Relacja ze spotkania podsumowującego realizację operacji własnej pn.: Koncepcja nt.: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie

 

W dniu 16.12.2020 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu zorganizowało spotkanie podsumowujące realizację operacji własnej pn.: „Koncepcja nt.: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Operacja była realizowana w terminie od 1.05 do 10.12.2020 r. przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu z wsparciem merytorycznym ekspertów zewnętrznych, na zlecenie i we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Celem projektu było opracowanie koncepcji nowoczesnego systemu wykorzystywanego w doradztwie rolniczym do tworzenia sieci kontaktów, wspierania transferu wiedzy i innowacji, promowania dobrych praktyk, z wykorzystaniem technologii ICT. W założeniu CDR w Brwinowie opracowana koncepcja mogłaby zostać wykorzystana w przyszłości jako podstawa do utworzenia zintegrowanej platformy doradczej.

Spotkanie otworzyli Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie Krzysztof Janiak oraz Dyrektor Oddziału CDR w Poznaniu Mariusz Tatka, którzy przedstawili ogólne zagadnienia dotyczące projektu oraz celowość opracowania koncepcji w aspekcie świadczenia usług doradczych w formie zdalnej. Następnie, Pan Łukasz Bocheński pracownik CDR Oddział w Poznaniu przybliżył podstawowe informacje na temat realizowanej operacji SIR (m.in. cel, przedmiot operacji), w tym harmonogram prac oraz czynności podejmowane w celu prawidłowego wykonania projektu od strony merytorycznej i organizacyjnej.

Koncepcję nt.: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie zaprezentował Pan Marcin Płóciennik z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego w Poznaniu, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych Pana Macieja Zacharczuka z WODR w Poznaniu oraz profesora dr hab. Tomasza Stuczyńskiego.

Wśród omawianych tematów były m.in.:

  1. Czynniki wpływające na rozwój usług online w rolnictwie;
  2. Analiza popytu na wybrane usługi doradcze;
  3. Produkty i usługi dostępne w doradztwie publicznym i udostępniane przez podmioty prywatne;
  4. Nowe produkty dla doradztwa i wsparcia transferu wiedzy w rolnictwie ze wskazaniem zasad pozyskania i udostępniania danych, form realizacji usług (poziom dojrzałości usługi) itp.;
  5. Architektura systemu informatycznego niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług, w tym powiązanie z istniejącymi, bądź realizowanymi projektami informatycznymi;
  6. Kamienie milowe oraz terminy realizacji działań wskazanych w koncepcji.

Na zakończenie spotkania zorganizowano forum dyskusyjne, w trakcie którego poruszono zagadnienia dotyczące m.in. finansowania działań wskazanych w koncepcji, możliwości rozwoju usług doradczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT, kompatybilność usług opisanych w koncepcji z innymi produktami dostępnymi na rynku.

Dziękujemy Państwu za współpracę i wsparcie merytoryczne na etapie realizacji operacji, w tym udostępnione dane i informacje oraz udział w spotkaniu podsumowującym.