Noszenie maseczek, czy obowiązuje to również rolników?

Od 16 kwietnia 2020 r. aż do odwołania wprowadzono przepis, który zobowiązuje społeczeństwo na terytorium naszego kraju do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Nakaz ten będzie obowiązywał w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych lub na targowiskach.

Obowiązek zakrywania ust i nosa jest również w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Mieszkańcy i osoby przebywające na terenie nieruchomości wspólnych będą musiały obowiązkowo zakrywać nos i usta.

Nakaz ten będzie obowiązywał także podczas przebywania w środkach publicznego transportu zbiorowego i w prywatnych pojazdach samochodowych, pod warunkiem, że w tych ostatnich znajdują się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. Rodzina jadąca ze sobą razem w samochodzie będzie zwolniona z obowiązku nałożenia maseczek w czasie wspólnej podróży.

Zakrywanie ust i nosa będzie też obowiązywało na terenach zielonych, czyli w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach.

Obowiązek zakrywania ust i nosa będzie egzekwowany podczas przebywania na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

  • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
  • dziecka do ukończenia 4. roku życia;
  • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
  • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
  • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność z nimi
  • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
  • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Czy rolnik będzie musiał zakrywać się maseczką podczas pracy w gospodarstwie czy na polu?

Jak mówi sama definicja miejsca ogólnodostępnego, jest to miejsce publiczne, a zatem teren gospodarstwa, jak i grunty rolne stanowią teren prywatny i przebywający na nim rolnik nie będzie musiał zakrywać ust i nosa podczas prowadzenia prac i w trakcie przebywania na nim.

Jeżeli na jego teren prywatny wejdzie osoba nie będąca członkiem rodziny i nie zamieszkująca w jego gospodarstwie rolnym, wówczas  będzie musiał skorzystać z maseczki.

Zakrywanie ust i nosa nie będzie nas zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości od innej osoby wynoszącej przynajmniej 2 metry w miejscach ogólnodostępnych.

Ponadto, w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można zażądać odkrycia ust i nosa.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Opracowanie: DEZG, CDR Oddział w Poznaniu