyboru uczestników

W wizytach udział może wziąć co najmniej 2 i maksymalnie 3 uczestników z GO.

Pierwszeństwo będą miały wnioski projektowe, w których jednym z przedstawicieli GO  jest rolnik lub leśnik. Grupa przedstawicieli powinna pochodzić z różnych środowisk.

Wnioski projektowe, które zgłoszą się jako gospodarze, otrzymają dodatkowe uznanie podczas procesu selekcji.

Ponadto wnioski będą analizowane pod kątem projektu GO, wnioskodawców i możliwości zorganizowania wizyty krzyżowej

 

Kryteria wyboru (projekty)

Grupy Operacyjne EPI  zostaną wybrane na podstawie znaczenia ich tematu dla tematu wizyty krzyżowej. W szczególności:

 • Cele, działania i rezultaty projektu powinny przyczyniać się do realizacji głównych celów wizyty krzyżowej i bezpośrednio odpowiadać tematowi konkretnej wizyty krzyżowej.
 • Oprócz wspólnego tematu projekty o wspólnych cechach (np. podejmowanie tego samego rodzaju wyzwań lub testowanie tego samego rodzaju rozwiązań) będą brane pod uwagę lub traktowane priorytetowo.
 • Projekty nie powinny dopiero się rozpoczynać ani nie powinny być zakończone zbyt dawno temu (maksymalnie 2 lata od zakończenia projektu).

 

Kryteria wyboru (indywidualne)

Uczestnicy powinni spełniać następujące kryteria, aby zapewnić dopasowanie podaży i popytu na potrzeby edukacyjne i motywację:

 • być silnie zmotywowanym do udziału w wizytach krzyżowych;
 • mają pośrednie lub końcowe wyniki, którymi mogą się podzielić,  a które są istotne dla tematu wizyty krzyżowej;
 • są zainteresowane dalszą wymianą i współpracą z innymi GO po zakończeniu wizyty krzyżowej.

 

Kryteria wyboru (projekt przyjmujący)

Wybór miejsca (miejsc) do odwiedzenia będzie zależał od kilku czynników, takich jak na przykład:

 • Potrzeby merytoryczne uczestników.
 • Dostępność do siedziby z logistycznego punktu widzenia.

Preferowani będą gospodarze, którzy mogą zapewnić przestrzeń konferencyjną o powierzchni dla około 30 osób.

 

Procedura składania wniosków

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem, zgłoś się, wypełniając formularz zgłoszeniowy do 25 maja 2023 r. (do godz. 23:59).

Link do formularza zgłoszeniowego: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cross-visits-organic-farming

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będzie możliwe uwzględnienie wszystkich wniosków o dopuszczenie do udziału. Wybrani kandydaci otrzymają następnie zaproszenie do rejestracji w celu uczestnictwa, na którego wypełnienie mają tydzień. Kandydaci zostaną poinformowani o tym, czy zostali wybrani, czy nie, do pierwszego tygodnia czerwca.

 

Podróż i zakwaterowanie wybranych uczestników będą organizowane przez instrument wsparcia EIP-AGRI.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z crossvisit.innovation@eucapnetwork.eu.