Analiza procesu wspierania innowacji

Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich, wspólnie z Niderlandzką Siecią Obszarów Wiejskich, zorganizowali w ramach międzynarodowej konferencji pn. It’s time to fly, w dniach 20-21 września 2022 r.  w Niderlandach 23. Spotkanie Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem spotkania było określenie i omówienie roli sieci WPR we wspieraniu zielonej architektury WPR. Była to również okazja do zbadania różnych podejść, w jaki sposób jednostki wsparcia sieci mogą wzmocnić wsparcie innowacji, współpracując z doradcami, naukowcami i  praktykami w zakresie przygotowywania innowacyjnych projektów, a także do przedstawienia aktualnych informacji na temat działań w zakresie tworzenia sieci obszarów wiejskich prowadzonych przez jednostki wsparcia sieci UE. W trakcie spotkania odbyło się również posiedzenie robocze poświęcone konkretnym działaniom sieciowym.

 

Podczas wydarzenia dokonano analizy procesu wspierania innowacji. Podkreślono, że doradcy są niezbędnymi aktorami systemu AKIS, w celu skutecznego wychwycenia oddolnych innowacyjnych pomysłów, z uwagi na ich regularny kontakt z rolnikami, mieszkańcami  obszarów wiejskich, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi podmiotami. Wsparcie innowacji to indywidualne zadanie, które rozpoczyna się od momentu wyszukania oddolnych innowacyjnych pomysłów i konsekwentnie rozwija się je w projekty Grupy Operacyjnej, poprzez współpracę z właścicielem pomysłu i interakcję z odpowiednimi podmiotami, którzy posiadają adekwatne zasoby, doświadczenie i wiedzę fachową, aby osiągnąć założone cele projektu. Proces wspierania innowacji kończy się przygotowaniem gotowej propozycji projektu i nawiązaniem oficjalnej współpracy pomiędzy partnerami projektu, będąc gotowym do kolejnego naboru dla Grup Operacyjnych.

Dodatkowo wskazano, że jednostki wsparcia WPR mogą pomóc w „sieciowaniu innowacji”, łącząc rolników i podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacji w grupy, na przykład poprzez organizowanie ukierunkowanych wydarzeń (w formie stacjonarnej lub online), tworzenia grup warsztatowych, które wspomogą interakcje. Działania te stanowią okazję do zaangażowania rolników, aby w ramach AKIS skutecznie z innymi interesariuszami systemu,  generować pomysły w projekty grup operacyjnych EIP.

Ponadto podkreślono, że zbieranie innowacyjnych pomysłów może odbywać się przez rozwój i promocję Platformy cyfrowej (centrum pomysłów na innowacje) lub stronę internetową jednostek wsparcia  służącą do zbierania takich informacji. Platforma taka  może być przybierać różne formy, np. portal internetowy, na którym można zgłaszać i wyszukiwać innowacyjne pomysły, i/lub narzędzie do łączenia się i dzielenia się pomysłami między podmiotami.

 

Podczas spotkania podjęto również temat tego,  kto powinien wspierać innowacje. Dostarczanie wsparcia na innowacje będzie się różnić w zależności od dziedziny innowacji. Powinno być wspierane przez niezależną organizację posiadającą odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie.  Aby rozpocząć proces wpierania innowacji, osoby/podmioty wspierające innowacje muszą skutecznie współpracować z ekspertami o odpowiednich kompetencjach. Wszyscy, którzy zamierzają wspierać innowacje, wymagają określonej wiedzy specjalistycznej, kompetencji, szkoleń i rozwoju umiejętności, aby zapewnić im skuteczne i bezstronne usługi brokerskie. Możliwe, że zapewnienie wsparcia dla innowacji zależy od wielu aktorów AKIS. Poza doradcami, agenci wspierający innowacje mogliby również obejmować ekspertów ds. rozwoju obszarów wiejskich, grupy LEADER lub naukowców, którzy mają częsty kontakt z praktykami.

 

Kolejnym omawianym tematem była rola i działania, które warto przewidzieć dla sieci WPR oraz jak wyglądałaby praca sieci z jej interesariuszami (np. doradcami)? W tym punkcie wskazano, że Sieci WPR powinny posiadać określone działania związane ze wspieraniem innowacji, w tym m.in dotyczące komunikacji i upowszechniania informacji o innowacyjnych działaniach. Sieci WPR powinny  dodatkowo być zaufanym partnerem w ramach AKIS, skutecznie współpracującym z docelowymi odbiorcami pozostałych interesariuszy.  Powinny również dysponować wyspecjalizowanym personelem AKIS w zespole ściśle współpracującym z podmiotami świadczącymi usługi brokerskie w zakresie innowacji. Jednocześnie sieci powinny organizować wydarzenia networkingowe, grupy fokusowe z rolnikami, doradcami i innymi osobami wspierającymi i promującymi innowacje. W ramach działań każdej sieci powinny dodatkowo funkcjonować platformy cyfrowe i strony internetowe poświęcone innowacjom.

 

Pobierz raport ze spotkania