Grupa Operacyjna EPI – Pradawne Ziarno

Zachęcamy do zapoznania się z wdrażanymi przez Grupę Operacyjną EPI – Pradawne Ziarno innowacjami w zakresie technologii uprawy, przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów z pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej.

1.Tytuł operacji: 

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej

2. Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji:

praktyka rolnicza

3. Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji):

15.05.2018-31.03.2021

4. Źródła finansowania operacji:

Kwota pomocy : środki EFRROW i krajowe środki publiczne

Wkład własny: środki własne

5. Całkowity budżet operacji:

1 857 982,96 zł

6. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.34) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji:

Główna lokalizacja –  obszar bydgosko-toruński

Dodatkowa lokalizacja-  obszary: starogardzki, chojnicki, grudziądzki, koniński

7. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów:

Opracowane zostaną nowe technologie uprawy pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej w systemie niskonakładowym integrowanych i ekologicznym. Powstaną one w oparciu o ścisłe doświadczenia polowe, realizowane w systemie niskonakładowym integrowanym i ekologicznym, w których wykonana zostanie ocena plonowania, zachwaszczenia, porażenia przez choroby i występowanie szkodników w zależności od testowanych czynników agrotechnicznych.

Opracowane będą nowe procesy produkcji i innowacyjne produkty – chleby, makaron i płatki z przerobu ziarna pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej. Produkty te będą się charakteryzowały podwyższoną wartością odżywczą, głównie dzięki unikalnym cechom gatunkowym oraz niestosowaniu przemysłowych środków produkcji w produkcji ekologicznej.

Opracowana zostanie nowa metoda marketingu, dotycząca wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów z pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej, której podstawa będzie: 1. budowanie świadomości i rozpoznawalności marki poprzez opracowanie i promowanie wspólnego logotypu dla nowych produktów, mające na celu nadanie im nowego, rozpoznawalnego wizerunku; 3. adres strony www i konto na Facebooku; 3. wspólne dla rolników, przetwórców, jednostek naukowych i doradczych działania promocyjne; 4. badanie rynku, analiza potrzeb i preferencji konsumentów, dająca możliwość lepszego dostosowania produktów do oczekiwań odbiorcy.

8. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata:

W wyniku realizacji operacji opracowane zostaną nowe technologie uprawy: niskonakładowa integrowana oraz ekologiczna. Na podstawie doświadczeń polowych zostaną ustalone optymalne parametry siewu (obsada, sposób siewu), pielęgnacji (w tym metody skracania źdźbła) i nawożenia. Uzyskane ziarno pszenicy perskiej i okrągłoziarnowej poddane zostanie laboratoryjnej ocenie wartości odżywczej i technologicznej. Doświadczenia polowe i testy laboratoryjne dadzą rolnikom planującym uprawę pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej kompleksową informację nt optymalnych parametrów agrotechnicznych, sprzyjających wysokiej produktywności roślin jak i jakości uzyskiwanego plonu. Powstanie szereg nowych technologii i produktów z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej, pożądanych przez konsumentów, które mogą być wykorzystywane do poszerzenia oferty sektora przetwórczego. Podstawą opracowania nowych procesów produkcji chleba z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej o optymalnych parametrach fizykochemicznych i organoleptycznych będzie analiza wartości technologicznej ziarna i mąki. Opracowane będą także nowe procesy produkcji makaronu i płatków z pszenicy okrągłoziarnowej o perskiej. Procesy te będą dostosowane do właściwości fizykochemicznych mąki. Powstaną nowe typy makaronów z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej. Ustalone zostaną parametry procesu przygotowania ciasta oraz suszenia makaronu gwarantujące uzyskanie pożądanej struktury, twardości i elastyczności oraz właściwych cech organoleptycznych. Opracowany zostanie proces produkcji płatków dla uzyskania pożądanych właściwości smakowych i kulinarnych produktów końcowych. Nowa, wspólna dla członków konsorcjum (naukowców, rolników i przedsiębiorców, instytucji samorządowych i doradczych) strategia marketingowa dla produktów z pierwotnych form pszenic ułatwi wprowadzanie na rynek produktów z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej oraz sprzyjać będzie transferowi wiedzy i innowacji w kolejnych ogniwach łańcucha rolno-spożywczego.

9. Adres strony internetowej dotyczącej operacji:

http://www.pradawneziarno.pl/