Technologia przedłużania okresu trwałości jabłek kierowanych na rynki zagraniczne

Grupa Operacyjna EPI „AGRO-FRUIT„, realizuje w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2022 projekt, którego celem jest opracowanie udoskonalonej technologii przedłużania okresu trwałości jabłek z uwzględnieniem odległości przestrzennej, czasowej i asortymentowej dostaw na rynki międzynarodowe, ponadto opracowanie i wdrożenie systemu jakości produkcji owoców oraz systemu procesowego zarządzania sferą działalności grupy gospodarstw sadowniczych – jako narzędzia monitorowania agrotechniki produkcji oraz przebiegu technologicznych procesów przedłużania okresu trwałości jabłek.

Wydłużenie okresu trwałości jabłek przyczyni się do zmniejszenie strat w łańcuchu dostaw na rynki krajowe i międzynarodowe, przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów produkcji, przechowywania i dystrybucji jabłek.

W pracach badawczych zostaną wykorzystane najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w zakresie synergii stosowania pola magnetycznego (stałego i zmiennego) i ozonu w środowisku wodnym i gazowym oraz kontrolowanego uwalniania 1-metylocyklopropenu (1-MCP). W procesie tworzenia innowacyjnej udoskonalonej technologii i ulepszonych produktów będą prowadzone także badania nad udoskonaleniem procesu agroprodukcji (w tym: optymalizacji procesu zbioru, przechowywania i dystrybucji jabłek).

Planuje się, że w warunkach laboratoryjnych testowanych będzie około 15 metod (w tym skojarzonych) przedłużania okresu trwałości jabłek. W oparciu o publikacje naukowe oraz o wyniki badań pracowników naukowych w kraju i na świecie planuje się opracować udoskonaloną technologię – przełamując szereg barier w procesie przechowywania i dystrybucji. Wybór optymalnej metody będzie uwzględniał zachowanie najkorzystniejszych właściwości odżywczych i prozdrowotnych oraz jakości handlowej jabłek, przy uwzględnieniu kryteriów efektywności organizacyjnej, technologicznej i ekonomicznej. Opracowane w laboratoriach naukowych metody, zostaną przetestowane w warunkach przemysłowych w Spółdzielczej Grupie Producentów Owoców „Szeliga” (SGPO) w Żurawicy k/Przemyśla. Proces testowania technologii będzie podlegał obserwacji oraz analizie naukowej, wyniki testowania przemysłowego będą weryfikowane z wynikami badań.

W wyniku prac planuje się opracowanie udoskonalonej technologii wydłużania trwałości przechowalniczej i handlowej dla min. 3 wybranych odmian jabłek (z zachowaniem ich jakości) – o ok. 30 dni (tj. o około 25% w stosunku do standardowego okresu przechowywania ok. 4 miesięcy) oraz okresu trwałości jabłek po wyjęciu z przechowalni, w fazie dystrybucji – o ok. 20 dni (tj. o około 50% w stosunku do aktualnego standardowego okresu dystrybucji jabłek 20-40 dni). Ponadto, zostanie określone i wdrożone procesowe zarządzanie całą sferą działalności grupy producentów owoców – znacznie udoskonalona metoda organizacji nie stosowana do tej pory w SGPO oraz zostanie opracowany i wdrożony system jakości produkcji owoców w SGPO i gospodarstwach sadowniczych zrzeszonych w grupie – co łącznie przyczyni się do sprawnego wdrożenia innowacyjnej technologii i efektywnego wykorzystania udoskonalonych produktów (jabłek).

Okres realizacji projektu: od 2023-01-01 do 2024-12-31

Źródła finansowania projektu: ze środków EFRROW w wysokości 1 858 598,57 zł, co stanowi 63,63% przyznanej pomocy na realizację projektu; z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 062 348,43 zł, co stanowi 36,37%, z wkładu własnego beneficjentów, w wysokości 434 429,15 zł.

Całkowity budżet projektu: 3 355 376,15 zł

Główna lokalizacji realizacji projektu: PL822, PL213

Dodatkowa lokalizacji realizacji projektu: PL22C, PL823

Strona internetowa: https://go-agrokarpaty.pl/