Nabór uzupełniający do Rady Kobiet w rolnictwie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nabór uzupełniający do Rady Kobiet w rolnictwie. Nabór będzie prowadzony od 5 do 19 maja br.

 

O Radzie Kobiet w rolnictwie

Rada jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Rady należy m.in.:

  • analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikacja problemów w tym zakresie;
  • rekomendowanie różnego rodzaju inicjatyw;
  • wspieranie akcji społecznych oraz innych działań związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet na terenach wiejskich.

 

Cel naboru uzupełniającego

W wyniku naboru uzupełniającego zostaną wyłonione:

  • przedstawicielki z ogólnopolskich, zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych oraz samorządu rolniczego;
  • przedstawicielki kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia kandydatek należy składać na dołączonym formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać – jednocześnie w formie elektronicznej i tradycyjnej:

  • skan własnoręcznie podpisanego formularza na adres mailowyradakobiet@minrol.gov.pl;
  • oryginał na adres Ministerstwa:

Departament Oświaty i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

z dopiskiem:

Rada Kobiet w rolnictwie

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji