Bioróżnorodność – wydanie specjalne newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z tematycznym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy, poświęconym zagadnieniom dotyczącym różnorodności biologicznej.

W bieżącym numerze m.in. następujące informacje:

 • Ochrona owadów zapylających użytki rolne – projekt irlandzkiej Grupy Operacyjnej „Protecting Farmland Pollinators Operational Group” zachęca rolników w Irlandii do wprowadzania niewielkich zmian w swoich gospodarstwach, które będą miały duże znaczenie dla owadów zapylających. Zmiany te obejmują zapewnienie siedlisk w ich gospodarstwach, które korzystnie wpłyną na zapewnienie pożywienia, bezpieczeństwa i schronienia dla dzikich pszczół jednocześnie zwiększając bioróżnorodność  obszaru.

 

 • Odbudowa różnorodności biologicznej do 2030 r. – unijna strategia dotycząca ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. (część Zielonego Ładu) ma na celu znaczną ochronę i odbudowę bioróżnorodności. Uwzględnia konkretne zobowiązania w zakresie ochrony przyrody i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów.

 

 • Podcast: Bardziej ekologiczna i sprawiedliwa WPR – dostępny jest już 24 odcinek podcastu DG AGRI „Żywność dla Europy” na temat jak nowa WPR wspiera różnorodność biologiczną. Wolfgang Burtscher, dyrektor generalny DG AGRI, w podcaście wspomina o płatnościach wspierających przywracanie bioróżnorodności.

 

 • 50 działań FAO na rzecz różnorodności biologicznej dla żywności i rolnictwa – obecnie istotne jest, aby wspierać różnorodność biologiczną i zapewnić przyszłą produktywność naszych systemów rolno-spożywczych. Ramy działania FAO na rzecz bioróżnorodność dla żywności i rolnictwa przedstawiają interaktywną ścieżkę promowania 50 działań, które decydenci mogą podjąć, aby zmienić stan obecny, od monitorowania różnorodności biologicznej po jej ochronę.

 

 • Zwiększanie różnorodności biologicznej na gruntach rolnych dzięki cechom krajobrazu o dużej różnorodności – w ramach instrumentu wsparcia EIP-AGRI prowadzona jest obecnie grupa fokusowa sieci WPR UE ds. zwiększania różnorodności biologicznej na gruntach rolnych poprzez elementy krajobrazu o dużej różnorodności. Ich raport końcowy zostanie opublikowany latem 2023 r.

 

 • Wideo EIP-AGRI: różnorodność biologiczna – Ana Paula Gama – producentka owoców z Portugalii, dołączyła do Grupy Operacyjnej „PoliMax”,  w celu promowania i zwiększania skuteczności zapylania przez owady jabłoni, gruszy i wiśni.

 

 • Grupy operacyjne wspierające różnorodność biologiczną – istnieje ponad 400 grup operacyjnych realizujących projekty związane bezpośrednio z  zagadnieniami różnorodności biologicznej, np. słoweńska Grupa Operacyjna realizuje projekt „Zakrzaczenia jako wsparcie różnorodności biologicznej„, który zachowuje tradycyjny system słoweńskiej wsi i zapewnia usługi ekosystemowe.

 

 • Zrównoważona produkcja roślinna poprzez ochronę funkcjonalnej różnorodności biologicznej – EcoStack to projekt realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” wspierający ekologiczną, gospodarczą i społeczną zrównoważoną produkcję roślinną. Jednym z jego podejść jest optymalizacja usług ekosystemowych, w tym antagonistów szkodników i owadów zapylających oraz zarządzanie elementami krajobrazu, takimi jak zakrzaczenia, pasy kwietne.

 

 • Projekty LIFE łączące hodowlę zwierząt gospodarskich i różnorodność biologiczną – zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej to główne cele dwóch projektów LIFE: Coteaux Gascons we Francji oraz Przywracanie priorytetowych użytków zielonych UE i promowanie ich wielorakiego wykorzystania na Łotwie. Oba są projektami wielopodmiotowymi, mającymi na celu utrzymanie i zachowanie różnorodności biologicznej przy jednoczesnym zapewnieniu wartości dodanej dla rolników i dla danego obszaru.

 

 • Lokalna współpraca na rzecz różnorodności biologicznej – w ramach projektu Interreg North Sea Region PARTRIDGE zaprezentowano modele najlepszych praktyk w 10 ośrodkach demonstracyjnych, aby pokazać, w jaki sposób nowe rozwiązania w zakresie zarządzania mogą poprawić różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe o 30% do 2023 r. Dostępna jest tzw. „mapa historii” strony demonstracyjnej we Flandrii Zachodniej, przedstawiającą współpracę między różnymi podmiotami wiejskimi w dążeniu do różnorodności biologicznej.

 

 • Mapowanie terenów uprawnych i leśnych o wysokiej wartości przyrodniczej – „rolnictwo podtrzymuje różnorodność biologiczną krajobrazów [HNV] i jest integralną częścią utrzymania ich wysokiej wartości przyrodniczej” – cytat z irlandzkiego projektu HNVFarmFor_Bio, który podnosi świadomość systemów o wysokiej wartości przyrodniczej (HNV) w Irlandii. Partnerzy sporządzą mapę obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej oraz opracują zachęty i środki mające na celu ich poprawę.

 

 • Sieć do innowacji: różnorodność biologiczna upraw – w kwietniu sieci WPR z regionu nordycko-bałtyckiego zorganizowały warsztaty Network to innovate: Crop Biodiversity. Głównym celem wydarzenia była wymiana wiedzy na temat projektów z krajów nordycko-bałtyckich bezpośrednio związanych z bioróżnorodnością upraw. Dostępne są do zapoznania prezentacje odpowiednich grup operacyjnych i projektów krajowych.

 

 • Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu LIFE 2023 – program LIFE opublikował zaproszenia do składania wniosków na 2023 r. Program LIFE oferuje finansowanie projektów dotyczących środowiska, ochrony przyrody i działań w dziedzinie klimatu oraz promuje długoterminową rentowność gospodarczą poprzez zrównoważony rozwój. Zaproszenia te są więc interesujące dla rolników oraz sektorów rolnictwa i leśnictwa.

 

 • W ramach programu „Horyzont Europa” ogłasza zaproszenie do korzystania z różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych – do zapoznania się program prac klastra 6 Zaproszenia do składania wniosków na 2024 r., w szczególności sekcja „Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe” w celu uzyskania możliwości finansowania projektów wielopodmiotowych. Przykłady obejmują: promowanie systemów rolnictwa przyjaznych owadom zapylającym (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-6), Ponowne wprowadzenie cech krajobrazu na obszarach intensywnego użytku rolnego (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-7).

 

 • Partnerstwo na rzecz żywych laboratoriów agroekologicznych i infrastruktury badawczej – w ramach programu „Horyzont Europa” w 2024 r. UE rozpocznie partnerstwo w dziedzinie agroekologii z państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi. Partnerstwo poszerzy bazę wiedzy i dostarczy gotowych do przyjęcia praktyk, które pomogą rolnikom we wdrażaniu praktyk agroekologicznych i maksymalizacji wkładu rolnictwa w ochronę różnorodności biologicznej i odbudowę przyrody.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate