Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego

Grupa Operacyjna Zielone Mleko z dniem 15 kwietnia 2021 r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych„, w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem operacji Zielone Mleko jest utworzenie grupy współpracujących ze sobą różnych podmiotów, działających w otoczeniu szeroko rozumianego rolnictwa. Ostatecznym celem jej działalności jest z jednej strony maksymalizacja dochodów osiąganych w gospodarstwach rolników producentów mleka, uczestników operacji, poprzez produkcję mleka o wysokiej jakości biologicznej, a z drugiej strony przedstawienie konsumentom, również przez uczestnika operacji, oferty innowacyjnych produktów żywnościowych w postaci serów dojrzewających produkowanych z tego mleka. Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu produkcji mleka i serów dojrzewających o unikalnym składzie chemicznym i podwyższonych walorach odżywczych (efektywnie wzbogaconych o 20-30% w wielonienasycony kwas tłuszczowy α-linolenowy (z grupy omega-3), witaminę E, β-karoten oraz charakteryzujących się korzystnym z punktu widzenia zdrowia człowieka, poniżej 4:1, stosunkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Cel główny projektu będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących celów cząstkowych: opracowanie nowych technologii produkcji mleka krowiego o podwyższonych wartościach odżywczych, opracowanie nowych technologii i wytworzenie innowacyjnego produktu w postaci sera dojrzewającego, opracowanie nowych metod marketingu dotyczących wprowadzania na rynek innowacyjnego produktu w postaci sera dojrzewającego. Końcowym efektem działań podjętych w projekcie będzie produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających, cechujących się właściwościami prozdrowotnymi. Surowcem wyjściowym do produkcji sera będzie mleko o wysokiej wartości biologicznej pozyskiwane od krów żywionych dawkami z dominującym udziałem traw, wzbogaconych koniczynami i ziołami.

 

W założeniu projektu rezultaty operacji mają przynieść korzyści adresatom działającym w kilku obszarach. W przypadku rolników dotyczyć one będą poprawy efektywności użytkowania trwałych użytków zielonych, optymalizacji żywienia krów mlecznych, możliwości produkcji mleka o podwyższonej jakości biologicznej, co pozwoli uzyskać wyższą jego cenę przy odstawie do zakładu mleczarskiego. Podmiot skupujący w wyniku realizacji operacji pozyskiwał będzie mleko surowe o wyższej jakości i przydatności technologicznej, w porównaniu z mlekiem pochodzącym z gospodarstw konwencjonalnych. Pozyskiwany wyższej jakości surowiec będzie bazą do produkcji serów dojrzewających o określonej, wysokiej jakości biologicznej i zdrowotnej. Produkcja nowego asortymentu innowacyjnych serów pozwoli spółdzielni mleczarskiej wzbogacić swoją ofertę handlową na rynku regionalnym i krajowym. Rezultaty operacji korzyści przyniosą również konsumentom. Tym, którzy przywiązują coraz większą wagę do jakości znajdującej się w sprzedaży żywności, jej bezpieczeństwa, naturalności, tradycji wytwarzania i wartości prozdrowotnej.

 

Czas realizacji projektu: 15.04.2021 – 31.12.2022

 

Źródła finansowania: Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020/Działanie \”Współpraca\”, własne środki finansowe konsorcjantów. Przyznana pomoc na realizację operacji: 5 003 000,00 zł (słownie: złotych: pięć milionów trzy tysiące złotych, 00/100). Ze środków EFRROW w wysokości 3 183 408,90 zł (słownie złotych: trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem, 90/100), co stanowi 63,63 % przyznanej pomocy na realizację operacji. Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 819 591,10 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 10/100).

 

Budżet projektu: 8 099 016,39 PLN

 

Obszar realizacji: PL637 Chojnicki, PL621 Elbląski, PL613 Bydgosko-toruński

 

Strona internetowa: www.zielonemleko.eu

 

Słowa kluczowe: jakość/przetwórstwo żywności i odżywianie