Cykl filmów – Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu filmów instruktażowych pt. „ Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”. Filmy uwzględniają aktualnie stosowane rozwiązania oraz wymagania wynikające z wprowadzenia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Cykl składa się z 5 odcinków:

Woda jest podstawowym składnikiem środowiska przyrodniczego. Tam gdzie jej nie ma, nie ma życia. Jest podstawowym surowcem w produkcji rolniczej.  Decyduje o wysokości plonów, jest też niezbędna w chowie i hodowli zwierząt. Zwiększająca się wciąż skala i koncentracja produkcji zwierzęcej oraz roślinnej, bez odpowiednich unormowań dotyczących nadmiaru przenikania związku azotu do gleby i wody, może potęgować negatywne tego skutki. Dlatego ważne jest, aby popierać działania, które chronią ilość i jakość zasobów wodnych. W filmie pokazane zostały źródła zanieczyszczeń wód pochodzenia rolniczego oraz skutki nadmiernego zanieczyszczenia.

Aby właściwie zarządzać nawozami naturalnymi w gospodarstwie, każdy rolnik powinien wiedzieć ile nawozu naturalnego wytwarza jego gospodarstwo, ile czystego azotu zawiera wyprodukowany przez jego zwierzęta nawóz, jakie musi mieć powierzchnie do przechowywania nawozu wyprodukowanego w swoim gospodarstwie w okresie ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów. W filmie m.in. zaprezentowane zostały sposoby wyliczania stanów średniorocznych zwierząt w gospodarstwie, oraz ilość wyprodukowanych nawozów naturalnych.

W celu ograniczenia zanieczyszczeń wód azotem, „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” określa zakazy i obostrzenia stosowania nawozów. W filmie pokazano właściwe sposoby przechowywania nawozów naturalnych, terminy stosowania nawozów oraz odległości poszczególnych urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych od innych obiektów w gospodarstwie i ujęć wody. W filmie pokazano również sposób wyliczenia minimalnych powierzchni poszczególnych urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych.

Gospodarstwo rolne jest podstawową jednostką organizacyjną w rolnictwie. Produkowana jest w nim żywność oraz surowce dla przemysłu. Do produkcji wykorzystuje się  nawozy naturalne i mineralne,  z  których  tylko  część  zostaje  przetworzona  na  produkty  roślinne  i  zwierzęce.  Straty składników nawozowych są zjawiskiem nieuniknionym, jednak zarówno ze względu na wymogi ochrony środowiska, jak i ekonomikę produkcji należy je w jak największym stopniu ograniczać. Dlatego ważne jest efektywne gospodarowanie składnikami nawozowymi, co może zapewnić odpowiednie ich bilansowanie. Należy pamiętać, że program azotanowy nie wymaga od rolnika bilansowania wszystkich składników a odnosi się jedynie do bilansowania azotu w gospodarstwie. W filmie m.in. przedstawiony został sposób bilansowania azotu w gospodarstwie rolnym.

W filmie pokazano niektóre metody pozwalające na lepszą gospodarkę nawozową i zapobieganie ucieczce biogenów do wód. Zwrócono uwagę na odczyn gleby, wapnowanie, sposoby uprawy gleby. Zaprezentowano 2 gospodarstwa, które gospodarują w sposób przyjazny dla środowiska i ograniczają odpływ azotu do wód.

Cykl filmów „Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym” zrealizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwalink zewnętrzny w ramach projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”. www.fdpa.org.pl/azot

 

Źródło: strona internetowa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie