Konferencja Agri Innovation Summit, Lisieux, Francja

Rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędnicy – blisko 450 uczestników z całej Europy spotkało się w Lisieux w Normandii w dniach 25 i 26 czerwca 2019 r. podczas drugiego Szczytu Innowacji w Rolnictwie 2019 (Agri Innovation Summit 2019). Szczyt współorganizowany był przez francuskie Ministerstwo Rolnictwa i Żywności, stowarzyszenie Régions de France, region Normandii, sieć EIP-AGRI i Komisję Europejską.

Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń płynących z interaktywnych podejść promowanych przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji w zakresie Produktywności Rolnej i Zrównoważonego Rozwoju EIP-AGRI (grupy operacyjne wspierane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i projektów wielopodmiotowych finansowanych w ramach Unijnego Programu Badań i Innowacji „Horyzont 2020”) na rzecz transformacji agroekologicznej.

Szczyt rozpoczęły wystąpienia m.in. Europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, francuskiego Ministra Rolnictwa i Żywności oraz z-cę Dyrektora Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej.

W ramach dyskusji panelowej dotyczącej „Przyszłej polityki w zakresie innowacji w rolnictwie i leśnictwie” wystąpili m.in. przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji, Europejskiej Rady Młodych Rolników, węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa oraz przedstawiciele rolników i organizacji wdrażających innowacyjne projekty technologii żywności w zakresie zrównoważonego systemu żywności, przedstawiając regionalny kontekst podejścia do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Podczas wydarzenia odbyła się również seria warsztatów, podczas których zgromadzeni uczestnicy wymieniali się wiedzą i dobrymi praktykami w celu wypracowania pomysłów wspólnych działań mających na celu współpracę we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w gospodarstwach rolnych w całej Europie. Poszczególne warsztaty dotyczyły następujących tematyk:

  • zmniejszenie nakładów w celu zwiększenia autonomii gospodarstw;
  • systemy produkcyjne umożliwiające zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi;
  • integracja agroekologii w łańcuchu wartości, wspieranie wymiany wiedzy, współtworzenie i rozpowszechnianie innowacji w gospodarstwach rolnych.

Uczestnicy warsztatów mieli zaprezentowane wybrane projekty realizowane w różnych państwach europejskich, na bazie których dyskutowali jakie rozwiązania są najefektywniejsze i powinny być możliwie szeroko rozpowszechniane i traktowane jako wzorzec do realizacji. Jednym z podstawowych wniosków była konieczność rozwoju sieci tematycznych i współpracy międzynarodowej ramach projektów.

W panelu podsumowującym wydarzenie zwrócono uwagę na istotę jaką działania innowacyjne odgrywają i będą odgrywać w kształtowaniu rynku rolnego i obszarów wiejskich. Podkreślono konieczność wprowadzania innowacji w rozwoju przemysłu rolno-spożywczego i zintegrowanych łańcuchów dostaw i ich włączenia w procesy globalizacji, postępu technologicznego i korporacyjnego oraz wpływu na środowisko, aspekty społeczne i gospodarcze na obszarach wiejskich. Przyjazne dla środowiska innowacje stymulują nie tylko produkcję, ale również efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. W wyniku zmieniających się warunków gospodarczych, politycznych i ekologicznych na świecie, innowacje umożliwiają teraz wyższą wartość nieprzetworzonego surowca w łańcuchu; przetwarzanie, pakowanie, przechowywanie, dostawę i dystrybucję oraz bezpieczeństwo żywności. W związku z tym wykorzystanie technologii w rolnictwie przyspiesza wzrost i rozwój dzięki efektywnej produkcji poprzez wspomniane procesy.

Przyszłość produkcji żywności, rolnictwa i obszarów wiejskich zależy od zdolności do zapewnienia rolnikom i mieszkańcom wsi innowacyjnych metod produkcji i rozwoju, które zaspokajają coraz bardziej zróżnicowany i złożony zakres potrzeb społecznych, w tym lepszą wydajność gospodarstw, lepsze warunki życia, a także bardziej efektywne reagowanie na zmiany klimatu.

Mateusz Sękowski, m.sekowski@cdr.gov.pl
Krzysztof Janiak, k.janiak@cdr.gov.pl

Źródło: Strona internetowa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie