Rodzime konie – innowacyjne metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów

Powołane Konsorcjum „Rodzime konie- innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej” działa jako grupa operacyjna EPI. Grupa operacyjna w działaniu „Współpraca” zajmuje się prowadzeniem projektów, które dążą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej (EPI) są zainteresowane wprowadzaniem innowacji do praktyki.

Grupa „Rodzime konie” postawiła sobie za cel wzmocnienie ochrony zasobów genetycznych zagrożonych populacji polskich szlachetnych ras koni poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania (odchowu, selekcji, treningu) i oceny rodzimych ras ogierów wielkopolskich i małopolskich w stacjonarnym zakładzie treningowym.

Rasa małopolska (młp.) i wielkopolska (wlkp.) to polskie rodzime rasy koni zagrożonych wyginięciem. Ich liczebność pozostaje na bardzo niskim poziomie, pomimo, że program ochrony dla rasy małopolskiej funkcjonuje od 2005 r., a wielkopolskiej od roku 2008; rasa młp. około 470 klaczy, rasa wlkp. około 130 klaczy objętych programem ochrony. Największym problemem występującym w przypadku obu tych ras, który rzutuje na liczebność całej populacji, jest brak dostatecznej liczby ogierów, spełniających warunki programu ochrony; rasa mlp. około 100 aktywnych ogierów, rasa wlkp. około 30 aktywnych ogierów. Ogiery obu ras przedstawiane do obecnie obowiązujących prób dzielności nie zaliczają jej. Powoduje to brak napływu młodych ogierów i drastyczne starzenie się obecnego pogłowia dostępnych ogierów. Brak rozwiązania tej sytuacji w najbliższych latach doprowadzi do zaniku puli genowej tych rodzimych ras.

Rozwiązania proponowane w projekcie dają możliwość zmiany wartości konia jako produktu poprzez alternatywny odchów od źrebięcia do dorosłego ogiera i podniesienie jego wartości użytkowej. Od masowej populacji koni rasy wielkopolskiej i małopolskiej uzyskane w ramach projektu ogiery będą się wyróżniać spełnieniem specyficznych dla danej rodzimej rasy wymogów: rodowodowych, eksterierowych, biometrycznych i użytkowych.

Wzmocnienie ochrony zasobów genetycznych zagrożonych populacji polskich szlachetnych ras koni poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody treningu (przygotowania) i oceny rodzimych ras ogierów wielkopolskich i małopolskich w stacjonarnym zakładzie treningowym. Projekt jest realizowany na żywych koniach, a jego celem jest zmiana wartości tego konia jako produktu poprzez alternatywny odchów od źrebięcia do dorosłego ogiera oraz podniesienie jego wartości użytkowej. Podstawową korzyścią Projektu będzie uzyskanie w hodowli rodzimych ogierów, które będą wykorzystane do odtworzenia i zachowania pierwotnej puli genowej koni wielkopolskich i małopolskich. Obecna populacja tych koni jest w większości przekrzyżowana zagranicznymi rasami, co w dalszej konsekwencji doprowadzi do całkowitej utraty rodzimych zasobów genetycznych polskich ras. Uzyskanie ogierów rodzimych ras wielkopolskiej i małopolskiej będzie realizowane za pomocą nowoopracowanych metod przygotowania (odchowu, selekcji i treningu) oraz przeprowadzenia oceny wartości użytkowej. Dodatkową korzyścią będzie zastosowanie opracowanych metod już od wieku około 1,5 roku życia ogiera. Zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności w jednym ośrodku, w ujednoliconych warunkach daje możliwość pełnego i kompleksowego wykorzystania opracowanych w ramach operacji metod oraz pozwala na osiągnięcie głównego celu jakim jest uzyskanie pełnowartościowych ogierów ras rodzimych o wysokich walorach zdrowotnych, użytkowych i genetycznych. Dodatkowym rezultatem będzie stworzenie platformy/sieci do nawiązania współpracy między hodowcami w zakresie wymiany ogierów i możliwości poprawy pogłowia hodowlanego koni.

 

Realizacja projektu „Rodzime konie” ma na celu wybór przede wszystkim koni zdrowych, zdolnych do radzenia sobie w naturalnych warunkach, bez większej ingerencji człowieka, tak aby cechy rasowe fizyczne i psychiczne mogły zostać przekazane potomstwu.

Dzięki projektowi uzyskane zostana w hodowli rodzime ogiery, które będą wykorzystywane do odtworzenia i zachowania puli genów wielkopolskich i małopolskich.

Realizacja projektu została zaplanowana do końca 2022 roku.

 

Więcej informacji udostępnionych jest w na stronie internetowej projektu www.rodzimekonie.pl oraz w bazie danych Grup Operacyjnych prowadzonej przez SIR