Globalne negocjacje w sprawie bioróżnorodności

W dniach 14–29 marca UE uczestniczy we wznowionych globalnych spotkaniach dotyczących różnorodności biologicznej, aby dokonać postępów w opracowywaniu globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. – nowego globalnego porozumienia służącego powstrzymaniu i odwróceniu procesu utraty roślin, zwierząt i ekosystemów naszej planety. Rozmowy w Genewie to ostatnia oficjalna sesja, podczas której rządy będą mogły negocjować globalne, dziesięcioletnie porozumienie, zanim jeszcze w tym roku zostanie ono przyjęte na COP15 – konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej, która odbędzie się w Kunming w Chinach. Ramy te będą stanowić wytyczne dla globalnych działań na rzecz przyrody i ludzi, które mają zasadnicze znaczenie w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i budowaniu sprawiedliwszego, bezpieczniejszego i zdrowszego świata dla wszystkich i wszędzie.

UE utorowała drogę do współpracy z krajami dzielącymi jej poglądy na rzecz ambitnego porozumienia, w którym określono wymierne cele dotyczące bezpośrednich i pośrednich czynników powodujących utratę, opracowano znacznie bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące monitorowania i przeglądu oraz zapewniono jasność w zakresie środków wdrażania.

UE będzie negocjować co najmniej następujące elementy ram:

  • ambitne, wymierne i określone w czasie cele pośrednie i końcowe, które będą miały na celu odbudowę, odporność i odpowiednią ochronę wszystkich światowych ekosystemów do 2050 r.;
  • cele dotyczące bezpośrednich i pośrednich czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej oraz zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w tym cel 30×30 dotyczący ochrony co najmniej 30% światowych gruntów i oceanów do 2030 r.;
  • przepisy operacyjne dotyczące mobilizacji środków finansowych i innych środków wdrażania; w tym kontekście, we wrześniu przewodnicząca Ursulavon der Leyen ogłosiła, że UE podwoi swój międzynarodowy udział w finansowaniu różnorodności biologicznej, w szczególności dla krajów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;
  • znacznie skuteczniejsze procesy wdrażania, monitorowania i przeglądu, w tym przejrzystość w zakresie planowanego wdrażania, sprawozdawczość, analiza luk na szczeblu światowym i – w razie potrzeby – bilans działań skutkujący podwojeniem wysiłków;
  • skuteczna realizacja trzeciego celu Konwencji o różnorodności biologicznej w zakresie dostępu do zasobów genetycznych związanych z różnorodnością biologiczną oraz sprawiedliwego i równego podziału tych korzyści, co gwarantuje jednocześnie, że nauka, badania naukowe i innowacje mogą nadal przynosić pełne korzyści, które wspierają również realizację innych celów oraz
  • zapewnienie poszanowania praw ludności rdzennej oraz pełnego i skutecznego udziału tej ludności i zainteresowanych stron.

UE będzie opierać się na pozytywnych wynikach Zgromadzenia ONZ ds. Ochrony Środowiska w Nairobi, w tym na uzgodnionej definicji rozwiązań opartych na zasobach przyrody, które mają zasadnicze znaczenie dla przyrody, ludzi i klimatu.

W sprawozdaniu IPBES z globalnej oceny różnorodności biologicznej oraz niedawno opublikowanym wkładzie w 6. sprawozdanie oceniające Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu podkreślono, że świat ma szybko kurczącą się możliwość, aby zapewnić przyszłość, w której da się żyć. Wzywa się w nim do podjęcia pilnych działań na rzecz odbudowy w ciągu najbliższej dekady zdegradowanych ekosystemów, aby złagodzić skutki zmiany klimatu, w szczególności poprzez odbudowę zdegradowanych terenów podmokłych i rzek, lasów i ekosystemów rolniczych.

Konferencja ONZ na temat różnorodności biologicznej (COP15) składa się z dwóch części. Pierwsza część odbyła się w Kunming i wirtualnie w dniach 11–15 października 2021 r. w ramach obrad wysokiego szczebla. Strony Konwencji o różnorodności biologicznej potwierdziły swoje zobowiązanie do realizacji do 2050 r. wizji „Życia w harmonii z przyrodą”, przyjmując Deklarację z Kunming. Tę politykę należy teraz przełożyć na konkretne wsparcie polityczne dla ambitnych globalnych ram różnorodności biologicznej w okresie po 2020 r., a następnie na ich pełne wdrożenie.

Druga część COP15 odbędzie się bezpośrednio w Kunming (Chiny) pod koniec 2022 r. Strony spotkają się wtedy, aby zakończyć negocjacje i podjąć decyzję w sprawie nowych globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska przyjęła w zeszłym roku unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej, której celem jest skierowanie europejskiej różnorodności biologicznej na ścieżkę odbudowy do 2030 r. W ramach tej strategii Komisja przedstawi w tym miesiącu pionierską ustawę o odbudowie przyrody. 

 

Więcej informacji udostępnionych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej – otwórz