Zmiana w dokumentach dot. Konkursu dla Partnerów KSOW nr 3/2019

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w 3 załącznikach do ogłoszenia o Konkursie dla Partnerów KSOW nr 3/2019.

 

Aktualne załączniki zostały zamieszczone w dniu dzisiejszym na stronie internetowej MRiRW pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich

 

Jednocześnie informujemy, iż wprowadzono następujące zmiany:

 1. we wniosku o wybór operacji ­– w przypisie 23 i w części V pkt 7 (scalono komórki i dodano przypis 43);
 2. w instrukcji do tego wniosku:
 1. w części III pkt. 6,
 2. w części V (dodano ostatnie zdanie),
 3. w Formularzach (dopisek do zał. nr 5)
 4. w Rozeznaniu rynku (poprawiono na odesłanie do części V pkt 8 wniosku),
 5. w opisie załącznika nr 3 w zakresie tabeli I-III pole „Grupa docelowa”,
 6. w opisie zał. nr 5;
 1. w Przewodniku po ocenie wniosku w części I pkt 8 dodano tekst w nawiasie „, przy czym można wzywać do uzupełnienia pkt. 6, jeżeli nie podano liczebności grupy docelowej z podziałem na dwa lub trzy województwa”.

 

Ponadto następujące dokumenty zostały zapisane jako plik PDF:

 1. Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3/2019.
 2. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 3/2019.
 3. Regulamin konkursu nr 3/2019.
 4. Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku”.
 5. Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji.
 6. Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów.

 

Pobierz poprawione załączniki:

 1. Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3 z 2019
 2. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 3 z 2019
 3. Wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników szkoleń, seminariów i warsztatów
 4. Regulamin konkursu nr 3 z 2019
 5. Zał. do Regulaminu konkursu – Przewodnik po ocenie wniosku
 6. Formularz wniosku o wybór operacji
 7. Zał. nr 1 do wniosku o wybór operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe”
 8. Zał. nr 2 do wniosku o wybór operacji „Wkład własny”
 9. Zał. nr 3 do wniosku o wybór operacji „Formy realizacji operacji”
 10. Zał. nr 4 do wniosku o wybór operacji „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”
 11. Zał. nr 5 do wniosku o wybór operacji „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”
 12. Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji
 13. Formularz umowy na realizację operacji
 14. Zał. nr 1 do umowy na realizację operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe”
 15. Zał. nr 2 do umowy na realizację operacji „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”
 16. Zał. nr 3 do umowy na realizację operacji „Rodzaje niezgodności w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w paragrafie 11 umowy”
 17. Formularz wniosku o refundację wraz z załącznikami nr 1-3
 18. Zał. nr 4 do wniosku o refundację „Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji”
 19. Zał. nr 5 do wniosku o refundację „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT”
 20. Zał. nr 6 do wniosku o refundację „Formularz operacji realizującej priorytety PROW 2014-2020”
 21. Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów
 22. Plan działania KSOW na lata 2014-2020
 23. Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020