Wyniki Europejskiego Konkursu Innowacji na Obszarach Wiejskich (EURIC)

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie będące członkiem Konsorcjum realizującego projekt LIAISON, ma zaszczyt ogłosić wyniki Europejskiego Konkursu Innowacji na Obszarach Wiejskich (EURIC). W styczniu 2019 r., w ramach realizacji tego Projektu finansowanego z programu „Horyzont 2020”, ogłoszono ogólnoeuropejski konkurs, którego celem było poszukiwanie innowacyjnych, inspirujących i przełomowych inicjatyw w rolnictwie, leśnictwie i w zakresie łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

W konkursie wzięło udział łącznie 220 projektów i inicjatyw z 21 państw członkowskich UE i 2 krajów sąsiadujących. Międzynarodowe jury złożone z niezależnych ekspertów wybrało spośród nich 15 europejskich Ambasadorów Innowacji na Obszarach Wiejskich. Reprezentują one różnorodne grupy innowacyjne z różnych sektorów i obszarów geograficznych.

Ambasadorem Innowacji na Obszarach Wiejskich wybranym z Polski jest Pstrag Ojcowski.

Pstrąg Ojcowski to firma rodzinna mieszcząca się w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. Tradycja hodowli pstrągów sięga 1935 roku to na gruntach księżnej Ludwiki Czartoryskiej powstała jedna z pierwszych pstrągarni w regionie. Pstrąg ojcowski jest produktem tradycyjnym z Małopolski zarejestrowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi zaś firma Pstrąg Ojcowski należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zrzeszającego producentów i restauratorów którego celem jest zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych charakterystycznych dla danych regionów Unii Europejskiej.

http://pstragojcowski.pl/link zewnętrzny

Każdy z wybranych Ambasadorów otrzyma materiały promocyjne oraz zdobędzie międzynarodowe uznanie, a także będzie mógł korzystać z licznych możliwości nawiązywania kontaktów.

Zgodnie z wypowiedzią Janusz Dąbrowskiego z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, partnera projektu LIAISON w Polsce:

„Czasy się zmieniają! W całej Europie rolnictwo, leśnictwo i sektor rolno-spożywczy stoją przed poważnymi wyzwaniami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi, a także przed nowymi wielkimi możliwościami.

Innowacje na obszarach wiejskich są obecnie jednym z najgorętszych tematów dyskusji prowadzonych, począwszy od rozmów przy stołach kuchennych w gospodarstwach domowych, aż po biura Komisji Europejskiej w Brukseli. Dlatego też postanowiliśmy znaleźć jak najwięcej dobrych przykładów innowacji na obszarach wiejskich, tak abyśmy mogli promować ich ciężką pracę i dobre pomysły. Byliśmy szczególnie zainteresowani znalezieniem partnerstw, które łączą różnorodną wiedzę fachową od ludzi i organizacji z różnych środowisk ”.

Wszyscy ambasadorzy zostaną uhonorowani podczas ceremonii wręczenia nagród Europejskiego Konkursu Innowacji na Obszarach Wiejskich, która odbędzie się 3 grudnia 2019 r. w Brukseli podczas dorocznej imprezy pn. Organic Innovation Days organizowanej wspólnie przez IFOAM EU i TP Organics.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Dział Innowacji w Rolnictwie

Tel. 22 125 62 15

E-mail: j.dabrowski@cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

Tel.: 22 729 66 34-38
Fax: 22 729 72 91

E-mail: sekretariat@cdr.gov.pl

https://cdr.gov.pl/projekty-i-wspolpraca

http://liaison2020.eu/link zewnętrzny

 

Uwagi:

 • LIAISON jest projektem „wielopodmiotowym” finansowanym przez Komisję Europejską, którego celem jest zrozumienie, co tworzy udane partnerstwo na rzecz innowacji. Dlaczego niektóre partnerstwa mają zdolność organizowania się, kreowania nowych pomysłów, rozwijania ich i tworzenia czegoś nowego. Kluczowym celem projektu LIAISON jest zachęcenie innych do tworzenia udanych partnerstw na rzecz innowacji!

  Aby uzyskać aktualne informacje śledź projekt LIAISON na Twitterze: @liaison2020  #EURIC19

  Szczegółowe informacje na temat wszystkich Ambasadorów Innowacji na Obszarach Wiejskich (oraz tych, którzy znaleźli się na krótkiej liście) można znaleźć na stronie internetowej LIAISON tutaj: http://liaison2020.eu/euric/

