Konkurs w ramach partnerstwa Innovative SMEs

Zachęcamy mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, które planują współpracę z zagranicznymi partnerami do udziału w konkursie w ramach partnerstwa Innovative SMEs.

 

Realizowane w formule Cofund+ partnerstwo Innovative SMEs w ramach Horyzontu Europa jest kontynuacją i następstwem programów EUROSTARS i EUROSTARS-2, tj. programów Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej realizowanych dotąd w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego. Jego cel to wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. W stosunku do innych programów Innovative SMEs wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie dwóch lat od jego zakończenia. Partnerstwo będzie realizowane w latach 2021-2027.

 

Szczegóły konkursu:

Konkurs obejmuje badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Zakres tematyczny bez ograniczeń.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. Konkurs ten nie uwzględnia możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych, a jedynie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Budżet konkursu – Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 1 950 000 EUR.

Wysokość dofinansowania projektu Innovative SMEs przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w złotówkach) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych we wniosku złożonym elektronicznie do sekretariatu konkursu, według kursu Europejskiego Banku Centralnego na dzień otwarcia naboru wniosków: 1 EUR =  4,8240 zł

Zakończenie naboru wniosków: 15 września 2022 r., 13:59:59 CEST

Wyniki konkursu: IV kw. 2022 r./I kw. 2023 r.

 

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy, udostępnionych jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – otwórz