II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” – relacja z konferencji

W dniach 26-27 listopada br. w Łodzi odbyło się II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie. Projekt zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

W Forum wzięli udział zarejestrowani w bazie Partnerzy SIR wśród których znaleźli się przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele Departamentu Doradztwa i Nauki oraz Biura Pomocy Technicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Formuła, organizowanego po raz drugi wydarzenia, była skonstruowana w taki sposób aby stworzyć uczestnikom przestrzeń do wymiany doświadczeń, poszukiwania partnerów do innowacyjnych projektów biznesowych oraz możliwości prezentowania własnych rozwiązań i wiedzy. Pierwszy dzień forum, oprócz sesji networkingowych poświęconych tworzeniu sieci kontaktów między uczestnikami, obejmował również prezentację dobrych praktyk funkcjonujących Grup Operacyjnych EPI. Moderowana przez pracowników SIR CDR o/Warszawa debata na temat innowacji i funkcjonujących Grup Operacyjnych była okazją do cennej wymiany poglądów, doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu Agroleśnictwa lubelskieziola.iung.pl/, wysokojakościowej paszy objętościowej agroinnowacja.pl/, innowacji w produkcji żurawiny www.originalfood.pl/ oraz dobrostanu zwierząt www.thermoeye.pl.

Drugiego dnia forum odbyły się warsztaty moderowane przez pracowników SIR, podczas których uczestnicy debatowali nad możliwościami skutecznego wspierania innowacji, funkcjonowania sieci SIR oraz tworzenia Grup Operacyjnych EPI. Warsztaty okazały się cennym źródłem inspiracji dla wszystkich uczestników forum, podsumowań zrealizowanych projektów oraz możliwością twórczej dyskusji nad planami realizacji innowacyjnych operacji w roku 2020.

Ostatnim tematem poruszanym podczas Forum, była współpraca międzynarodowa oparta o ogólnoeuropejską sieć EIP-AGRI (Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa). Omówiono zakres merytoryczny tworzonych w 2020 roku europejskich grup tematycznych oraz tematyki seminariów i warsztatów organizowanych w ramach EIP-AGRI. Obecny na Forum ekspert Grupy Fokusowej EIP-AGRI oraz pracownicy SIR CDR o/Warszawa opisali korzyści wynikające z udziału w międzynarodowych projektach oraz wskazali możliwości współpracy między Grupami Operacyjnymi z różnych krajów.

Zakres merytoryczny i treści wystąpień oraz głosów w ramach dyskusji i warsztatów pokazały, że uczestnicy II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” dostrzegają ogromną potrzebę tego typu spotkań wśród instytucji zarządzających oraz partnerów zaangażowanych w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich opartych na innowacjach i wielopodmiotowej współpracy.

O dużym zainteresowaniu II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” oraz odpowiednim sformułowaniu programu świadczy aktywny udział w wydarzeniu ponad 150 osób z całego kraju.