Nowoczesna produkcja mleka – relacja ze szkolenia

W dniach 12-13 grudnia 2022 r. w miejscowości Kosów Lacki odbyło się pierwsze z trzech szkoleń pt. „Nowoczesna produkcja mleka”, zorganizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W szkoleniu uczestniczyło 35 osób w tym: doradcy z publicznych i prywatnych jednostek doradztwa rolniczego, nauczyciele szkół rolniczych, rolnicy i inni zainteresowani tematyką.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników szkolenia z nowościami związanymi z hodowlą bydła mlecznego i odpowiedź na pytanie w jakim kierunku zmierza produkcja mleka w powiązaniu z wyzwaniami Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wykłady i zajęcia warsztatowe w gospodarstwach poprowadzili przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia stacjonarne. Pierwszy temat, dotyczący zarządzania stadem, przedstawiła Pani Justyna Szurek (PFHBiPM). Prawidłowe zarządzanie stadem to podstawowy warunek efektywnej i opłacalnej produkcji mleka. Hodowca potrzebuje narzędzia, które ułatwi mu gromadzenie i przechowywanie danych, przetwarzanie ich na użyteczne informacje, wykorzystanie tych informacji w prktyce. Takim narzędziem jest m.in. system zarzadzania stadem SOL.

Następnie Pan Jarosław Walczak (PFHBiPM) – przedstawił tematy: Komórki somatyczne jako naturalny monitoring zdrowia krowy i ich wpływ na rozród w stadzie oraz  Dobrostan zwierząt i jego wpływ na produkcję mleczną. Zysk dla krów i hodowcy. W pierwszym temacie zwrócił uwagę na to, że komórki somatyczne są integralnym składnikiem mleka tak jak białko, tłuszcz, czy laktoza. Natomiast na skutek wielu czynników związanych z brakiem higieny i niewłaściwego utrzymaniem zwierząt liczba komórek znacznie wzrasta i doprowadza m.in. do wielu schorzeń i spadku wydajności. Również w wykładzie dotyczącym dobrostanu krów mlecznych Pan Jarosław zwrócił uwagę na powiązanie miedzy właściwym dobrostanem zwierząt a zdrowiem i wydajnością.

Pani Hanna Warmińska (PFHBiPM) przedstawiła temat Dobór buhajów do rozrodu – kluczowe znaczenie w pracy hodowlanej. Kojarzenie jałówek i krów z odpowiednimi buhajami jest elementem rozstrzygającym o końcowym wyniku doskonalenia stada. W swoim wystąpieniu przedstawiła jeden z najnowocześniejszych programów doboru do kojarzeń bydła mlecznego DoKo

Tematykę związaną z żywieniem zwierząt i odpowiednim przygotowaniem kiszonek z kukurydzy i sianokiszonek omówił Pan Zbigniew Wróblewski (PFHBiPM).  W swoich wystąpieniach zwracał uwagę na powiązanie miedzy żywieniem a emisją metanu do środowiska. Należy pamiętać, że emisja metanu (CH4) z rolnictwa w 2018 r. wynosiła 29,9% emisji ze wszystkich źródeł krajowych. W polskim rolnictwie głównym źródłem emisji metanu jest fermentacja jelitowa (89,5 %) oraz gospodarka odchodami zwierzęcymi (10,3 %).

Drugi dzień szkolenia to wizyty w gospodarstwach rolnych.  W ramach wizyt odwiedzono gospodarstwo rolne Państwa Mileny i Sylwestra Mieczkowskich w miejscowości Kiełpiniec, posiadające ok. 200 sztuk krów mlecznych utrzymywanych w oborze wolnostanowiskowej. Gospodarze podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie chowu bydła i produkcji mleka. Ponadto w gospodarstwie odbyły się warsztaty praktyczne z dokładnym omówieniem zasad utrzymania zwierząt w odpowiednim dobrostanie oraz pokaz i omówienie środków do higienicznego udoju.

W drugim gospodarstwie w miejscowości Wólka Dolna gospodarz – Łukasz Nasiłowski zaprezentował swoje gospodarstwo utrzymujące w systemie wolnostanowiskowym ok. 120 krów mlecznych.

Podczas warsztatów w gospodarstwie m.in. zaprezentowano w jaki sposób można sprawdzić zawartość poszczególnych frakcji na stole paszowym oraz wykorzystanie podawanej paszy.

Zarówno szkolenie stacjonarne jak i warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia.

W ramach projektu zostały opracowane 2 filmy:

Postęp genetyczny w chowie i hodowli krów mlecznych
Biogazownia Przybroda

 

Źródło: CDR w Brwinowie