Końcowa Konferencja SIMRA w Brukseli

W dniach 19 i 20 lutego 2020, projekt SIMRA (Social Innovation in Marginalised Rural Areas), przewidziany w ramach Horyzont 2020 na lata 2016-2020, organizuje swoją końcową konferencję w Brukseli.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na znaczącą rolę społecznych innowacji oraz innowacyjnego podejścia do rolnictwa, leśnictwa oraz zarządzania obszarami wiejskimi, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę warunków bytowych ludności oraz rozwój kapitału terytorialnego. SIMRA ma również na celu tworzenie nowych wzorców współpracy opartych na innowacjach społecznych, a jednocześnie pozwalających realizować cele polityczne przy uwzględnieniu lokalnych warunków.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną główne ustalenia projektu i omówione będą implikacje polityczne na wszystkich poziomach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym), a także w odniesieniu do reform legislacyjnych wciąż trwa dyskusja na kolejny okres programowania UE 2021-2027. Prelegenci omówią również możliwości polityczne na różnych poziomach, aby zachęcić do innowacji społecznych i możliwości wzmocnienia pozycji społeczności wiejskich.

Więcej informacji tutaj.