Seminarium EIP-AGRI „Plany Strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej: kluczowa rola AKIS w Krajach Członkowskich UE” organizowane w Warszawie w dniach 22-23 kwietnia 2020

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Punkt Kontaktowy Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) organizują seminarium poświęcone rozwojowi krajowych systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) w ramach planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Wspieranie i dzielenie się wiedzą i innowacjami jest częścią przekrojowego celu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. dotyczącego modernizacji i odgrywa kluczową rolę w pomocy rolnikom i społecznościom wiejskim w sprostaniu wyzwaniom zarówno obecnym jak i przyszłym. Rośnie zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania poprzez ciągłe odnawianie produktów, procesów i usług. W celu zwiększenia oddziaływania, takie rozwiązania najlepiej współtworzą ludzie z uzupełniającą się wiedzą oraz rolnicy i leśnicy jako użytkownicy końcowi wyników projektu. Wnoszą oni niezbędną wiedzę, aby wyniki ich prac miały zastosowanie w praktyce. Ten udany interaktywny model innowacji, oparty na współwłasności innowacji i jego wynikach, został ustanowiony w bieżącym okresie finansowania. Łączy badania, innowacje i dzielenie się wiedzą w ramach programu „Horyzont 2020” oraz Wspólnej Polityki Rolnej z EIP-AGRI i obecnie funkcjonującymi ponad 1200 grupami operacyjnymi. Będzie on kontynuowany i rozwijany w kolejnym okresie 2021-2027.

Obecnie głównym wyzwaniem jest to, że istniejące krajowe i regionalne systemy AKIS nie są wystarczająco połączone w obrębie każdego państwa członkowskiego, aby skutecznie wspierać interaktywne innowacje. Dostępna jest już znaczna wiedza, ale jest ona rozdrobniona w całej Europie i niewystarczająco stosowana w praktyce.
Dobrze funkcjonujące systemy AKIS pomogą przyspieszyć rozwój innowacji w całej UE, pozwolą na uniknięcie powielania wysiłków i zaoszczędzą koszty, a także wzmocnią wpływ finansowania
unijnego, krajowego oraz regionalnego na badania i innowacje, zapewniając transgraniczne efekty zewnętrzne.

Ogólnym celem tego seminarium jest wsparcie państw członkowskich w przygotowaniu ich planów strategicznych AKIS i promowanie skutecznego przepływu wiedzy rolniczej w całej UE. Uczestnicy tego Seminarium skoncentrują się na wymianie doświadczeń i inspirujących przykładach w organizowaniu, wspieraniu, tworzeniu i wymianie wiedzy w rolnictwie między różnymi podmiotami AKIS. Stworzy to okazję do zaznajomienia administracji państw członkowskich i innych podmiotów AKIS z różnymi możliwymi podejściami poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń na temat projektowanych planów strategicznych i działań AKIS.

Więcej można się dowiedzieć klikając w poniższy link (w wersji angielskiej):

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/20200116_eip-agri_sem_akis_draft_programme.pdf