KE poszukuje innowacyjnych pomysłów na poprawę ochrony i odbudowy stanu gleby w Europie. Złóż wniosek!

Komisja Europejska poszukuje najlepszych innowacyjnych pomysłów na poprawę ochrony i odbudowy stanu gleby w Europie. Całkowity dostępny budżet wynosi 62 mln EUR. Termin składania wniosków projektowych o dofinansowanie z programu „Horyzont Europa” upływa 24 marca.

 

Jakiego rodzaju projekty UE zamierza finansować?

Zaproszenie do składania wniosków na misje dotyczące gleby w 2021 r. ma na celu stworzenie podstaw dla zorganizowanego rozwoju działań misji i określenie wiarygodnej ścieżki, która przyczyni się do osiągnięcia celu i założeń misji.

Finansowane projekty będą wspierać tworzenie laboratoriów zajmujących się zdrowiem gleby oraz walidację i definiowanie wskaźników zdrowia gleby; oraz stworzenie nowej generacji doradców ds. gleby, którzy będą kierować właścicielami gruntów i zarządcami gruntów we wdrażaniu zrównoważonych praktyk, a także kierować władzami w podejmowaniu decyzji dotyczących pozytywnego wpływu na zdrowie gleby.

Zaproszenie ma również na celu wspieranie badań mających na celu analizę związku między zdrowiem gleby a pożywną i bezpieczną żywnością oraz podniesienie świadomości na temat wartości inwestowania w zdrowie gleby i dodatkowych korzyści w całym społeczeństwie.

To tylko niektóre z oczekiwanych rezultatów finansowanych projektów. W sumie istnieje osiem różnych tematów otwartych do składania wniosków. Niektóre tematy wymagają „podejścia wielopodmiotowego”, w tym zrównoważonej kombinacji kluczowych podmiotów z różnych sektorów w trakcie trwania projektu, aby zapewnić współtworzenie.

Potencjalni wnioskodawcy mogą zapoznać się z programem prac na lata 2021–2022,  aby dowiedzieć się więcej.

 

Jak aplikować

Wnioskodawcy muszą złożyć swoje wnioski w terminie 24 marca za pośrednictwem portalu Funding & Tenders. Sprawdź, jak złożyć wniosek i zapoznaj się z zaproszeniem do składania wniosków

 

Czym jest misja UE: Porozumienie w sprawie gleby dla Europy?

Zdrowe gleby są niezbędne do życia. Zapewniają bezpieczną żywność, czystą wodę, różnorodność biologiczną i różne inne ważne usługi ekosystemowe. Jednak w UE ogromny odsetek gleb pozostaje niezdrowy z powodu niezrównoważonych praktyk, rosnącej presji demograficznej i zmian wzorców konsumpcji oraz jest coraz bardziej podatny na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Dlatego tak ważna jest misja UE: Porozumienie w sprawie gleby dla Europy. Misja będzie współpracować z obywatelami i zainteresowanymi stronami z różnych sektorów i terytoriów w celu ochrony i odtwarzania gleb w Europie i poza nią oraz przyczyni się do realizacji kilku celów Zielonego Ładu.

Misja opiera się na czterech filarach:

  1. Ambitny program badań naukowych i innowacji z silnym komponentem nauk społecznych;
  2. Sieć żywych laboratoriów i latarni morskich do współtworzenia wiedzy oraz testowania i demonstrowania rozwiązań;
  3. Zharmonizowane ramy monitorowania gleby;
  4. Podnoszenie świadomości obywateli na temat wartości gleby.

 

Jaka jest rola badań?

Badania naukowe i innowacje mają zatem kluczowe znaczenie dla współtworzenia wiedzy oraz demonstrowania, zwiększania skali i powielania istniejących i nowych rozwiązań.

Program „Horyzont Europa” zainwestuje 320 mln euro w latach 2021–2023 we wsparcie realizacji misji.

 

Więcej informacji

Misja UE: Porozumienie w sprawie gleby dla Europy

Zaproszenie do składania wniosków o ekspertów w dziedzinach związanych z glebą

 

Źródło: Komisja Europejska