VIII posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyło się w formule online VIII posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, działającej przy grupie roboczej  ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Posiedzenie otworzyła pani Magdalena Maciejewska – dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie posiedzeniu przewodniczył Pan Henryk Skórnicki – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Wystąpienia podczas posiedzenia koncentrowały się przede wszystkim na osiągnięciach w regionach i na szczeblu krajowym w sieciowaniu i promowaniu innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Podkreślono, że rozwiązanie zastosowane od roku 2015 w Polsce – tworząc w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) wyspecjalizowaną Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR) i umieszczenie jej w systemie publicznego doradztwa rolniczego – uznawane jest na szczeblu unijnym jako wartościowe i skuteczne rozwiązanie.

Po przyjęciu porządku obrad, Pan Paweł Krzeczunowicz – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, przedstawił bieżącą informację dotyczącą funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Następnie Pani Iwona Obojska-Chomiczewska – kierownik Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR, przedstawiła bieżącą informację o funkcjonowaniu Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) oraz przykłady dobrych praktyk (pobierz prezentację).

Reprezentanci Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku przedstawili przykłady realizowanych operacji SIR przez te jednostki (pobierz prezentację: DODRMODRLODR).

W dalszej części spotkania Pan Ryszard Kogut – zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej i Promocji w MRiRW omówił założenia dotyczące funkcjonowania sieci Wspólnej Polityki Rolnej w nowym okresie programowania w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027 (pobierz prezentację).

Następnie Pani Bożena Podlaska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy omówiła możliwości finansowania projektów w 2022 roku w ramach programu Horyzont Europa Klaster 6 (pobierz prezentację). Pani Podlaska zaprosiła do udziału w wydarzeniu przedstawiającym kolejne możliwości finansowania ze strony programu Horyzont Europa (link do wydarzenia: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/przeksztalcmy-nasze-problemy-w-nowe-mozliwosci-oferta-konkursowa-misji-w-he).

Pan Krzysztof Janiak – zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przedstawił informacje dotyczące prac podgrupy ds. innowacji EIP AGRI oraz aktualny stan prac w zakresie wdrażania działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020. Pan Janiak podkreślił znaczący wzrost zainteresowania działaniem „Współpraca” i zwrócił uwagę na kolejne konkursy planowane na rok 2022 (pobierz prezentację).

Uczestnikom spotkania przypomniano, że sekretariat EIP-AGRI prowadzi obecnie rekrutację na badaczy i praktyków mający specjalistyczną wiedzę do trzech nowych Gryp Fokusowych:

  • zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych;
  • cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi;
  • środowiskowo zorientowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu.

Nabór trwa do 11 stycznia 2022 r. Więcej informacji pod linkiem:  EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych!).

Posiedzenie grupy podsumował i zamknął przewodniczący – Pan Henryk Skórnicki.

 

Źródło: KSOW