Dzień Przedsiębiorcy Rolnego – relacja z konferencji

W dniu 26. listopada 2020 r. odbyła się konferencja Dzień Przedsiębiorcy Rolnego pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu nt.: ,,Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – Inteligentne Rolnictwo”. W związku z sytuacją epidemiczną, konferencję przeprowadzono w formie zdalnej, a transmisja na żywo była nadawana z CDR O. w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczyły 352 osoby: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup operacyjnych EPI, przedsiębiorcy sektora rolnego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, pracownicy okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, Polskiej Federacji Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka, przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych.

Konferencję otworzyli: Pan Ireneusz Drozdowski – Dyrektor CDR w Brwinowie oraz Pan Mariusz Tatka – Dyrektor CDR w Brwinowie O. w Poznaniu i Pan Maciej Szłykowicz – Z-ca dyrektora WODR w Poznaniu, podkreślając rolę doradztwa w upowszechnianiu innowacyjnych technologii cyfrowych możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym, warunkujących wzrost dochodu rolniczego w dobie dynamicznie rozwijającej się digitalizacji.

Konferencja obejmowała obrady plenarne oraz dwa panele dyskusyjne: produkcja roślinna i produkcja mleka. Podczas obrad plenarnych Pani Magdalena Maciejewska – Dyrektor Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji MRiRW ogłosiła wyniki I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”, skierowanego do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez  CDR w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników oraz złożyła gratulacje zwycięzcom, życząc im dalszych sukcesów. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spośród 12 kandydatów zgłoszonych do etapu krajowego przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w I edycji konkursu „Doradca Roku” Kapituła przyznała 3 nagrody:

I miejsce – Pani Małgorzata Kucharska – doradca ze Świętokrzyskiego ODR w Modliszewicach,

II miejsce – Pani Izabela Michniewicz – doradca z Dolnośląskiego ODR we Wrocławiu,

III miejsce – Pani Małgorzata Niemirska – doradca z Mazowieckiego ODR w Warszawie, Oddział  Poświętne w Płońsku.

Dyrektorzy ODR-ów wręczyli laureatkom konkursu dyplomy i nagrody.

Pierwszą prelekcję pt.: „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI)” wygłosił Pan Aleksander Bomberski – broker innowacji z CDR O. w Warszawie, podczas której przybliżył pojęcie innowacji w rolnictwie. Omówił także cele powstania europejskiego partnerstwa innowacyjnego na przykładzie Grup Operacyjnych, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęły realizację operacji w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Zagadnienia związane z działalnością grupy operacyjnej, na podstawie funkcjonowania grupy „Agrointegracja”, zaprezentował Pan Wojciech Styburski – producent rolny z województwa wielkopolskiego, prowadzący także działalność doradczą.

Następnie Pan Michał Sosiński z WODR w Poznaniu przedstawił inicjatywę utworzenia pilotażowych „Lokalnych Partnerstw ds. Wody” na terenie każdego województwa. Projekt ma na celu stworzenie sieci wzajemnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami tj.: lokalnym społeczeństwem, instytucjami i urzędami w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uzupełnienie obrad plenarnych stanowiły panele dyskusyjne na tematy związane z produkcją roślinną oraz produkcją mleka.

Dyskusja w ramach panelu ‒ produkcja roślinna moderowana była przez Pana Michała Sosińskiego. Głównymi tematami były: racjonalne gospodarowania zasobami gospodarstwa oraz wsparcie zarzadzania i optymalizacji działań wytwórczych w rolnictwie z wykorzystaniem rozwiązań tzw. inteligentnego rolnictwa.

Pierwszy wykład, prezentowany przez Panią Maję Sroczyńską nt.:  inwestycji w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym, dotyczył zagadnień związanych z dostępnością wód do celów gospodarczych, które determinują w późniejszym czasie koszty związane z inwestycją i użytkowaniem. Prelegentka omówiła także kwestie wymogów formalno-prawnych związanych z różnymi formami dostępu i poboru wód.

Temat pt.: „System nawodnień kierunkiem optymalizacji efektów produkcji rolniczej”, przedstawił Pan Paweł Kaczmarek – Prezes Top Farms Wielkopolska. W trakcie wykładu zaprezentowane zostały doświadczenia z nawadniania upraw w zarządzanych przez spółkę  gospodarstwach rolnych. Przedstawione zostały dane dotyczące wpływu wody na plonotwórczość roślin z uwzględnieniem kalkulacji opłacalności z wdrożenia nawodnień w gospodarstwach oraz zasady związane z realizacją inwestycji w obszarze nawodnień i działania podejmowane przez spółkę w celu zapewnienia zasobów wodnych dla celów rolniczych.

Druga część spotkania dotyczyła zagadnień tzw. inteligentnego rolnictwa.

Pan Lawrence Thomson – Prezes Zarządu KST Konsulting Sp. z o.o. oraz Pani Małgorzata Sawczenko omówili zarządzanie gospodarstwem z wykorzystaniem programu komputerowego GATEKEEPER oraz wskazali wymierne korzyści z dokumentowania zdarzeń w gospodarstwie rolnym dla celów analitycznych i planistycznych w formie elektronicznej.

Praktyczne zastosowanie produktów tzw. inteligentnego rolnictwa, w tym nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa zaprezentował w trakcie wykładu  pt.: „Rolnictwo precyzyjne w praktyce. Inteligentne rozwiązania w moim gospodarstwie”, Pan Adam Wolniak. W odniesieniu do swojego gospodarstwa prelegent wskazał czynniki wpływające na wdrożenie i zastosowanie  rozwiązań inteligentnego rolnictwa w praktyce rolniczej oraz wymierne korzyści z wdrożenia rozwiązań cyfrowych.