 • W projekcie LIAISON uczestniczy 17 partnerów w 15 krajach. Projekt otrzymuje finansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy grantowej nr 773418.
 • IFOAM UE reprezentuje ponad 210 organizacji członkowskich w krajach UE-28, krajach przystępujących do UE oraz krajach EFTA. Organizacje członkowskie obejmują cały łańcuch żywności ekologicznej ale nie tylko: od organizacji rolników i przetwórców, detalistów, certyfikatorów, konsultantów, handlowców i badaczy, aż po organy ochrony środowiska i organizacje konsumenckie.
 • TP Organics jest jedną z 40 europejskich platform technologicznych (ETP) oficjalnie uznaną przez Komisję Europejską. Jej misją jest wzmocnienie badań i innowacji w zakresie substancji organicznych i innych agroekologicznych aspektów, które wspierają zrównoważony system żywności i hodowli. W celu realizacji tej misji, łączy ona duże firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, naukowców, rolników, konsumentów i organizacje społeczne działające w ekologicznym łańcuchu wartości poczynając od produkcji i dostaw po przetwarzanie żywności, marketing i konsumpcję.

 


 

The Agricultural Advisory Center in Brwinów, which is a member of the Consortium implementing the LIAISON project, is proud to announce the results of the European Competition for Rural Innovation (EURIC).

In January 2019 the Horizon 2020 project 'LIAISON’ launched a Europe-wide contest with the aim of seeking-out innovative, inspiring and ground-breaking initiatives from within farming, forestry and the agri-food supply chain.

A total of 220 businesses, projects and initiatives entered the contest from 21 EU Member States and from 2 neighboring countries. An international jury of independent professional experts have now selected 15 of them as European Rural Innovation Ambassadors who represent the large variety of innovative groups in different sectors and geographical areas.

The Rural Innovation Ambassador selected for Poland is Pstrąg Ojcowski.

Pstrąg Ojcowski is a family company located in the heart of the National Park. The tradition of trout farming dates back to 1935, and on the land of Princess Ludwika Czartoryska one from the first trout in the region. Father’s trout is a traditional product from Lesser Poland registered by the Ministry of Agriculture and Rural Development, while the company Father’s Trout belongs to the European Network of Regional Culinary Heritage, bringing together producers and restaurateurs whose purpose is to preserve and develop regional culinary traditions specific to the regions of the European Union.

http://pstragojcowski.pl/link zewnętrzny

Each of the selected Ambassadors will receive personalised promotional materials and international recognition, as well as the possibility to benefit from numerous networking opportunities.

According to Janusz Dąbrowski from Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, the LIAISON partner in Poland:

“Times are changing!  All across Europe the agricultural, forestry and the agri‐food sectors are facing major social, economic and environmental challenges – as well as great new opportunities. 

Rural innovation is currently one of the hottest topics of discussion from farmhouse kitchen tables to the European Commission offices in Brussel.  We therefore set out to find as many good examples of rural innovation as we could and to promote their hard work and good ideas.  We were especially interested in finding partnerships that bring together diverse expertise from people and organisations with different backgrounds”.

All of the Ambassadors will be honoured at the European Rural Innovation Contest Award Ceremony taking place on 3 December 2019 in Brussels during the annual Organic Innovation Days event organised jointly by IFOAM EU and TP Organics.

For further information contact:

Janusz Dąbrowski

Section for Innovation in Agriculture Tel. 22 125 62 15

E-mail: j.dabrowski@cdr.gov.pl

Agricultural Advisory Centre in Brwinów
99 Pszczelińska Street, 05840 Brwinów, POLAND

Tel.: 22 729 66 34-38
Fax: 22 729 72 91

E-mail: sekretariat@cdr.gov.pl

https://cdr.gov.pl/projekty-i-wspolpraca

http://liaison2020.eu/link zewnętrzny

 

NOTES:

 • LIAISON is a so called ‘multi-actor’ project funded by the European Commission that aims to understand what makes a successful partnership for innovation. Why do some partnerships have the ability to organise themselves, to capture new ideas, to nurture them and create something new?  How do they test this and turn it into something with real practical application?  The key objective for LIAISON is how to encourage more of these successful partnerships for innovation!

  Follow LIAISON on Twitter for up-to-date information:  @liaison2020  #EURIC19

  Details of all Rural Innovation Ambassadors (plus those shortlisted) can be found on the LIAISON webpage here:  http://liaison2020.eu/euric/

 • The LIAISON project involves 17 partners in 15 countries. The project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773418.
 • IFOAM EU represents more than 210 member organisations in the EU-28, the EU accession countries and EFTA. Member organisations span the entire organic food chain and beyond: from farmers and processors organisations, retailers, certifiers, consultants, traders and researchers to environmental and consumer advocacy bodies.
 • TP Organics is one of the 40 European Technology Platforms(ETP) officially recognised by the European Commission.  Its mission is to strengthen research & innovation for organics and other agroecological approaches that contribute to sustainable food and farming systems.  To achieve this mission, it unites large companies, small and medium enterprises, researchers, farmers, consumers, and civil society organisations active in the organic value chain from production, input and supply to food processing, marketing, and consumption.

 

Źródło: strona internetowa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie www.cdr.gov.pl