Grupa Operacyjna EPI – Original Food

Zachęcamy do zapoznania się z wdrażanymi przez Grupę Operacyjną EPI – Original Food  innowacjami w zakresie technologii uprawy żurawiny wielkoowocowej na skalę towarową przy wykorzystaniu gleb bardzo słabych.

 

1.Tytuł operacji:

Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i  biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny.

 

2 .Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji:

PRODUKCJA ROŚLINNA I OGRODNICTWO

 

3. Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji):

13.06. 2018 rok data rozpoczęcia do 13.06. 2020 rok data zakończenia realizacji operacji.

 

4. Źródła finansowania operacji:

  • Ze środków finansowych własnych partnerów projektu.
  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020/ Działanie 16 Współpraca

 

5. Całkowity budżet operacji: 

Koszt całkowity operacji – 8.026.565,62 zł (osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć, 62/100)

Koszty kwalifikacyjne operacji – 6.730.215,50 zł (sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy dwieście piętnaście, 50/100)

Przyznana pomoc na realizację operacji –  4.350.897 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem, 00/100) w tym:

Ze środków EFRROW w wysokości 2.768.475,76 zł ( słownie złotych: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć, 76/100) co stanowi 63,63% przyznanej pomocy na realizację operacji.

Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1.582.421,24 zł ( słownie złotych: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden, 24/100) co stanowi 36,37% przyznanej pomocy na realizację operacji.

 

6. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.[1]); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji:

KRAJ: POLSKA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: 2014PL06RDNP001 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

GŁÓWNA LOKALIZACJA REALIZACJI OPERACJI (NUTS3):

KOD: PL824 TARNOBRZESKI

 

7. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów:

Operacja ma na celu opracowanie innowacyjnej technologii uprawy żurawiny wielkoowocowej na skalę towarową  przy wykorzystaniu gleb bardzo słabych, V i VI klasy. Połączenie innowacyjnych rozwiązań budowlanych i agrotechnicznych  pozwolą zoptymalizować koszty i pozwolą wykorzystać bardzo słabe grunty. Plantacjach ma na celu przystosowanie uprawy do polskich warunków, a przede wszystkim niedoborów wody i dużych zmian poziomu wód gruntowych. W tym celu planowane jest wybudowanie założenie doświadczenie w skali polowej 1:1 (16 kwater doświadczalnych), na których zastosowany będzie szereg innowacyjnych dodatków poprawiających retencję wodną w podłożu, w tym polimerów hydrofilowych (superabsorbentów, SAP) aktywnych przy bardzo niskim pH oraz innowacyjnych polimerów dendrymerowych które mają większą zdolność do zamykania w swojej strukturze dodatkowych elementów poprawiających wzrost roślin: nawozów, regulatorów wzrostu, środków ochrony roślin, a nawet pożytecznych mikroorganizmów.

Dodatkowo planowana jest biofortyfikacja roślin selenem i jodem w celu zwiększenia zawartości tych pierwiastków w owocach, co przyczyni się do powstania produktu o znacznie wyższych walorach prozdrowotnych. Są to mikroelementy występujące naturalnie w owocach żurawiny, ale zwiększenie ich koncentracji może sprzyjać lepszej przyswajalności przez organizm człowieka. Owoce żurawiny wzbogacone w jod i selen mogą stanowić alternatywę dla syntetycznych suplementów diety.

Kolejna innowacja planowana jest w zakresie poprawy ukorzeniania i rozrastania się sadzonek. W tym zakresie planuje się wykorzystanie hormonów hamujących ukorzenianie i krzewienie sadzonek. Związki te nie są wykorzystywane w tym celu nawet w badaniach – do tej pory istnieje jedna publikacja potwierdzająca możliwość ich wykorzystania w celu stymulowania ukorzeniania sadzonek oraz badania wykonane przez jednego z uczestników grantu. Ich planowana aplikacja również w połączeniu z polimerami dendrymerowymi ma na celu poprawę ich wnikania do roślin i dodatkowo podnosi innowacyjność projektu w tym zakresie.

 

8.Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata :

Realizacja projektu pozwoli nie tylko na wykorzystanie terenów nieatrakcyjnych jeśli chodzi o tradycyjne uprawy rolnicze o słabych warunkach glebowych i wodnych ale także pozwoli pozyskiwać z nich owoce o bardzo dużej wartości prozdrowotnej. Dopracowanie wykorzystania superabsorbentów w uprawach polowych może mieć pozytywne oddziaływanie na zagospodarowanie gruntów o niekorzystnych warunkach glebowo-wodnych (gleb piaszczystych) pod inne uprawy przez plantatorów w Europie i na Świecie, którzy docelowo staną się odbiorcami opracowanej technologii.  Polska natomiast może mieć szansę zaistnienia na rynku Europejskim jako silny producent wielu gatunków i odmian niszowych.  Owoce o wysokich walorach prozdrowotnych trafia do konsumentów w całej Europie jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na tzw. Żywność funkcjonalna.

 

9. Adres strony internetowej dotyczącej operacji: https://www.originalfood.pl/

 

 

[1] )  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1  i Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1.