W panelu – produkcja mleka, której moderatorem był Pan prof. dr hab. Piotr Goliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dyskusja toczyła się wokół kilku tematów:

  • Zarządzanie bazą paszową z wykorzystaniem TUZ w warunkach suszy, który został wygłoszony przez Pana prof. dr hab. Piotra Golińskiego.

W czasie swojego wykładu prelegent skupił się na efektywnym wykorzystaniu bazy paszowej pochodzącej z trwałych użytków zielonych w warunkach suszy. Spośród czynników determinujących produktywność użytków zielonych, minimalizujących niekorzystny wpływ suszy na pierwszy plan wysuwał działania związane z wprowadzaniem nowych mieszanek, uwzględniających nowe genotypy roślin łąkowych, które są lepiej dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych oraz stosowanie odpowiednich terminów i dawek polewowych na podstawie teledetekcji. Podkreślał też duże znaczenie zabiegów pratotechnicznych, tj.: nawożenie obornikiem, dobre odżywienie roślin składnikami mineralnymi m.in. potasem, zwracanie uwagi na nowe formulacje nawozów czy zabiegi pielęgnacyjne oraz zwalczanie chwastów.

  • Nowe kierunki w zarządzaniu produkcją mleka – program ,,Stado OnLine’’ przedstawiony przez Panią Joannę Kwaśniewską z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Program „Stado OnLine” (SOL) stworzyła Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Dla hodowców, którzy prowadzą ocenę wartości użytkowej, program SOL jest narzędziem, dzięki któremu w łatwy sposób mogą analizować wyniki próbnych dojów. W prezentacji podkreślano, że program ten oferuje wiele analiz, zestawień i wykazów, które powstają na bazie danych, pochodzących z oceny wartości użytkowej oraz informacji dostarczanych do programu przez samego hodowcę. Program jest również swego rodzaju kalendarzem oborowym, który przypomina o ważnych terminach, np. planowanych zasuszeniach czy konieczności obserwacji rui, przypomnienia te można ustawić także w formie SMS-ów.

  • Zastosowanie programu ,,Stado OnLine’’ w praktyce, przybliżyła Pani Sylwia Mościcka – rolniczka z miejscowości Dąbrowie-Kity w województwie podlaskim.

Doświadczenia z funkcjonowania programu „Stado OnLine” na przykładzie gospodarstwa hodowlanego z 22 krowami dojnymi przedstawiła właścicielka. Wskazywała, że najczęściej wykorzystywany jest moduł INSEMINATOR, dzięki czemu program przypomina o sztukach do pokrycia i informuje, które pokrycia były skuteczne. W gospodarstwie korzysta się z wyceny genomowej jałówek i pokroju pierwiastek, co ułatwia pracę nad postępem hodowlanym stada. Bardzo pomocne są powiadomienia SMS np. przypominające o konieczności podania hormonu oraz możliwość korygowania dawek pokarmowych na podstawie oceny BSC i próbnych wyników doju.

  • Precyzyjne zarządzania stadem krów mlecznych – program e-stado zademonstrował Jarosław Kupis z firmy e-stado Sp. Z o.o.

W kolejnym programie wspomagającym zarządzanie stadem krów mlecznych wskazywano na funkcjonalności, które polegają na monitorowaniu czy kontroli w czasie rzeczywistym produkcji, płodności, zdrowia oraz dobrostanu pojedynczych osobników z populacji za pomocą sieci egzo- i endo-biosensorów umieszczanych na i w ciele zwierząt. Prelegent wskazywał, że działanie systemu nie ogranicza się jedynie do raportowania informacji, a dostarcza gotowe wnioski i zalecenia dla hodowcy. System jest w stanie odróżnić problemy zdrowotne pojedynczych sztuk spowodowane ich indywidualnym zachorowaniem od tych, spowodowanych pogorszeniem warunków ich utrzymania np. stresem cieplnym. Na koniec prelegent podkreślił, że precyzyjne zarządzanie to prewencja w miejsce leczenia czy brakowania zwierząt, a obiektywne dane i wnioski płynące z programu e-stado gwarantują, że decyzje podejmowane przez hodowców będą trafne i podjęte w optymalnym czasie.

  • Indeks Ekonomiczny w zarządzaniu stadem krów mlecznych zreferował prof. UPP, dr hab. Tomasz Strabel – Dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM w Poznaniu.

Nieodłącznym elementem każdej dyskusji wśród hodowców bydła mlecznego jest opłacalność produkcji. Pan profesor wskazywał na fakt, że trzeba jej szukać przede wszystkim w ramach zarządzania stadem. Ułatwić zadanie w podejmowaniu decyzji hodowlanych ma tzw. Indeks Ekonomiczny, który został opracowany przez Centrum Genetyczne PFHBMiPM. Indeks Ekonomiczny ma usprawnić prowadzenie selekcji bydła z nastawieniem na maksymalizację zysków wynikających z postępu genetycznego, a w konsekwencji zwiększyć konkurencyjność gospodarstw.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom na czacie.

Wydarzenie zostało zrealizowano w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Wpisuje się w podstawowe cele jakimi są: ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk, a także rozwijanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie.

Zarówno konferencja, jak i konkurs zostały zrealizowane w ramach działań Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziękujemy za aktywny udział w konferencji i zapraszamy na kolejny Dzień Przedsiębiorcy Rolnego już za rok.

Do pobrania: