Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza – nabór wniosków

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru można składać na realizację operacji w ramach działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”, o których mowa w art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014.

 

Pomoc na realizację operacji przyznaje się:

  • szkole wyższej lub szkole ponadpodstawowej w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcących lub prowadzących badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 678, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami rybnymi”, lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód;
  • instytutowi badawczemu lub instytutowi naukowemu;
  • podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub przetwórstwa produktów rybnych – w przypadku, gdy operacja jest realizowana wspólnie przez ten podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2, powiązanymi ze sobą umową konsorcjum.

 

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 6 czerwca 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r. włącznie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków udostępnione są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz