Projekt LIAISON – konferencja kończąca realizację projektu dotyczącego wdrażania innowacji w rolnictwie i leśnictwie

W dniach 26-27 kwietnia 2022r. w Pruszkowie odbyła się konferencja końcowa projektu Liaison – Zwiększenie Innowacyjności w Rolnictwie: Powiązanie Aktorów, Instrumentów i Polityk poprzez Sieć” (ang. “Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks — LIAISON”).
Celem projektu była analiza mechanizmów wdrażania projektów opartych na zasadach wielopodmiotowości (Multi actors approach) i współtworzenia (co-creation). Projekt realizowany był od roku 2018 do końca kwietnia br.

W ramach projektu objęto badaniami w formie analizy danych i wywiadów pogłębionych z liderami:

  1. ponad 200 projektów innowacyjnych z UE, Norwegii i Szwajcarii,
  2. 30 studiów przypadków obejmujących analizę danych zastanych oraz serie wywiadów z przedstawicielami różnych partnerów biorących udział w realizacji danego projektu. Wyniki badań zostały następnie poddane analizie w celu określenia kluczowych aspektów wspierających podejmowanie współpracy na zasadzie wielpodmiotowości i współtworzenia.

W trakcie konferencji przedstawiono wnioski projektu Liaison ze szczególnym uwzględnieniem ich odniesień dla polskiego kontekstu społecznego, instytucjonalnego i finansowego systemu funkcjonowania transferu wiedzy z nauki do praktyki rolniczej. Z tego przyjętego założenia wynikał skład osób mających prezentacje na konferencji. Kwestie związane bezpośrednio z projektem Liaison zostały przedstawione przez dr. Susanne v. Münchhausen, koordynatorkę projektu i dr. Jekaterinę Markow, ekspertkę reprezentujące lidera projektu Eberswalde University for Sustainable Development (HNEE), Niemcy oraz Karolinę Świstak, Monikę Wachnowicz-Borządek oraz Janusza Dąbrowskiego w imieniu Centrum Doradztwa Rolniczego jako podmiotu realizującego projekt w Polsce. Dodatkowe tematy powiązane z kontekstem wdrażania projektów innowacyjnym w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich przedstawione zostały przez Panią Bożenę Podlaską reprezentującą Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Horyzont Europa działający przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Pana Wojciecha Styburskiego, Prezesa zarządu firmy AGROINTEGRACJA jak również Piotra Dąbrowskiego Kierownika Działu Innowacji w Rolnictwie CDR w Brwinowie. Ponadto w konferencji aktywny udział brał również przedstawiciel SGGW, Pan Andrzej Szmalc, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką.

W drugim dniu konferencji przeprowadzono dyskusję z uczestnikami w podziale na trzy grupy tematyczne powiązane z mechanizmami wdrażania projektów innowacyjnych w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w odniesieniu do głównych wniosków projektu Liaison. Wskazano na potrzebę zwiększenia integracji działań innowacyjnych niezależnie od źródeł finansowania przedsięwzięć przez podmioty realizujące tego typu przedsięwzięcia.  Warto podkreślić następujące tematy poruszone w czasie dyskusji:

  1. rozważenie opcji przeprowadzenia pogłębionej analizy działających w Polsce grup operacyjnych powstałych w ramach wsparcia działania Współpraca w celu identyfikacji trendów (jakiego rodzaju partnerzy są najbardziej aktywni w tworzeniu grup operacyjnych),
  2. kontynuacja dyskusji rozpoczętej w trakcie konferencji dotyczącej pogłębienia współpracy pomiędzy siecią ośrodków doradztwa rolniczego (w tym brokerów innowacji) a siecią centrów promowania innowacji działających przy uczelniach rolniczych,
  3. poszerzenia promowania udziału w międzynarodowych programach UE (w tym Horyzontu Europa) przez polskie doradztwo rolnicze, w tym jednostki publicznego doradztwa rolniczego.