Seminarium EIP-AGRI „Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie” zakończone

W hiszpańskim Aranjuez odbyło się Seminarium EIP-AGRI „Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie”.

Technologie cyfrowe stanowią klucz do inteligentniejszego i bardziej konkurencyjnego sektora rolnego, w znacznie skuteczniejszy sposób gospodarującego swoimi zasobami. Obecnie rolnicy w UE już korzystają z rozwiązań cyfrowych, ale nadal istnieją bariery uniemożliwiające szersze wykorzystanie nowych technologii. Wśród nich kluczowymi do pokonania przeszkodami są niski poziom świadomości i brak odpowiednich umiejętności. Większa świadomość i zwiększone umiejętności mogą również pomóc rolnikom w znalezieniu odpowiednich rozwiązań cyfrowych odpowiadających ich potrzebom.

Rozwiązania techniczne są coraz częściej stosowane w różnych sektorach administracji i gospodarki, zwiększając tym samym popyt na umiejętności cyfrowe. W przyszłości będą one potrzebne w 9 na 10 miejsc pracy, a 169 milionów Europejczyków – stanowiących 44% populacji UE – nie będzie posiadało żadnych podstawowych umiejętności cyfrowych. Aby wypełnić tę lukę i zwiększyć wykorzystanie technologii cyfrowych w europejskim rolnictwie i na obszarach wiejskich, kraje UE uznają potrzebę inwestowania w szkolenia i „podnoszenie kwalifikacji”.

Poprzednie prace EIP-AGRI wykazały, że „profil cyfrowy” rolnika – połączenie poziomu świadomości i umiejętności – odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu technologii cyfrowych. Należy opracować specjalne programy szkoleniowe i edukacyjne, aby dać rolnikom, doradcom i przedsiębiorcom wiejskim umiejętności działania w zdigitalizowanym sektorze rolno-spożywczym. Różne instrumenty i inicjatywy polityczne UE promują szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych we wszystkich sektorach gospodarki. Digitalizacja odgrywa również ważną rolę w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), która będzie kłaść duży nacisk na dzielenie się wiedzą, wspieranie digitalizacji i zachęcanie do jej wykorzystania w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem Seminarium było przyczynienie się do opracowania i wdrożenia różnych podejść i narzędzi, które mogą pomóc rolnikom i doradcom rolnym rozwinąć swoje umiejętności, których potrzebują w obliczu transformacji cyfrowej w rolnictwie.

Zadaniem uczestników seminarium było:

– Zidentyfikowanie umiejętności, które mogą pomóc rolnikom w lepszym zrozumieniu i korzystaniu z technologii cyfrowych

– Podzielenie się udanymi inicjatywami edukacyjnymi i szkoleniowymi, które mogą podnieść świadomość i wspierać umiejętności cyfrowe w społeczności rolniczej

– Omówienie, w jaki sposób plany strategiczne WPR mogą uwzględniać lukę w umiejętnościach cyfrowych w sektorze rolnym poprzez stymulowanie współpracy między odpowiednimi podmiotami i łączenie instrumentów polityki

– Zbadanie sposobów połączenia europejskich podmiotów w sektorach rolnictwa, doradztwa, edukacji i szkolenia zawodowego w celu opracowania silnego systemu wsparcia dla wymiany wiedzy rolniczej i innowacji

 

Więcej informacji tutaj.