Cykl filmów „Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zakończyło pierwszy etap projektu pt. „Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska” , polegający na realizacji 5 filmów promujących dobre praktyki związane z ochroną środowiska w gospodarstwach rolnych.

Zrealizowane filmy w ramach cyklu to:

1. Gospodarstwo biodynamiczne przyjazne środowisku

2. Jak przechowywać odchody zwierzęce by ograniczyć zanieczyszczenia wód

3. Biogazownie rolnicze

4. Mikroorganizmy w żywieniu zwierząt i gospodarce nawozowej

5. Kurnik przyjazny zwierzętom i środowisku

W filmach zaprezentowane zostały gospodarstwa rolne, które stosują rozwiązania przyjazne środowisku. Rolnictwo, tak jak każda działalność produkcyjna, stanowi realne zagrożenie środowiska, a ograniczanie tego zagrożenia jest jednym z priorytetów współczesnej gospodarki żywnościowej.
W całokształcie polityki gospodarczej UE tzw. sprawy środowiskowe nabierają ogromnego znaczenia i muszą być realizowane zgodnie z założeniami wspólnej polityki rolnej. Dlatego nasza operacja pokazująca prawidłowe rozwiązania zastosowane w gospodarstwach rolnych, wpływające na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do gleby, wody i powietrza doskonale wpisuje się w założenia WPR.

Nasz cykl zaczynamy od prezentacji gospodarstwa biodynamicznego. Gospodarstwo biodynamiczne Juchowo leżące w województwie zachodniopomorskim gospodaruje na niemal dwóch tysiącach hektarów należących do Fundacji im. Stanisława Karłowskiego. To największe gospodarstwo biodynamiczne w Polsce oraz jedno z największych w Europie.

Kolejny odcinek zwraca uwagę na prawidłowe przechowywanie odchodów zwierzęcych. Ochrona wód, to jedno z ważnych zagadnień w ochronie środowiska, wynikająca z tzw. dyrektywy azotanowej. W roku 2018 weszło w życie nowe rozporządzenie, mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. „Program działań”. W związku z tym, rolnicy/przedsiębiorcy prowadzący produkcję rolną (roślinną, zwierzęcą) również działy specjalne produkcji rolnej, mają obowiązek przestrzegania określonych zasad dotyczących nawożenia nawozami naturalnymi i mineralnymi azotowymi, przechowywania nawozów naturalnych i prowadzenia określonej dokumentacji. W tym odcinku prezentujemy państwu dobre praktyki zastosowane w gospodarstwach rolnych, mające wpływ na ograniczania zanieczyszczeń środowiska, a przede wszystkim na ochronę wód.

W odcinku zatytułowanym „Biogazownie rolnicze” zwracamy uwagę na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej. Należy pamiętać, że nawet prawidłowo przechowywany obornik na pryzmach czy gnojowica w zbiornikach emitują związki odorowe . Spowodowane jest to fermentacją, w wyniku której powstaje metan i siarkowodór. Obydwa gazy mają niekorzystny wpływ na środowisko. Alternatywnym rozwiązaniem jest więc wykorzystanie obornika oraz gnojowicy jako substratu dla biogazowni. W wyniku fermentacji w biogazowni powstaje poferment , który jest doskonałym nawozem pozbawionym nieprzyjemnego zapachu. Jednak najważniejszym, prośrodowiskowym aspektem pracy biogazowni jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej. Rozwój biogazowni jest powiązany z europejską polityką klimatyczną i energetyczną. Jej celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), a także poprawa efektywności energetycznej . Niepotrzebne resztki upraw, gnojowica oraz inne odpady organiczne stają się coraz bardziej kłopotliwe wraz z rozwojem gospodarstwa. Odpowiedzią na ten problem jest technologia przeznaczona dla indywidualnych gospodarstw rolnych – mikrobiogazownie rolnicze. Takich biogazowni nie ma jeszcze dużo w Polsce. Dzisiaj zapraszamy Państwa do jednej z nich. Sam rolnik opowie nam o zaletach i wadach wynikających z użytkowania biogazowni rolniczej.

Kolejny odcinek „Mikroorganizmy w żywieniu zwierząt i gospodarce nawozowej” pokazuje możliwości zastosowania efektywnych organizmów potocznie zwanych Emami w rolnictwie. Jeśli chodzi o produkcje zwierzęcą to Emy stosowane jako dodatek do pasz, kiszonek, sianokiszonek zwiększają przyswajalność dawki pokarmowej. Stosowane są również do odkażania pomieszczeń, w tym stanowisk, na których utrzymywane są zwierzęta. Preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy stosować można również do zabezpieczania przed pleśnieniem płodów w magazynach, w tym słomy i siana a także do poprawy kondycji żwacza u dorosłego bydła oraz przewodu pokarmowego u cieląt. Mikroorganizmy można również zastosować do ograniczeń związanych z zanieczyszczeniami środowiska. A jakie rezultaty można otrzymać stosując mikroorganizmy? Tego dowiemy się odwiedzając gospodarstwo rolne Pana Patryka Szerfenberga zajmującego się m.in. hodowlą bydła mięsnego.

W ostatnim odcinku „Kurnik przyjazny zwierzętom i środowisku” dowiemy się m.in. o innowacyjnych rozwiązaniach sprzyjającym zdrowiu kurcząt i ochronie środowiska. Budowa kurników to ciągle gorący temat. Nie raz słyszymy o protestach lokalnej społeczności, gdzie rozpoczyna się budowa nowych obiektów lub rozbudowa istniejących. Wszyscy obawiają się dużych emisji gazów, kurzu i przykrych dla otoczenia zapachów z kurnika. Czy nadal tak jest i czy są sposoby ograniczające emisję? Stosując najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne możemy znacznie ograniczyć a nawet prawie wyeliminować to zjawisko. W tym odcinku odwiedzimy kurniki w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie w ramach powołanej grupy operacyjnej „Bezpieczna ferma” trwają badania mające na celu m.in. poprawę warunków higienicznych ściółki i ograniczenie emisji związków odorowych do środowiska naturalnego.