WAŻNA informacja dla Grup Operacyjnych EPI, które podpisały umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020

W związku z koniecznością wypełnienia przez Grupy Operacyjne EPI, realizujące operacje w ramach działania „Współpraca”, zobowiązania dotyczącego przekazania, w terminie 21 dni od podpisania z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy, informacji o realizowanej operacji do podmiotu o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504, 1824 i 2020), celem udostępnienia w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poniżej wyjaśniamy procedurę postępowania w tej kwestii.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jest jednostką koordynującą realizację zadań oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym również zadań polegających na współpracy w ramach sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013. Zadania w tym zakresie realizuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

 

W związku z powyższym informacje o realizowanej operacji, przygotowane na wzorze stanowiącym odpowiedni załącznik do umowy o przyznaniu pomocy (skan podpisanego dokumentu) wraz z jego wersją edytowalną, należy przekazać w w/w terminie, na adres e-mail: sir@cdr.gov.pl. Jednocześnie w tytule wiadomości proszę zawrzeć nazwę Grupy Operacyjnej w formacie: Informacja o realizowanej operacji [nazwa Grupy Operacyjnej].

 

Po otrzymaniu prawidłowo przygotowanego zgłoszenia, informacje o realizowanej operacji zostaną wpisane do bazy danych Grup Operacyjnych publikowanej na stronie internetowej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich www.sir.cdr.gov.pl pod linkiem:

https://sir.cdr.gov.pl/partnerzy/pr_szukaj.php?par=1

Otrzymanie każdego zgłoszenia zostanie mailowo potwierdzone wraz z datą wpisania do bazy.

 

Zgodnie z ust. 16.1. pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, do SIR należy przekazać następujące informacje:

 1. Nazwa Grupy Operacyjnej
 2. Tytuł operacji (krótki i zrozumiały, jedno kluczowe zdanie o operacji, maksymalnie 150 znaków).
 3. Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji.
 4. Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji).
 5. Źródła finansowania operacji.
 6. Całkowity budżet operacji.
 7. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.81) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji. 10.82)
 8. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów (w języku polskim i angielskim).
 9. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata (prosty opis, bez stosowania terminologii naukowej, w języku polskim i angielskim).
 10. Adres strony internetowej dotyczącej operacji.
 11. Dodatkowe informacje na temat realizowanej operacji zamieszczane z inicjatywy beneficjenta.

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przekazywania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 21 od zawarcia umowy informacji o realizowanej operacji, zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy. 

 

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Wojciech Maj

Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR

w.maj@cdr.gov.pl tel. 22 274 23 18