Styczniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • Prace EIP-AGRI związane ze zmianami klimatu, wspierające bardziej zrównoważone i wydajne rolnictwo i leśnictwo. Obejmuje to grupy fokusowe ds. nowych praktyk leśnych i zmian klimatu, wody i rolnictwa, zmniejszania emisji w hodowli bydła, zdrowia pszczół, strat spowodowanych przymrozkami, a także wydarzenia i publikacje, inspirujące pomysły grup operacyjnych i innych innowacyjnych projektów.
  • Zmieniające się warunki pogodowe zmuszają hodowców oliwek do rozpoczęcia zwalczania szkodników. Sycylijski rolnik Vincenza Ferrara stosuje ekologiczne rozwiązania, które sprawiają, że gaje oliwne są odporne na klimat.
  • Monitorowanie zdrowia pszczół za pomocą czujników ula. Oddalenie pasiek może utrudniać kontrolę nad ulem i podejmowanie działań, gdy pszczoły cierpią na choroby lub są pod wpływem innych wpływających na ich zdrowie czynników stresogennych. Włoska grupa operacyjna instaluje teraz czujniki uli, wysyłając dane bezpośrednio z ula do regionalnej sieci pszczelarzy.
  • Grupa fokusowa EIP-AGRI ds. ‘Nowej paszy dla świń i drobiu’ przeanalizowała nowe obiecujące źródła i strategie zmniejszania presji na zasoby naturalne wykorzystywane do karmienia świń i drobiu.
  • LIFE pomaga rolnictwu i leśnictwu dostosować się do zmian klimatu. Europa odczuwa negatywny wpływ tych zmian i podejmuje odpowiednie inicjatywy.
  • Węgierska Narodowa Grupa Zadaniowa (NTF) ds. zarządzania składnikami żywienia będzie identyfikować obecne innowacyjne praktyki zarządzania, które pomagają zamykać pętle składników pokarmowych węgla, azotu i fosforu i zmniejszać emisje gazów cieplarnianych. Zaangażowane zainteresowane strony obejmują zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, a także badania i praktykę. Chodzi o dzielenie się wiedzą, a tym samym harmonizację węgierskich działań w zakresie badań i innowacji. Grupa NTF jest obsługiwana przez projekt H2020 Nutri2Cycle.
  • Zaproszenie funduszu FOSC ERA-NET do składania projektów dotyczących systemów żywnościowych oraz zmian klimatu zostało ogłoszone w grudniu, ale do 12 lutego 2020 nadal jest czas na złożenia wniosku.
  • Dokumenty związane ze wspólnym zaproszeniem z współfinansowania ERA-NET ICT-AGRI-FOOD są już dostępne. Niniejsze zaproszenie dotyczy wyzwania, jakim jest przekształcenie europejskich systemów rolno-spożywczych w zrównoważone, odporne, przejrzyste i uczciwe systemy w oparciu o rozwiązania technologii cyfrowej. Celem jest zbliżenie badaczy i inżynierów z podmiotami z całego systemu rolno-spożywczego, w tym rolników, MŚP, przetwórców żywności, detalistów żywności, konsumentów oraz sektora publicznego.
  • Europejska Organizacja Właścicieli Ziemi organizuje w Brukseli w dn. 29 stycznia 2020 r. konferencję ‘Rolnictwo Proklimatyczne’ na temat innowacji. Omawiane będą sposoby w jakie innowacje rolnicze mogą przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w paryskim porozumieniu klimatycznym.