Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 – 18 lutego mija ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu!

Został już tylko tydzień, aby się zgłosić do drugiego konkursu dla inicjatyw promujących działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę w ramach projektów z PROW 2014-2020.

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.

Cele konkursu:

  • Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w biogospodarkę i walkę ze zmianami klimatu.
  • Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.
  • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach:
  • zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  • promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
  • ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.
  • Wkład w prace grupy tematycznej ENRD ds. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu organizowanej przez Punkt Kontaktowy ENRD w latach 2019–2020.

Kategorie tematyczne konkursu:

  1. Biogospodarka: projekty / działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
  2. Łagodzenie zmian klimatu: projekty / działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
  3. Dostosowanie do klimatu: projekty / działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 18 lutego 2020! Warto się pośpieszyć.

Wszelkie szczegółowe informacje o konkursie wraz z warunkami udziału są dostępne są na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).