Spotkanie ogólnokrajowego Zespołu SIR

W dniach 8-9 marca 2023 r. odbyło się pierwsze  w tym roku spotkanie informacyjno-szkoleniowego skierowanego do pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego wykonujących i wspierających zadania na rzecz SIR. W spotkaniu udział wzięli koordynatorzy Sieci oraz brokerzy innowacji.

Pierwszy dzień spotkania odbył się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Uczestników przywitali Pan Krzysztof Janiak – Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Pan Sławomir Piotrowski – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie (MODR). Dyrektor MODR w swoim wystąpieniu obrazowo opisał potencjał mazowieckiego rolnictwa i mazowieckiej wsi, oraz jego rozwoju w wielu kierunkach produkcji, a także przewagi jaką dają innowacyjne rozwiązania wdrażane do praktyki. Jako przykład wskazał produkcję papryki, która jest typowa dla tego regionu, a wszelkie innowacja pozwalają optymalizować jej produkcję, reagować na niekorzystne zjawiska i zwiększać jej wydajność.. Zaznaczył również, że bieżący rok jest szczególny dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, z uwagi na obchodzony Jubileusz 100-lecia. W ramach tego Jubileuszu podejmowanych jest wiele inicjatyw, w tym m.in.– konferencja, akcja „100 litrów krwi na 100-lecie doradztwa” mająca na celu propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz pozyskanie jak największej liczbowych darczyńców.

Następnie Pani Daria Mularczyk-Mędza – p.o. kierownika Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie omówiła bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Sieci SIR, w tym również procesy realizacji operacji własnych wpisanych do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.

W dalszej kolejności Pan Aleksander Bomberski – kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprezentował rolę brokera innowacji w sieciowaniu podmiotów zainteresowanych innowacyjnymi wdrożeniami, w tym także w nauce i biznesie, a także wskazał kluczowe zadania brokerów innowacji w realizacji PS WPR 2023 – 2027. Dodatkowo dokonał podsumowania VI naboru wniosków o przyznanie pomocy dla Grup Operacyjnych EPI w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na koniec tego dnia odbyło się spotkanie warsztatowe w siedzibie firmy Microsoft w Warszawie. Podczas niego zostały omówione m.in. scenariusze, metody oraz narzędzia do sieciowania i codziennej współpracy. Dodatkowo zwrócono uwagę na komunikację w zespołach i dzielenie się wiedzą. Następnie odbył się spacer po alei innowacji prezentującej inne innowacyjne narzędzia oraz rozwiązania, które mogłyby zostać wykorzystane w pracy rolników w tym w szczególności elementy tzw. Internetu Rzeczy (Internet of Things), takie jak automatyczne czujniki do pomiaru poboru i wytwarzania energii oraz pracy maszyn, pozwalające w czasie rzeczywistym monitorować różne parametry ich pracy, ustawiać alerty oraz prezentować analizy pracy, innowacyjna półka sklepowa, inteligentna etykieta oraz wiele innych rozwiązań wspierających produkcję żywności w łańcuchu wartości.

Drugi dzień spotkania odbył się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją Pana Bogdana Kępki z Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, który omówił temat jak wdrażać wyniki prac B+R w grupach operacyjnych EPI. Prelegent opowiedział rolę jednostek naukowych oraz realizowanych przez nie zadań w ramach grup operacyjnych. Jednocześnie zachęcał do współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz, który oferuje usługi wspierające identyfikowanie potrzeb grup operacyjnych, analizy rozwiązań realizujących te potrzeby, a także ich wdrożeń, w tym również finansowania na te wdrożenia.

Następnie Pani Bożena Podlaska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE omówiła możliwości oraz zasady realizacji projektów w ramach programu Horyzont Europa, w tym kwestie związane z poszukiwaniem partnerów do współpracy w międzynarodowych projektach. Zwróciła również uwagę na strategię „od pola do stołu” oraz na trwający nabór wniosków w ramach klastra 6: Żywność, Biogospodarka, Zasoby naturalne, Rolnictwo i Środowisko.

W dalszej części spotkania Pan Ryszard Kogut  – Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówił operacje realizowane przez Jednostki Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Operacyjnego  KSOW na lata 2022-2023, a także zaprezentował  podstawowe zagadnienia Planu Działania Krajowej sieci ds. WPR tj. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich + (KSOW+) w latach 2023 – 2027, której inauguracja planowana jest w czerwcu br. Podczas prelekcji Dyrektor wskazał rolę i zadania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego związane z realizacją zadań Sieci, w szczególności związane z wdrażaniem PS WPR 2023-2027.

Na koniec Pan Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego dokonał podsumowania spotkania oraz podziękował uczestnikom za aktywny udział. Kolejne spotkanie ogólnopolskiego zespołu SIR planowane jest w miesiącu maju tego roku.