Działanie „Współpraca” – podsumowanie naboru 2022

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 349 wniosków o przyznanie pomocy, w zakończonym 29 czerwca 2022 r. naborze, w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2-14-2020. Wynikająca z nich kwota to blisko 815 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwie mazowieckim (78), wielkopolskim (49) oraz lubelskim (41).

Tegoroczny, szósty nabór rozpoczął  się 30 kwietnia i zakończył 29 czerwca 2022 roku. O pomoc mogły się starać działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich grupy operacyjne EPI, które mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadają zdolność prawną albo działają jako spółka cywilna bądź konsorcjum. Grupy te mogą zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, zaś jeśli chodzi o pojedynczą operację, nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

Beneficjenci otrzymane wsparcie mogą przeznaczyć na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

Więcej o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach działania „Współpraca”otwórz

 

Źródło: ARiMR