Badanie UE na temat wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na siedliska, kształtowanie krajobrazu oraz różnorodność biologiczną.

Raport z badania Unii Europejskiej na temat wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na siedliska, kształtowanie krajobrazu oraz różnorodność biologiczną będzie miał wpływ na kierunki WPR w następnym okresie finansowania z uwzględnieniem doradztwa w zakresie różnorodności biologicznej.

Celem badania było przeprowadzenie oceny pozytywnego, negatywnego, bezpośredniego i pośredniego wpływu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w okresie 2014–2020 na różnorodność biologiczną, siedliska i kształtowanie krajobrazu na obszarach będących pod bezpośrednim wpływem WPR, w tym siedlisk chronionych, z wykorzystaniem analizy przyczynowej oraz pięciu kryteriów oceny skuteczności, wydajności, spójności, przydatności i wartości dodanej dla UE. Zbadano również, w jakim stopniu WPR przyczyniła się do realizacji unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej w 2020r., zwłaszcza celu nr 3, a mianowicie zwiększenia wkładu rolnictwa i leśnictwa w osiągnięcie różnorodności biologicznej.

Badanie zostało przeprowadzone w kontekście celów środowiskowych Unii Europejskiej, ujętych jako jeden z celów WPR w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i podejmowanych działań w dziedzinie klimatu. Szczególne znaczenie ma główny cel w zakresie różnorodności biologicznej: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz degradacji usług ekosystemowych w UE do 2020r. oraz przywracanie ich w możliwie najszerszym zakresie tak, aby zwiększyć udział UE w skali globalnej w zapobieganiu utracie różnorodności biologicznej.

WPR odgrywa ważną rolę w realizacji celu UE w zakresie różnorodności biologicznej poprzez swój wpływ rolnictwo, lasy i inne obszary zalesione, ale także w zakresie finansowania działań środowiskowych w tym tych, które mają na celu zachowanie różnorodności biologicznej.

 

Link do streszczenia tutaj: ext-eval-biodiversity-exe-sum_2020_en

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj: ext-eval-biodiversity-final-report_2020_en

fot. Yves Bernardi, Pixabay