Jak realizować projekty w ramach KSOW? Relacja ze spotkania z Partnerami KSOW + materiały do pobrania

Jednostka Centralna KSOW zorganizowała dla przedstawicieli Partnerów KSOW, realizujących operacje w ramach Planu operacyjnego 2018 – 2019, spotkanie dotyczące realizacji umowy oraz rozliczenia wniosku o refundację. Spotkanie odbyło się 1 lipca w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestniczyły w nim  osoby zajmujące się realizacją i rozliczaniem operacji. W spotkaniu udział wziął pan Krzysztof Janiak – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Szkolenie moderował pan Ryszard Kogut, zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej MRiRW.

W pierwszej części spotkania pracownicy Jednostki Centralnej KSOW przedstawili  ogólne informacje dotyczące realizacji operacji  – najważniejsze postanowienia umowy na realizację operacji, w tym: warunki realizacji operacji; kwalifikowalność kosztów; warunki refundacji kosztów; zagadnienia związane z monitorowaniem realizacji operacji; przedstawiono również wymagania związane z obowiązkiem informowania i rozpowszechniania informacji o realizowanej operacji; zagadnienia związane  kontrolą operacji, przechowywaniem dokumentów; omówiono tryb i zakres zmian w umowie, a także obowiązki związane z zabezpieczeniem praw autorskich do utworów powstałych podczas i w związku z realizacją operacji  – pobierz prezentację.

W drugiej części spotkania przedstawione zostały zagadnienia związane z wyborem wykonawców w trybie konkurencyjnym, określonym w art. 43 a ustawy ROW i  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, a także zostały przedstawione najczęściej popełniane błędy podczas udzielania zamówień – pobierz prezentację.

W dalszej  części spotkania przedstawiono informacje dot. wniosku o refundację i załączników – na co zwracać uwagę – omówiono m.in. formularz wniosku; załączniki do wniosku, w tym: faktury, dowody zapłaty, dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji, sprawozdanie końcowe; opis dokumentów księgowych; rozliczenie wkładu własnego – pobierz prezentację.

Na zakończenie spotkania Partnerzy KSOW mieli możliwość konsultacji indywidualnych z opiekunami operacji. Szkolenie miało pomoc odpowiedzieć na pytania i rozwiać wątpliwości dotyczące realizacji operacji oraz jej rozliczenia. Zwrócono uwagę na te zapisy umowy, które są niezwykle istotne na etapie realizacji operacji, konieczność realizacji operacji zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku. Przedstawiono wymagania związane z wizualizacją i prawami autorskimi.

 

Źródło: strona internetowa KSOW