Innowacyjna technologia w żywieniu jeleniowatych zmniejszająca wpływ środowiskowy

Grupa Operacyjna EPI „Modern Deer Farming”  realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt pn.  „Wykorzystanie różnych kultywarów wierzby w celu zwiększenia efektywności chowu fermowego jeleniowatych oraz trwałego zwiększenia zazielenienia w gospodarstwach rolnych jako innowacyjne elementy nowoczesnej produkcji oraz zwiększania odporności środowiska”.   

 

Działania Grupy mają na celu udoskonalenie technologii efektywnego żywienia jeleniowatych fermowych w okresie letnim poprzez racjonalne wykorzystanie wierzby w suplementacji żywienia. Celem  projektu jest również wprowadzenie upraw różnych kultywarów wierzby jako innowacyjnego elementu w technologii żywienia jeleniowatych utrzymywanych w chowie fermowym oraz zwiększenie zazielenienia gruntów marginalnych. Trwałe plantacje wierzby na fermach, poza funkcją żywieniową, stanowić będą równocześnie podstawę do ubocznej produkcji sadzonek wierzby.

W ramach projektu zaplanowano następujące prace rozwojowe:

  • określenie różnic w składzie chemicznym poszczególnych kultywarów w celu ustalenia ich wartości pokarmowej,
  • określenie preferencji żywieniowych jeleni i danieli fermowych w stosunku do poszczególnych kultywarów,
  • określenie wpływu zastosowania wierzby na stan zdrowotny zwierząt, ustalenie wpływu zastosowania wierzby w żywieniu letnim jeleniowatych na poszczególne cechy jakości mięsa.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez wykonanie szeregu analiz chemicznych składu badanych kultywarów wierzby, ich wpływu na fizjologię trawienia, jakość mięsa oraz ich przydatność jako gatunku możliwego do użycia w działaniach związanych z zazielenieniem i ograniczeniem szkód łowieckich. Planowane rezultaty to wzbogacenie okresowego żywienia w postaci żeru pędowego w hodowli jeleniowatych. Rezultatem ma być również skuteczniejsze zbilansowanie produkcji pasz objętościowych i obniżenie kosztów produkcji.

Największe korzyści:

Proponowane w projekcie wprowadzenie na fermach stałych, dodatkowych źródeł paszy w postaci okresowo udostępnianych poletek dostarczających żeru pędowego pozwoli nie tylko na zbliżenie sposobu żywienia do naturalnego dla tej grupy zwierząt ale także na skuteczniejsze zbilansowanie produkcji pasz objętościowych. Wprowadzenie do praktyki fermowej powyższych rozwiązań powinno w konsekwencji wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji oraz równocześnie zwiększenie tzw. zazielenienia poprzez wdrożenie na skalę produkcyjną wieloletnich plantacji wierzby jako udostępnianego okresowo zwierzętom elementu żywienia. Realizacja projektu umożliwi rolnikom bezpośredni dostęp do technologii za pośrednictwem publikacji wyników na stronie internetowej oraz w formie późniejszej publikacji wyników w formie drukowanej Poprawa efektywności produkcji dziczyzny fermowej powinna wpłynąć na stabilizację wprowadzania jej obrotu. Działania mają również przełożenie na zarządzanie szkodami wyrządzanymi przez dziką zwierzynę, w tym przez jeleniowate, bowiem pilną sprawą jest wdrożenie skutecznych, opartych na wynikach badań naukowych, metod tworzenia pasów zaporowych złożonych z roślin zgryzowych dla ograniczenia skali szkód.

Termin realizacji: od 2021-02-04 do 2022-10-31

Źródła finansowania: EFRROW, Krajowe środki publiczne, Instytut Parazytologii PAN, Nadleśnictwo Strzałowo,

Budżet projektu: 459 471,00 zł,

Obszar realizacji: PL622,

Strona internetowa: https://kosewopan.pl/pl/o-nas/2021-2/