Europejscy interesariusze pracują nad europejską długoterminową wizją obszarów wiejskich

Grupy interesariuszy z obszarów wiejskich oraz organizacje z całej Unii Europejskiej rozpoczynają prace nad przygotowaniem „długoterminowej wizji obszarów wiejskich”, która zostanie opracowana przez Komisję Europejską (KE).

Długoterminową wizję obszarów wiejskich koordynuje wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica, będąca komisarzem UE ds. demokracji i demografii. Współpracować w tym temacie również będą Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. Rolnictwa oraz Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności i reform. Oczekuje się, że europejskie konsultacje społeczne rozpoczną się we wrześniu 2020r.

Jedną z pierwszych organizacji europejskich, która podzieliła się swoimi poglądami na temat wspomnianej wizji jest Euromontana formułując swoje najważniejsze zalecenia dotyczące długoterminowej wizji:

  • Wzmocnione wdrożenie narzędzi polityki spójności na obszarach górskich, z podejściem ukierunkowanym i lepszą komunikacją z potencjalnymi beneficjentami na temat dostępnych narzędzi i funduszy.
  • Bardziej inteligentne zarządzanie poszczególnymi politykami UE, na przykład poprzez uproszczenie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, rzeczywistą weryfikację polityki europejskiej na obszarach wiejskich i ambitny europejski program rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do art. 174 TFUE, zgodnie z wnioskiem Komitetu Regionów i Parlamentu Europejskiego.
  • Zwiększone innowacje, w tym cyfrowe i społeczne, dzięki wyodrębnionym funduszom na inicjatywy takie jak inteligentne wioski.
  • Zwiększona atrakcyjność, w tym wśród młodzieży i nowoprzybyłych, dzięki lokalnemu marketingowi, wykwalifikowanym możliwościom zatrudnienia przez cały rok oraz czystszej i inteligentniejszej mobilności.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie „W kierunku długoterminowej wizji obszarów wiejskich”.

Więcej na stronie Europejskiej Platformy na rzecz Innowacji na Obszarach Wiejskich (EPRI): https://rural-innovation.eu/long-term-vision-rural-areas-stakeholders